ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ WORLD CUP MIAMI


ΞεκινοοΏ½ν οι αγωνιστικοΏ½ς υποχρεοΏ½σεις των ΜοΏ½ντη / ΚαγιαλοΏ½ 2018 World Cup Series Miami

Για το ΜαοΏ½οΏ½μι των ΗΠΑ αναχοΏ½ρησαν οι ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης και ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς προκειμοΏ½νου να ξεκινοΏ½σουν τις αγωνιστικοΏ½ς τους υποχρεοΏ½σεις για το 2018.

ΠροΏ½τος σταθμοΏ½ς εοΏ½ναι το North American Championship Regatta, οΏ½νας αγοΏ½νας προετοιμασοΏ½ας για το ελληνικοΏ½ δοΏ½δυμο. ΣτοΏ½χος των ΕλλοΏ½νων ΟλυμπιονικοΏ½ν εοΏ½ναι να διεκδικοΏ½σουν οΏ½να μετοΏ½λλιο στον προΏ½το αγοΏ½να της σειροΏ½ς ΠαγκοσμοΏ½ου ΚυποΏ½λλου (2018 World Cup Series Miami) που θα διεξαχθεοΏ½ λοΏ½γες μοΏ½ρες αργοΏ½τερα.

ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης:
"Το ΜαοΏ½οΏ½μι σηματοδοτεοΏ½ κοΏ½θε χρονιοΏ½ την οΏ½ναρξη των αγωνιστικοΏ½ν μας υποχρεοΏ½σεων, καθοΏ½ς τα τελευταοΏ½α χροΏ½νια φιλοξενεοΏ½ τον προΏ½το ημερολογιακοΏ½ σημαντικοΏ½ αγοΏ½να κοΏ½θε αγωνιστικοΏ½ς σεζοΏ½ν. ΕοΏ½ναι μια προΏ½τη ευκαιροΏ½α να δοοΏ½με το αγωνιστικοΏ½ μας εποΏ½πεδο αλλοΏ½ και τη βελτοΏ½ωση που οΏ½χουν τα πληροΏ½ματα αποΏ½ το εξωτερικοΏ½. Με τον ΠαοΏ½λο δουλοΏ½ψαμε πολοΏ½ στην προετοιμασοΏ½α και πριν αποΏ½ τις διακοποΏ½ς των ΧριστουγοΏ½ννων φιλοξενοΏ½σαμε τους ΣουηδοοΏ½ς ΠαγκοΏ½σμιους πρωταθλητοΏ½ς σε οΏ½να δυνατοΏ½ προπονητικοΏ½ camp που οΏ½δειξε οΏ½τι διατηροοΏ½μαστε σε πολοΏ½ υψηλοΏ½ εποΏ½πεδο. Η χρονιοΏ½ εοΏ½ναι πολοΏ½ μεγοΏ½λη και σημαντικοΏ½ και σοΏ½γουρα οΏ½να δυνατοΏ½ ξεκοΏ½νημα θα μας βοηθοΏ½σει."

ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς: 
"Το ΠαγκοΏ½σμιο ΚοΏ½πελλο εοΏ½ναι ουσιαστικοΏ½ η πιο δοΏ½σκολη διοργοΏ½νωση στην οποοΏ½α λαμβοΏ½νουμε μοΏ½ρος κοΏ½θε χρονιοΏ½. ΠεριλαμβοΏ½νει 4 σταθμοοΏ½ς στους οποοΏ½ους δικαοΏ½ωμα συμμετοχοΏ½ς οΏ½χουν μοΏ½νοι οι καλοΏ½τεροι. Οι βαθμοοΏ½ που συγκεντροΏ½νει κοΏ½θε πλοΏ½ρωμα αποΏ½ κοΏ½θε αγοΏ½να της σειροΏ½ς μαζοΏ½ με τους βαθμοοΏ½ς αποΏ½ το ΠανευρωπαοΏ½κοΏ½ και το ΠαγκοΏ½σμιο πρωτοΏ½θλημα διαμορφοΏ½νουν την παγκοΏ½σμια κατοΏ½ταξη. ΑυτοΏ½ τη στιγμοΏ½ βρισκοΏ½μαστε στη 2η θοΏ½ση της παγκοΏ½σμιας κατοΏ½ξης και στοΏ½χος μας εοΏ½ναι να επιστροΏ½ψουμε στην 1η θοΏ½ση. Η παγκοΏ½σμια κατοΏ½ταξη εοΏ½ναι ο δεοΏ½κτης σταθεροΏ½τητας που υποδεικνοΏ½ει ποΏ½σο συχνοΏ½ οΏ½να πλοΏ½ρωμα βροΏ½σκεται στο βοΏ½θρο των νικητοΏ½ν. Το 2017 βρεθοΏ½καμε στο βοΏ½θρο και των 3 αγοΏ½νων ΠαγκοσμοΏ½ου ΚυποΏ½λλου και φοΏ½τος θοΏ½λουμε να το επαναλοΏ½βουμε."

Το 2017 το ΠαγκοΏ½σμιο ΚοΏ½πελλο περιελοΏ½μβανε 3 αγοΏ½νες (ΜαοΏ½οΏ½μι ΗΠΑ, ΙοΏ½ρ ΓαλλοΏ½α & ΣαντατοΏ½ρ ΙσπανοΏ½α) και το ελληνικοΏ½ πλοΏ½ρωμα κατοΏ½φερε να ποΏ½ρει 2 χοΏ½λκινα μετοΏ½λλια (ΜαοΏ½οΏ½μι, ΙοΏ½ρ) και να κερδοΏ½σει το χρυσοΏ½ στον τελικοΏ½ της διοργοΏ½νωσης που οΏ½γινε στο ΣαντατοΏ½ρ της ΙσπανοΏ½ας. ΠοΏ½ρα οΏ½μως αποΏ½ το ΠαγκοΏ½σμιο ΚοΏ½πελλο το 2018 εοΏ½ναι μια πολοΏ½ γεμοΏ½τη χρονιοΏ½ για τους οΏ½λληνες ΟλυμπιονοΏ½κες που θα κορυφωθεοΏ½ τον ΑοΏ½γουστο με τη συμμετοχοΏ½ τους στο ΠαγκοΏ½σμιο ΠρωτοΏ½θλημα ΙστιοπλοοΏ½ας που θα διεξαχθεοΏ½ στο 'Aαρχους (Aarhus) της ΔανοΏ½ας.

ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης: 
"Το 2018 εοΏ½ναι μια χρονιοΏ½ ιδιαοΏ½τερης σημασοΏ½ας δεδομοΏ½νου οΏ½τι στο ΠαγκοΏ½σμιο ΠρωτοΏ½θλημα θα δοθοοΏ½ν τα προΏ½τα εισιτοΏ½ρια για τους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΤοΏ½κυο. ΕμεοΏ½ς σαφοΏ½ς πρωταρχικοΏ½ στοΏ½χο θοΏ½τουμε τη διασφοΏ½λιση του εισιτηροΏ½ου για τη χοΏ½ρα μας, οΏ½πως κοΏ½ναμε στο Περθ το 2011 και στο ΣαντατοΏ½ρ το 2014 και ιδανικοΏ½ θα θοΏ½λαμε να συνοδοΏ½ψουμε την προΏ½κριση με οΏ½λλο οΏ½να παγκοΏ½σμιο μετοΏ½λλιο. Το εποΏ½πεδο εοΏ½ναι υψηλοΏ½, ο ανταγωνισμοΏ½ς δοΏ½σκολος αλλοΏ½ εοΏ½μαστε γεμοΏ½τοι αισιοδοξοΏ½α και η χρονιοΏ½ ξεκινοΏ½ει με τους καλοΏ½τερους οιωνοοΏ½ς".

Στη νοΏ½α αυτοΏ½ ολυμπιακοΏ½ διαδρομοΏ½ το ελληνικοΏ½ δοΏ½δυμο οΏ½χει την αμοΏ½ριστη υποστοΏ½ριξη δοΏ½ο χρυσοΏ½ν χορηγοΏ½ν (Eurobank & Blue Star Ferries) που απο εδοΏ½ και ποΏ½ρα θα κοσμοοΏ½ν τα πανιοΏ½ τους οΏ½ως τους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΤοΏ½κυο.

Η Blue Star Ferries γνωροΏ½ζει καλοΏ½ οΏ½τι η θοΏ½λασσα εοΏ½ναι οΏ½νας καθημερινοΏ½ς αγοΏ½νας δοΏ½σκολος αλλοΏ½ και υποΏ½ροχος και ενοΏ½νει τις δυνοΏ½μεις της με τους ΜοΏ½ντη - ΚαγιαλοΏ½ ως ΧρυσοΏ½ς ΧορηγοΏ½ς προκειμοΏ½νου να ποΏ½νε οΏ½σο το δυνατοΏ½ν υψηλοΏ½τερα.

Η Eurobank, με στοΏ½χο ποΏ½ντα την κορυφοΏ½, λαμβοΏ½νει θοΏ½ση στα ελληνικοΏ½ πανιοΏ½ ως ΧρυσοΏ½ς ΧορηγοΏ½ς, αναδεικνοΏ½οντας τις αξοΏ½ες του οΏ½θους, της επιμονοΏ½ς και της προσοΏ½λωσης στο στοΏ½χο οΏ½χοντας την πεποοΏ½θηση οΏ½τι με πειθαρχοΏ½α και σκληροΏ½ προσποΏ½θεια οΏ½λα εοΏ½ναι πιθανοΏ½.

ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς: 
"ΕοΏ½ναι μεγοΏ½λη μας τιμοΏ½ που φοΏ½ρουμε τα λογοΏ½τυπα 2 σπουδαοΏ½ων χρυσοΏ½ν χορηγοΏ½ν στα πανιοΏ½ μας. ΠοΏ½ρα αποΏ½ την κατοΏ½κτηση της κορυφοΏ½ς και τη συνεχοΏ½ προσποΏ½θεια για επιτυχοΏ½α μοιραζοΏ½μαστε τις κοινοΏ½ς αξοΏ½ες του ΟλυμπισμοοΏ½, της ευγενοοΏ½ς οΏ½μιλλας και το ευ αγωνοΏ½ζεσθαι. ΕοΏ½μαστε τυχεροοΏ½ που οΏ½χουμε μια σπουδαοΏ½α ομοΏ½δα χορηγοΏ½ν και υποστηρικτοΏ½ν που καθημερινοΏ½ μας τροφοδοτοοΏ½ν με θετικοΏ½ ενοΏ½ργεια".

Οι οΏ½λληνες ΟλυμπιονοΏ½κες οΏ½χουν χροΏ½νια στο πλευροΏ½ τους την Sirios Shipmanagement, ενοΏ½ εποΏ½σης υποστηροΏ½ζονται  χορηγικοΏ½ αποΏ½ τους Porsche, Yamaha, Technohull και Holmes Place. Την αντιηλιακοΏ½ τους προστασοΏ½α επιμελεοΏ½ται η La Roche Posay ως Suncare Partner και η ομοΏ½δα των χορηγοΏ½ν συμπληροΏ½νεται αποΏ½ την Garmin ως Technology Sponsor.

wholesale inkjet photo paper wholesale photo paper photo paper wholesale

New Look voucher code Marks and Spencer offers Dominos Pizza coupons SAVE UP TO 40% OFFοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
15JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 19 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 07:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2018, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 11:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ & οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
08JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
03JAN
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ 2018 οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 U17 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 420 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ optimist οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017 Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
01DEC
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½' οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. 4504/2017 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
16NOV
O οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OPTIMIST (οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ – οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ – οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½) Περισσότερα