ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Με λαμπροΏ½τητα πραγματοποιοΏ½θηκε αποΏ½ τον ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ οΏ½μιλο ΠειραιοΏ½ς ο καθαγιασμοΏ½ς των υδοΏ½των και η κατοΏ½δυση του ΤιμοΏ½ου ΣταυροοΏ½ με τεροΏ½στια προσοΏ½λευση μελοΏ½ν, αθλητοΏ½ν και φοΏ½λων μιας και η καλοΏ½ καιρικοΏ½ ημοΏ½ρα βοοΏ½θησε.
ΑμοΏ½σως μετοΏ½ σε ΤελετοΏ½ που ακολοοΏ½θησε, βραβεοΏ½θηκαν τους αθλητοΏ½ς του που διακροΏ½θηκαν τη χρονιοΏ½ που ποΏ½ρασε, καθοΏ½ς και οι υποστηρικτοΏ½ς.

Η εκδοΏ½λωση ξεκοΏ½νησε με την αναγοΏ½ρευση σε εποΏ½τιμα μοΏ½λη του ΟμοΏ½λου του ΠροοΏ½δρου της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς, ΣποΏ½ρου ΚαπροΏ½λου και των ΟλυμπιονικοΏ½ν μας, ΤοΏ½κη ΜοΏ½ντη και ΠαοΏ½λου ΚαγιαλοΏ½.

«ΠροΏ½κειται για τρεις ανθροΏ½πους που οΏ½χουν προσφοΏ½ρει πολλοΏ½ στην ελληνικοΏ½ ιστιοπλοοΏ½α και, γενικοΏ½τερα, στον ελληνικοΏ½ αθλητισμοΏ½»
,
δοΏ½λωσε ο ΠροΏ½εδρος του ΙΟΠ, ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου

ΕυχοΏ½ς για υγεοΏ½α και αθλητικοΏ½ς επιτυχοΏ½ες οΏ½δωσε ο ΠροΏ½εδρος της ΕΟΕ, ΣποΏ½ρος ΚαπροΏ½λος:
«ΕοΏ½χομαι σε οΏ½λους τους αθλητοΏ½ς μοΏ½α καλοΏ½ χρονιοΏ½, γεμοΏ½τη επιτυχοΏ½ες και, εμεοΏ½ς, ως ΟλυμπιακοΏ½ ΕπιτροποΏ½, θα εοΏ½μαστε ποΏ½ντα δοΏ½πλα τους. ΣυγχαρητοΏ½ρια στους ανθροΏ½πους του ΙΟΠ για τη δουλειοΏ½ που κοΏ½νουν, η οποοΏ½α φαοΏ½νεται μοΏ½σα αποΏ½ τις διακροΏ½σεις των αθλητοΏ½ν τους».  

ΚατοΏ½ τη διοΏ½ρκεια της ΤελετοΏ½ς, ο ΙΟΠ βροΏ½βευσε οΏ½λα τους ιστιοπλοΏ½ους του που διακροΏ½θηκαν σε διεθνεοΏ½ς και ελληνικοοΏ½ς αγοΏ½νες.
ΤιμοΏ½θηκαν οι αθλητοΏ½ς ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης - ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς (470), ΒασιλεοΏ½α ΚαραχοΏ½λιου (Laser Radial), ΒασοΏ½λης ΠαπουτσοΏ½γλου - ΓιοΏ½ννης ΟρφανοΏ½ς, ΔοΏ½μητρα ΠαγοΏ½δα - ΑλοΏ½να ΣτρατηγοΏ½ου, ΚατεροΏ½να ΤαβουλοΏ½ρη - ΝικολοΏ½τα ΠαπαγεωργοΏ½ου, ΟροΏ½στης ΜποΏ½τσης - ΒασοΏ½λης ΓουργιοΏ½της , ΝικοΏ½λαος ΜπρλοΏ½κης - ΙωοΏ½ννης ΚρητικοΏ½ς (470), ΑριοΏ½δνη ΣπανοΏ½κη - ΜυρτοΏ½ ΠαπαδοποοΏ½λου, ΜελοΏ½να ΠαπποΏ½ - ΜαροΏ½α ΤσαμοποοΏ½λου, ΝικοΏ½λαος ΓιωτοΏ½πουλος - ΠοΏ½τρος ΜαμουνοΏ½ς, ΒησσαροΏ½ων ΠαπποΏ½ς (ΝΟ ΡαφοΏ½νας) - ΓεοΏ½ργιος ΔροΏ½σος (420), ΟδυσσοΏ½ας ΕμμανουοΏ½λ ΣπανοΏ½κης, ΣοΏ½μος ΜιχαλοΏ½πουλος (Optimist), ΣτοΏ½λιος ΣωτηροΏ½ου - ΔημοΏ½τρης ΜπενοΏ½κης (49er), ΘεοΏ½δωρος ΤσαραμοΏ½ρσης (Laser ΣτοΏ½νταρ), ΝικοΏ½λας ΠατεροΏ½κης (2,4mR), καθοΏ½ς και τα πληροΏ½ματα των σκαφοΏ½ν που ξεχοΏ½ρισαν σε αγοΏ½νες ανοικτοΏ½ς θαλοΏ½σσης (Black Jack με κυβερνοΏ½τη τον ΠαναγιοΏ½τη ΜοΏ½ντη και ΠοσειδοΏ½ν με κυβερνοΏ½τη τον ΚωνσταντοΏ½νο ΣκοΏ½κο).

Με την ειδικοΏ½ διοΏ½κριση τιμιτικοΏ½ βραβεοΏ½ο "ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 2017" βραβεοΏ½θηκε η ΒασιλεοΏ½α ΚαραχοΏ½λιου (Laser Radial) και ως "ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑΛΕΝΤΟ" βραβεοΏ½θηκε ο ΣοΏ½μος ΜιχαλοΏ½πουλος.

Οι ιθοΏ½νοντες του ΟμοΏ½λου τοΏ½μησαν και τους προπονητοΏ½ς που βροΏ½σκονται ποΏ½σω αποΏ½ τις επιτυχοΏ½ες των αθλητοΏ½ν και βοηθοοΏ½ν για να αναδειχθεοΏ½ η νοΏ½α γενιοΏ½ του αθλοΏ½ματος. ΤιμοΏ½θηκαν οι ΓιοΏ½ργος ΞοΏ½πας, ΠαναγιοΏ½τα ΚρητικοοΏ½, ΙσοΏ½δωρος ΔαρζοΏ½ντας, Tamas Eszes, ΑνδροΏ½ας ΠαπαδοΏ½πουλος, ΗλοΏ½ας ΜυλωνοΏ½ς, ΓεροΏ½σιμος ΩρολογοΏ½ς, ΑθανοΏ½σιος ΠαχοοΏ½μας, οΏ½κης ΤσαροοΏ½χης, ΔημοΏ½τρης ΜεγαροΏ½της, ΕιροΏ½νη ΔοΏ½μου, ΕρμοΏ½να ΜποΏ½τση για τις διακροΏ½σεις των αθλητοΏ½ν τους.

Ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½ς, εποΏ½σης, τοΏ½μησε τους χορηγοοΏ½ς του (Samsung, Yamaha, Metropolitan Hospital, BIC, ABOVE, VMG Factory, SailMarine), αλλοΏ½ και δημοσιογροΏ½φους που βοηθοΏ½νε στην προβολοΏ½ της ιστιοπλοοΏ½ας (ΑριστοΏ½α ΔερβοΏ½νη, ΔοΏ½σποινα ΠαπαθεοδοΏ½ρου, ΓεροΏ½σιμος ΓερολυμοΏ½τος, ΜηνοΏ½ς ΤσαμοΏ½πουλος, ΔοΏ½μος ΜπουλοοΏ½κος, ΣπυριδοοΏ½λα ΣπανοΏ½α).   

ΑξοΏ½ζει να σημειωθεοΏ½ οΏ½τι ο ΠροΏ½εδρος του ΙΟΠ κ. ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου οΏ½δωσε ειδικοΏ½ τιμητικοΏ½ βραβεοΏ½ο στον ΥποναοΏ½αρχο ΛΣ ΣταμοΏ½τη ΚαλογεοΏ½των, εκπροΏ½σωπο του ΑρχηγοοΏ½ ΛιμενικοοΏ½ ΣοΏ½ματος για την αμοΏ½ριστη προσφοροΏ½ του και οΏ½λου του σοΏ½ματος στον συντονισμοΏ½ απορροΏ½πανσης του ΣαρωνικοοΏ½.

Στην εκδοΏ½λωση του ΙΟΠ παροΏ½ντες, μεταξοΏ½ οΏ½λλων, οΏ½ταν ο δοΏ½μαρχος ΠειραιοΏ½, ΓιοΏ½ννης ΜοΏ½ραλης, ο βουλευτοΏ½ς ΑοΏ½ΠειραιοΏ½ ΚοΏ½στας ΚατσαφοΏ½δος, ο βουλευτοΏ½ς Β' ΑθηνοΏ½ν ΧοΏ½ρης θεοχοΏ½ρης, ο ΠροΏ½εδρος του ΔημοτικοοΏ½ ΣυμβουλοΏ½ου Δ.ΠειραιοΏ½ κ. ΓιοΏ½ργος ΔαβοΏ½κης, η ΠροΏ½εδρος του ΟΠΑΝ Δ.ΠειραιοΏ½, ΟλυμπιονοΏ½κης ΣταυροοΏ½λα ΑντωνοΏ½κου, η ΟλυμπιονοΏ½κης του ΙΟΠ ΑιμιλοΏ½α ΤσουλφοΏ½, εκπροΏ½σωποι του ΠολεμικοοΏ½ ΝαυτικοοΏ½ και του ΛιμενικοοΏ½ ΣοΏ½ματος, προΏ½εδροι ΟμοΏ½λων κ.α.  


ΔεοΏ½τε ΦωτογραφοΏ½ες εδοΏ½

ΔεοΏ½τε video εδοΏ½

wholesale inkjet photo paper 32lb inkjet paper inkjet photo paper manufacturers

Currys PC World discount code Currys PC World free delivery Currys coupon codeοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
15JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 19 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 07:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 11:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI
12JAN
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
03JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 U17 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ optimist οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017 Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
01DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½' οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. 4504/2017 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
16NOV
O οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OPTIMIST (οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ – οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ – οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½) Περισσότερα