ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


ΝαυτικοΏ½ς βοΏ½σεις και τεροΏ½στια τεοΏ½χη που μαρτυροοΏ½ν την δοΏ½ναμη του ναυτικοοΏ½ της ΑθοΏ½νας, που κυριαρχοοΏ½σε στην ΜεσοΏ½γειο τον 5Ο αιοΏ½να π.Χ., αποκαλοΏ½φθηκαν και χαρτογραφοΏ½θηκαν προΏ½σφατα στον υποθαλοΏ½σσιο χοΏ½ρο στο λιμοΏ½νι του ΠειραιοΏ½. Οι απροΏ½σμενες αυτοΏ½ς ανακαλοΏ½ψεις δοΏ½νουν οΏ½θηση στους αρχαιολοΏ½γους να εντοποΏ½σουν μια τριοΏ½ρη, η οποοΏ½α αποτελεοΏ½ «το οΏ½γιο ΔισκοποΏ½τηρο της υποβροΏ½χιας αρχαιολογοΏ½ας»!

Οι υποθαλοΏ½σσιες αρχαιολογικοΏ½ς ανασκαφοΏ½ς στην θαλοΏ½σσια περιοχοΏ½ της ΖοΏ½ας και της ΜουνιχοΏ½ας οΏ½φεραν για προΏ½τη φοροΏ½ στο φως τις ναυτικοΏ½ς βοΏ½σεις του ΠειραιοΏ½, τα νεωλκεοΏ½α και τις οχυροΏ½σεις του λιμανιοοΏ½, ανακοΏ½λυψη που αποκτοΏ½ ισοΏ½ξια σπουδαιοΏ½τητα με την ΑκροΏ½πολη, τον ΠαρθενοΏ½να και την ΑρχαοΏ½α ΑγοροΏ½, οΏ½πως δηλοΏ½νει στην «Haaretz» ο  Bjørn Lovén, αρχαιολοΏ½γος αποΏ½ το ΠανεπιστοΏ½μιο της ΚοπεγχοΏ½γης και διευθυντοΏ½ς του οΏ½ργου «ZHP –Zea Harbor Project». Η συγκεκριμοΏ½νη ανασκαφοΏ½ αποκαλοΏ½πτει οΏ½να αποΏ½ τα πολλοΏ½ συστατικοΏ½ στοιχεοΏ½α της παντοδυναμοΏ½ας της αρχαοΏ½ας ΑθηναοΏ½κοΏ½ς ναυτικοΏ½ς δοΏ½ναμης, που υποΏ½ρξε η θαυμαστοΏ½ πολεμικοΏ½ μηχανοΏ½ της εποχοΏ½ς και θριοΏ½μβευσε στην μοΏ½χη της ΣαλαμοΏ½νας, το 480 π.Χ.

 

1

 

Στην περιοχοΏ½ της ΖοΏ½ας και της ΜουνιχοΏ½ας στον ΠειραιοΏ½ αποκαλοΏ½φθηκαν μαζικοΏ½ς οχυροΏ½σεις και 15 δομοΏ½ς – υποΏ½στεγα πλοοΏ½ων, τα οποοΏ½α χρησιμοποιοΏ½θηκαν για να στεγοΏ½σουν τα πλοοΏ½α που αποσοΏ½ρονταν στην ξηροΏ½. ΜετοΏ½ αποΏ½ ανασκαφοΏ½ς στην περιοχοΏ½ της ΜουνιχοΏ½ας αποκαλοΏ½φθηκαν 6 υποΏ½στεγα – καταφοΏ½για πλοοΏ½ων και στην περιοχοΏ½ της ΖοΏ½ας οΏ½λλα 9. Οι αρχαιολοΏ½γοι εοΏ½ναι βοΏ½βαιοι οΏ½τι οι δομοΏ½ς αυτοΏ½ς κοΏ½ποτε στοΏ½γαζαν τα αρχαοΏ½α ΑθηναοΏ½κοΏ½ πολεμικοΏ½ πλοοΏ½α, τις τριοΏ½ρεις. ΒοΏ½σει της κεραμικοΏ½ς και της μεθοΏ½δου του οΏ½νθρακα -14 σε οΏ½να κομμοΏ½τι ξοΏ½λου που βροΏ½θηκε ανοΏ½μεσα στα θεμοΏ½λια μιας κιονοστοιχοΏ½ας οι 15 δομοΏ½ς συνολικοΏ½ τοποθετοΏ½θηκαν χρονικοΏ½ μεταξοΏ½ του 520 – 480 π.Χ. οΏ½ λοΏ½γο αργοΏ½τερα.  Ο Bjørn Lovén σημειοΏ½νει οΏ½τι τα θεμοΏ½λια κοΏ½τω αποΏ½ τις στοΏ½λες οΏ½ταν 4 ποΏ½δια πλοΏ½τος, ενοΏ½ τα υποΏ½στεγα τα οΏ½δια εοΏ½χαν πλοΏ½τος ποΏ½νω αποΏ½ 19 ποΏ½δια, οΏ½ψος ποΏ½νω αποΏ½ 26 ποΏ½δια και μοΏ½κος 164 ποΏ½δια.

 

2

 

Η οΏ½λη ανακοΏ½λυψη ξεκοΏ½νησε κυριολεκτικοΏ½ αποΏ½ μια ευτυχοΏ½ συγκυροΏ½α, καθοΏ½ς το 2010 οΏ½νας ηλικιωμοΏ½νος ψαροΏ½ς οδοΏ½γησε τους αρχαιολοΏ½γους στην αρχαοΏ½α στοΏ½λη που συνοΏ½θιζε αποΏ½ παιδοΏ½ να κοΏ½θεται και να ψαρεοΏ½ει στη βοΏ½ρεια πλευροΏ½ της ΜουνιχοΏ½ας στον ΠειραιοΏ½. Οι δοΏ½τες στην συνοΏ½χεια οδηγοΏ½θηκαν αποΏ½ τον ψαροΏ½ μοΏ½σα αποΏ½ οΏ½ναν σκοτεινοΏ½ λαβοΏ½ρινθο αποΏ½ αλυσοΏ½δες προΏ½σδεσης, οΏ½γκυρες και συντροΏ½μμια, με ορατοΏ½τητα μοΏ½λις 20 εκατοστοΏ½, οΏ½σπου σκοΏ½νταψαν στην απροΏ½σμενη ανακοΏ½λυψη: τα ερεοΏ½πια ενοΏ½ς αρχαοΏ½ου βυθισμοΏ½νου μνημειοΏ½δους τεοΏ½χους με μεγοΏ½λα τμοΏ½ματα ογκοΏ½λιθων οργανωμοΏ½να σε τρεις κιονοστοιχοΏ½ες.

 

3

 

«ΑυτοΏ½ τα υποΏ½στεγα πλοοΏ½ων χτοΏ½στηκαν στα χροΏ½νια της νεαροΏ½ς ΑθηναοΏ½κοΏ½ς δημοκρατοΏ½ας. ΕοΏ½ναι μια δελεαστικοΏ½ σκοΏ½ψη οΏ½τι κοΏ½ποιες αποΏ½ τις ΑθηναοΏ½κοΏ½ς τριοΏ½ρεις που πολοΏ½μησαν κατοΏ½ των ΠερσοΏ½ν στη ΣαλαμοΏ½να το 480 π.Χ. πιθανοΏ½τατα στεγοΏ½στηκαν σε αυτοΏ½ τα πλοοΏ½α-υποΏ½στεγα… ΠιστεοΏ½ω ακροΏ½δαντα οΏ½τι αυτοΏ½ η πολοΏ½ σημαντικοΏ½ μοΏ½χη στο ΣτενοΏ½ της ΣαλαμοΏ½νας, ακριβοΏ½ς δυτικοΏ½ του ΠειραιοΏ½ – οΏ½να σημεοΏ½ο καμποΏ½ς στην παγκοΏ½σμια ιστοροΏ½α – δημιοοΏ½ργησε οΏ½να ποΏ½ρα πολοΏ½ ισχυροΏ½ δεσμοΏ½ μεταξοΏ½ των περισσοΏ½τερων αποΏ½ τους πολοΏ½τες. οΏ½τσι το ΑθηναοΏ½κοΏ½ ναυτικοΏ½ εξελοΏ½χθηκε σε ραχοκοκαλιοΏ½ της προΏ½της δημοκρατοΏ½ας στον κοΏ½σμο κατοΏ½ τη διοΏ½ρκεια του 5ου αι. π.Χ. Η εκσκαφοΏ½ που κοΏ½ναμε, στην ουσοΏ½α, εοΏ½ναι τα υλικοΏ½ κατοΏ½λοιπα της εν λοΏ½γω εξαιρετικοΏ½ς ιστορικοΏ½ς εξοΏ½λιξης », προσθοΏ½τει ο Bjørn Lovén.

Η κυριαρχοΏ½α του ΑθηναιοΏ½κοοΏ½ ναυτικοοΏ½ μοΏ½σα αποΏ½ της συμμαχοΏ½ες της απλωνοΏ½ταν σε 150 νησιωτικοΏ½ς και παροΏ½κτιες ποΏ½λεις, με οΏ½λεγχο των ακτοΏ½ν μοΏ½χρι τη ΜαοΏ½ρη θοΏ½λασσα, τις ΙσραηλιτικοΏ½ς ακτοΏ½ς και το ΔοΏ½λτα του ΝεοΏ½λου στην ΑοΏ½γυπτο, ενοΏ½ ταυτοΏ½χρονα το λιμοΏ½νι του ΠειραιοΏ½ υποΏ½ρξε αποΏ½ρθητο, καθοΏ½ς δεν εοΏ½χε ποτοΏ½ κατακτηθεοΏ½ αποΏ½ εχθροοΏ½ς λοΏ½γω του εξαιρετικοοΏ½ συστοΏ½ματος των παροΏ½κτιων και λιμενικοΏ½ν οχυροΏ½σεων που διοΏ½θετε.

 

4

 

ΝοΏ½α στοιχεοΏ½α που βροΏ½θηκαν μετοΏ½ το «ZHP Zea Harbor Project» και κατοΏ½ μοΏ½κος της ακτογραμμοΏ½ς της ΖοΏ½ας συμπεριλαμβοΏ½νουν εκτεταμοΏ½να υποθαλοΏ½σσια τεοΏ½χη, και μια προηγουμοΏ½νως οΏ½γνωστη φοΏ½ση των εγκαταστοΏ½σεων αυτοΏ½ν. Ο Mads Møller Nielsen, ερευνητοΏ½ς του οΏ½ργου, ο οποοΏ½ος μελοΏ½τησε τις οχυροΏ½σεις – λιμοΏ½νια αναφοΏ½ρει, οΏ½τι το λεγοΏ½μενο λιμοΏ½νι «ΚλειστοΏ½ς», οΏ½να «κλειστοΏ½ λιμοΏ½νι» οΏ½πως και τα περισσοΏ½τερα πολεμικοΏ½ λιμοΏ½νια του χροΏ½νου, οχυροΏ½θηκε στην ακτογραμμοΏ½ και εοΏ½χε μια μεγοΏ½λη κεντρικοΏ½ ποΏ½λη εισοΏ½δου μοΏ½σω της οποοΏ½ας οΏ½λα τα πλοοΏ½α οΏ½πρεπε να περοΏ½σουν για να εισοΏ½λθουν. Σε αρχαοΏ½ες ΕλληνικοΏ½ς πηγοΏ½ς καταγροΏ½φεται ο τροΏ½πος που το λιμοΏ½νι μποροοΏ½σε να σφραγοΏ½ζεται, με τη βοοΏ½θεια μιας αλυσοΏ½δας που ανασυροΏ½ταν μεταξοΏ½ δοΏ½ο μεγοΏ½λων τετροΏ½γωνων ποΏ½ργων σε κοΏ½θε πλευροΏ½ της εισοΏ½δου του λιμανιοοΏ½. οΏ½χι μοΏ½νο τα εχθρικοΏ½ πλοοΏ½α θα οΏ½πρεπε να νικοΏ½σουν δοΏ½ο ποΏ½ργους στην εοΏ½σοδο, θα οΏ½πρεπε να το προΏ½ξουν υποΏ½ συνεχοΏ½ς μπαροΏ½ζ στα οχυρωματικοΏ½ οΏ½ργα κατοΏ½ μοΏ½κος της ακτοΏ½ς. «Θα οΏ½ταν οΏ½να σχεδοΏ½ν αποΏ½ρθητο λιμοΏ½νι», λοΏ½ει ο Møller Nielsen.

Ο Bjørn Lovén σκοπεοΏ½ει να συνεχοΏ½σει τις ανασκαφοΏ½ς και στο μοΏ½λλον: «Δεν θα εξειδικεοΏ½σουμε την οΏ½ρευνοΏ½ μας για να αναζητοΏ½σουμε μοΏ½α τριοΏ½ρη – το οΏ½γιο ΔισκοποΏ½τηρο της υποθαλοΏ½σσιας αρχαιολογοΏ½ας. ΑλλοΏ½ πιστεοΏ½ω οΏ½τι εοΏ½ναι σημαντικοΏ½ να ερευνοΏ½σουμε αυτοΏ½ το περοΏ½φημο πολεμικοΏ½ πλοοΏ½ο και να συνεχοΏ½σουμε να ερευνοΏ½με και να ερευνοΏ½με – διοΏ½τι κοΏ½που θα προΏ½πει να κροΏ½βεται οΏ½να στα ιζοΏ½ματα», δηλοΏ½νει στο «Discovery».

Ο Bjørn Lovén παροΏ½γαγε την ταινοΏ½α «The Wooden Wall Battle of Salamis, 480 BC», που περιγροΏ½φει την ιστοροΏ½α της ναυμαχοΏ½ας της ΣαλαμοΏ½νας και τις μνημειοΏ½δεις αρχαοΏ½ες ΑθηναοΏ½κοΏ½ς ναυτικοΏ½ς βοΏ½σεις στον ΠειραιοΏ½:
https://www.youtube.com/watch?v=Notudc9Q2aw


Το «ZHP -Zea Harbor Project» διεξοΏ½χθη αποΏ½ το 2001 – 2012, λειτουργεοΏ½ υποΏ½ την αιγοΏ½δα του ΙνστιτοοΏ½του της ΔανοΏ½ας στην ΑθοΏ½να και διευθοΏ½νεται αποΏ½ τον Δρ Bjørn Lovén. Το οΏ½ργο εποπτεοΏ½εται κυροΏ½ως αποΏ½ την ΕφορεοΏ½α ΕναλοΏ½ων ΑρχαιοτοΏ½των, και οΏ½χουν διεξαχθεοΏ½ κοΏ½ποιες οΏ½ρευνες στη γη κοΏ½τω αποΏ½ την ΕφορεοΏ½α ΑρχαιοτοΏ½των της ΔυτικοΏ½ς ΑττικοΏ½ς, ΠειραιοΏ½ς και ΝοΏ½σων. Το οΏ½δρυμα Carlsberg υποΏ½ρξε κοΏ½ριος χορηγοΏ½ς του οΏ½ργου αποΏ½ το 2004.


Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΙΤΙΝΑ 

cheap jerseys nba cheap t shirt printing machine cheap t shirt printing machine

Tag Heuer replica watches https://www.replicashop.org.ukοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ PyeongChang 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα