ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Τo Safe Water Sports ενημεροΏ½νει μικροοΏ½ς και μεγοΏ½λους για θοΏ½ματα ασφοΏ½λειας και προΏ½ληψης ατυχημοΏ½των στο νεροΏ½ και τα θαλοΏ½σσια σπορ.

Στο ΠλωτοΏ½ ΜουσεοΏ½ο ΝεροΏ½ιδα, το τυχεροΏ½ πλοοΏ½ο του ΓιοΏ½ννη ΛοΏ½τση, βροΏ½θηκαν χθες το πρωοΏ½ ΟλυμπιονοΏ½κες, εθελοντοΏ½ς, το προσωπικοΏ½ του ΚοινωφελοοΏ½ς ΙδροΏ½ματος ΙωοΏ½ννη Σ. ΛοΏ½τση και μοΏ½λη του μη-κερδοσκοπικοοΏ½ σωματεοΏ½ου Safe Water Sports. Το πλοοΏ½ο οΏ½που γυροΏ½στηκε μεταξοΏ½ οΏ½λλων η ταινοΏ½α «Το παιδοΏ½ και το δελφοΏ½νι» οΏ½ταν το κατοΏ½λληλο μοΏ½ρος για να παρουσιαστοοΏ½ν οι εκπαιδευτικοΏ½ς δροΏ½σεις του σωματεοΏ½ου αλλοΏ½ και να μοΏ½θουμε αποΏ½ τους οΏ½διους τους πρωταγωνιστοΏ½ς της θοΏ½λασσας τους κινδοΏ½νους της.

Το Safe Water Sports ιδροΏ½θηκε πριν αποΏ½ οΏ½ναν χροΏ½νο και οΏ½χει σαν βασικοΏ½ στοΏ½χο την ενημοΏ½ρωση και ευαισθητοποοΏ½ηση των πολιτοΏ½ν για οΏ½λα τα θοΏ½ματα που σχετοΏ½ζονται με τις αθλητικοΏ½ς και ψυχαγωγικοΏ½ς δραστηριοΏ½τητες στο νεροΏ½, με ιδιαοΏ½τερη οΏ½μφαση στα θοΏ½ματα ασφοΏ½λειας και προΏ½ληψης ατυχημοΏ½των. ΣυνεργοΏ½ζεται στενοΏ½ με το ΛιμενικοΏ½ ΣοΏ½μα για τον εκσυγχρονισμοΏ½ και τη βελτοΏ½ωση του θεσμικοοΏ½ πλαισοΏ½ου ασφοΏ½λειας στη χοΏ½ρα μας, και για τη διαρκοΏ½ ενημοΏ½ρωση και ευαισθητοποοΏ½ηση των παιδιοΏ½ν οΏ½λων των ηλικιοΏ½ν μοΏ½σω ειδικοΏ½ν προγραμμοΏ½των στα σχολεοΏ½α.

ΕκτοΏ½ς αποΏ½ τις εκπαιδευτικοΏ½ς δραστηριοΏ½τητες, ιδιαοΏ½τερα σημαντικοΏ½ εοΏ½ναι και η ηλεκτρονικοΏ½ πλατφοΏ½ρμα που δημιοοΏ½ργησε το σωματεοΏ½ο προσφοΏ½ροντας μια σοΏ½γχρονη και εξειδικευμοΏ½νη υπηρεσοΏ½α για την ενημοΏ½ρωση ΕλλοΏ½νων και ξοΏ½νων επισκεπτοΏ½ν σχετικοΏ½ με τις ελληνικοΏ½ς παραλοΏ½ες. Με αυτοΏ½ ο επισκοΏ½πτης μπορεοΏ½ να ενημεροΏ½νεται για 3.000 παραλοΏ½ες σε οΏ½λη τη χοΏ½ρα και να μαθαοΏ½νει πληροφοροΏ½ες για τις νοΏ½μιμες επιχειροΏ½σεις εκμοΏ½σθωσης θαλοΏ½σσιων σπορ (waterski, scuba diving, tubes, kitesurf κ.λπ.) που λειτουργοοΏ½ν, οΏ½πως εποΏ½σης και τις επιχειροΏ½σεις εκμοΏ½σθωσης σκαφοΏ½ν κοΏ½θε τοΏ½που και τους ισχοΏ½οντες κανονισμοοΏ½ς ασφοΏ½λειας για κοΏ½θε δραστηριοΏ½τητα στο νεροΏ½.

ΠαροΏ½ντες στην εκδοΏ½λωση οΏ½ταν και ο ΧρυσοΏ½ς ΟλυμπιονοΏ½κης ΙστιοσανοΏ½δας ΝοΏ½κος ΚακλαμανοΏ½κης, η ΣοφοΏ½α ΠαπαδοποοΏ½λου, χοΏ½λκινη ΟλυμπιονοΏ½κης ΙστιοπλοοΏ½ας, και η ΑγγελικοΏ½ ΚαραπατοΏ½κη, αργυροΏ½ ΟλυμπιονοΏ½κης ΥδατοσφαοΏ½ρισης.
οΏ½λοι οι αθλητοΏ½ς οΏ½χουν πρωταγωνιστεοΏ½ σε βοΏ½ντεο σχετικοΏ½ με τους κινδοΏ½νους της θοΏ½λασσας τονοΏ½ζοντας οΏ½τι το νεροΏ½ προΏ½πει να το σοΏ½βεσαι για να μπορεοΏ½ς να σου επιστροΏ½φει ποΏ½σω μεγοΏ½λες συγκινοΏ½σεις.
Η σωστοΏ½ προετοιμασοΏ½α και η ασφοΏ½λεια εοΏ½ναι το προΏ½το μοΏ½λημα των αθλητοΏ½ν και προΏ½πει το οΏ½διο να γοΏ½νεται και για οΏ½σους αποφασοΏ½ζουν να ασχοληθοοΏ½ν με κοΏ½ποιο θαλοΏ½σσιο σπορ.Η ΕλλοΏ½δα, με τα περοΏ½που 2.500 νησιοΏ½, κατοΏ½χει την 11η θοΏ½ση στον κοΏ½σμο στη λοΏ½στα με τις μεγαλοΏ½τερες ακτογραμμοΏ½ς. ΣοΏ½μφωνα με τα στοιχεοΏ½α του οργανισμοοΏ½ European Child Safety Alliance (www.childsafetyeurope.org) κοΏ½θε χροΏ½νο 50.000 ΕυρωπαοΏ½οι πολοΏ½τες τραυματοΏ½ζονται συμμετοΏ½χοντας σε θαλοΏ½σσια σπορ και σε δραστηριοΏ½τητες με σκοΏ½φη, ο πνιγμοΏ½ς εοΏ½ναι η δεοΏ½τερη κοΏ½ρια αιτοΏ½α θανοΏ½του για βροΏ½φη και παιδιοΏ½ οΏ½ως την ηλικοΏ½α των 14 ετοΏ½ν, με περισσοΏ½τερους αποΏ½ 5.000 θανοΏ½τους ετησοΏ½ως, και παροΏ½λληλα η ΕλλοΏ½δα βροΏ½σκεται στην προΏ½τη θοΏ½ση στην ΕυροΏ½πη σε πνιγμοοΏ½ς και ατυχοΏ½ματα στη θοΏ½λασσα.

 

cheap jerseys nfl cheap t shirt printing machine t shirt printing machine sale

Tag Heuer replica watches https://www.replicashop.org.ukοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ PyeongChang 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα