ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


ΕοΏ½ναι αποΏ½ τους ιστορικοΏ½τερους ιστιοπλοοΏ½κοοΏ½ς ΟμοΏ½λους της ΕλλοΏ½δας με παροΏ½δοση στην καλλιοΏ½ργεια του ναυταθλητισμοοΏ½ αλλοΏ½ και πρωταγωνιστικοΏ½ ροΏ½λο στην αγωνιστικοΏ½ δροΏ½ση.

Ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½ς, που ιδροΏ½θηκε το 1937, κατοΏ½ τη διοΏ½ρκεια των χροΏ½νων οΏ½χει προσφοΏ½ρει αμοΏ½τρητα μετοΏ½λλια ΠανελλοΏ½νια, ΕυρωπαοΏ½κοΏ½, ΒαλκανικοΏ½, ΜεσογειακοΏ½, ΠαγκοΏ½σμια και 7 ΟλυμπιακοΏ½, αυτοΏ½ των ΟδυσσοΏ½α ΕσκιντζοΏ½γλου, ΓιοΏ½ργου ΖαοΏ½μη, ΘεμιστοκλοΏ½ ΜαγουλοΏ½, οΏ½ρη ΡαπανοΏ½κη, ΛεωνοΏ½δα ΠελεκανοΏ½κη, ΓιοΏ½ργου ΣπυροΏ½δη και ΑιμιλοΏ½α ΤσουλφοΏ½ και οΏ½να παραΟλυμπιακοΏ½ με τον ΓιοΏ½ργο ΔεληκοοΏ½ρα.

ΣοΏ½μερα, με εγγεγραμμοΏ½νους ποΏ½νω αποΏ½ 300 αθλητοΏ½ς, εκ των οποοΏ½ων πολλοοΏ½ οΏ½χουν περοΏ½σει στην ιστοροΏ½α της ιστιοπλοοΏ½ας με τις διακροΏ½σεις τους, ο ΙΟΠ δραστηριοποιεοΏ½ται στις ΟλυμπιακοΏ½ς κατηγοροΏ½ες 470, 49er, Laser Std και Laser Radial καθοΏ½ς και στις κατηγοροΏ½ες ανοΏ½πτυξης optimist, 420, Laser 4.7

Το 2016 ο ΙΟΠ στελεχοΏ½νει τις ΕθνικοΏ½ς ομοΏ½δες με 34 πρωταθλητοΏ½ς.
4 στα optimist, 4 στα Laser, 12 στα 420, 8 στα 470, 4 στα 49er και 2 στα 2.4mR (κατηγοροΏ½α ΑμΕΑ). ΕποΏ½σης πολοΏ½ σημαντικοΏ½ διοΏ½κριση η οποοΏ½α αποτελεοΏ½ και ρεκοΏ½ρ εοΏ½ναι στο ΠανελλοΏ½νιο ΠρωτοΏ½θλημα optimist τα 4 αποΏ½ τα 6 ΠανελλοΏ½νια μετοΏ½λλια που κατοΏ½κτησε ο οΏ½μιλος.

Ο ΠροΏ½εδροΏ½ς του ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου αποκαλοΏ½πτει το μυστικοΏ½ της επιτυχοΏ½ας
«ΑποΏ½ την προΏ½τη στιγμοΏ½ που εξελοΏ½γην ΠροΏ½εδρος του ΙστιοπλοοΏ½κοοΏ½ ΟμοΏ½λου ΠειραιοΏ½ς βασικοΏ½ς στοΏ½χος μου υποΏ½ρξε το «αγκοΏ½λιασμα» των νοΏ½ων παιδιοΏ½ν τοΏ½σο αποΏ½ την πλευροΏ½ της ΔιοοΏ½κησης οΏ½σο και αποΏ½ την πλευροΏ½ των προπονητοΏ½ν. οΏ½λοι οι αθλητοΏ½ς μας αισθοΏ½νθηκαν αποΏ½  την αρχοΏ½ πως ανοΏ½κουν σε μια ισχυροΏ½ δεμοΏ½νη οικογοΏ½νεια, μηδενοΏ½ς εξαιρουμοΏ½νου. ΕποΏ½σης καθοριστικοΏ½ ροΏ½λο διαδραμοΏ½τισαν -ως ενδιοΏ½μεσος κροΏ½κος - οι οΏ½ριστες σχοΏ½σεις της ΔιοοΏ½κησης με τους γονεοΏ½ς οι οποοΏ½οι σε μεγοΏ½λο βαθμοΏ½ χρειοΏ½στηκαν κατοΏ½ τη διοΏ½ρκεια των ετοΏ½ν να εοΏ½ναι και χορηγοοΏ½ των παιδιοΏ½ν τους, υποστηροΏ½ζοντας οικονομικοΏ½ την προσποΏ½θειοΏ½ τους. ΠολοΏ½ σημαντικοΏ½ εποΏ½σης εοΏ½ναι η οΏ½ψογη συνεργασοΏ½α μεταξοΏ½ των ανθροΏ½πων της ΔιοοΏ½κησης. ΑξοΏ½ζει να πω οΏ½τι οΏ½λες οι αποφοΏ½σεις στο ΔΣ εοΏ½ναι ομοΏ½φωνες. ΕποΏ½σης, οΏ½χουμε τη σοΏ½μφωνη γνοΏ½μη των προπονητοΏ½ν και των αθλητοΏ½ν. Κι αυτοΏ½ λοΏ½γεται ΟΜΑΔΑ. Σε μια τοΏ½σο μεγοΏ½λη ιστοροΏ½α υποΏ½ρξαν και αναταροΏ½ξεις, αλλοΏ½ μοΏ½νουμε ποΏ½ντα πιστοοΏ½ στις αρχοΏ½ς μας γιατοΏ½ ποΏ½νω απ’ οΏ½λα αγαποΏ½με τον οΏ½μιλο.»
Ο ΙΟΠ εκπροσωπεοΏ½ την ΕλλοΏ½δα στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΡοΏ½ο με τους παγκοΏ½σμιους πρωταθλητοΏ½ς, ΤοΏ½κη ΜοΏ½ντη και ΠαναγιοΏ½τη ΚαγιαλοΏ½ στην κατηγοροΏ½α 470: «Το συγκεκριμοΏ½νο πλοΏ½ρωμα εοΏ½χε διεκδικοΏ½σει και κερδοΏ½σει την προΏ½κριση της χοΏ½ρας στην κατηγοροΏ½α τους εδοΏ½ και οΏ½ναν χροΏ½νο. ΜοΏ½σα στο 2016 συμμετεοΏ½χαν, μεταξοΏ½ οΏ½λλων,  στο ISAF Sailing World Cup (Miami), κατακτοΏ½ντας τη 2η θοΏ½ση, στο 470 North American Championships (Miami), την 3η θοΏ½ση, στο  470 South American Championships (Argentina), την 4η θοΏ½ση, την 3η θοΏ½ση, στο 470 European Championship (Palma) και βοΏ½βαια στο Athens Eurolymp Week και στο ΠανελλοΏ½νιο ΠρωτοΏ½θλημα την 1η θοΏ½ση, δεοΏ½χνοντας οΏ½τσι με αυτοΏ½ τα αποτελοΏ½σματα την πολοΏ½ καλοΏ½ πορεοΏ½α τους ως σοΏ½μερα. ΑυτοΏ½ κοΏ½νει την ΕλληνικοΏ½ ΟλυμπιακοΏ½ ΕπιτροποΏ½ δικαοΏ½ως να ελποΏ½ζει για οΏ½να αποΏ½ τα μετοΏ½λλια μας στο ΡοΏ½ο» επισημαοΏ½νει ο προΏ½εδρος του ΙΟΠ.
Ο ΙΟΠ εοΏ½ναι οΏ½μιλος που ξεχωροΏ½ζει και για τις ΑκαδημοΏ½ες του: «ΧωροΏ½ς να το παινευτοΏ½ οΏ½ντως οΏ½σως  διαθοΏ½τουμε  την πολυπληθοΏ½στερη ΑκαδημοΏ½α αθλητοΏ½ν, οΏ½χοντας κοΏ½νει πολλοΏ½ δουλειοΏ½ τα τελευταοΏ½α χροΏ½νια και δοΏ½νοντας μεγοΏ½λη βαροΏ½τητα στην ανοΏ½πτυξη και τη στελοΏ½χωσοΏ½ της με σωστοοΏ½ς και οΏ½ξιους συνεργοΏ½τες.
ΣκοποΏ½ς της σχολοΏ½ς εοΏ½ναι η εκμοΏ½θηση του ΑθλοΏ½ματος της ιστιοπλοοΏ½ας (θεωροΏ½α και προΏ½ξη) με σκοΏ½φη τοΏ½που Optimist και Laser αποΏ½ 6-18 ετοΏ½ν σε μαθητοΏ½ς/τριες. Η δημιουργικοΏ½ ενασχοΏ½ληση του παιδιοοΏ½ με το οΏ½θλημα της ιστιοπλοοΏ½ας καθ’οΏ½λη τη διοΏ½ρκεια του χροΏ½νου, χειμοΏ½να- καλοκαοΏ½ρι μοΏ½νο οφοΏ½λη μπορεοΏ½ να οΏ½χει!»

Ως μοΏ½λος της ΕλληνικοΏ½ς ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς ΟμοσπονδοΏ½ας ο ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου απαντοΏ½ στο κατοΏ½ ποΏ½σο ενισχοΏ½ει η ΕΙΟ  του ΟμοΏ½λους και τις εθνικοΏ½ς ομοΏ½δες:
«Η ΟμοσπονδοΏ½α επιβλοΏ½πει, συντονοΏ½ζει και δημιουργεοΏ½ κατοΏ½λληλες συνθοΏ½κες ανοΏ½πτυξης της ιστιοπλοοΏ½κοΏ½ς δραστηριοΏ½τητας και του ναυταθλητισμοοΏ½.
Η χρηματοδοΏ½τηση αποΏ½ το κροΏ½τος εοΏ½ναι η απαραοΏ½τητη κινητοΏ½ριος δοΏ½ναμη αλλοΏ½ δυστυχοΏ½ς ο ως σοΏ½μερα αθλητικοΏ½ς νοΏ½μος δεν βοηθοΏ½. ΛοΏ½γω της οικονομικοΏ½ς κροΏ½σης, η υποστοΏ½ριξη εοΏ½ναι μηδαμινοΏ½, σχεδοΏ½ν ανοΏ½παρκτη. Και δεν φτοΏ½νει αυτοΏ½... οι αθλητικοΏ½ς χορηγοΏ½ες οΏ½χουν φορολογοΏ½α, γεγονοΏ½ς που καθιστοΏ½ τις συνθοΏ½κες ανοΏ½πτυξης ακοΏ½μα πιο δοΏ½σκολες».

Για το εοΏ½ν θα διεκδικοΏ½σει κοΏ½ποια στιγμοΏ½ την προεδροΏ½α της ΕΙΟ επισημαοΏ½νει:
«Δεν σκοΏ½φτομαι κοΏ½τι τοΏ½τοιο. Δεν με ενδιαφοΏ½ρουν οι θοΏ½σεις. ΣτοΏ½χος μου εοΏ½ναι να βοηθοΏ½ω, εοΏ½τε εοΏ½μαι μοΏ½λος της διοοΏ½κησης εοΏ½τε οΏ½χι. Θα συνεχοΏ½σω να δοΏ½νω το "παροΏ½ν" με οποιαδοΏ½ποτε ιδιοΏ½τητα, αντοΏ½θετα με κοΏ½ποιους ανθροΏ½πους, οι οποοΏ½οι, ασχολοοΏ½νται μοΏ½νο για τους δικοοΏ½ς τους λοΏ½γους και μετοΏ½ εξαφανοΏ½ζονται, χωροΏ½ς να ενδιαφοΏ½ρονται πραγματικοΏ½. οΏ½χουμε δει πολλοοΏ½ς να οΏ½χουν τοΏ½τοια συμπεριφοροΏ½. ΚαμιοΏ½ φοροΏ½ εοΏ½ναι προσωρινοΏ½ χροΏ½σιμοι, αλλοΏ½ δεν μπορεοΏ½ς να βασιστεοΏ½ς ποΏ½νω τους. Η ΟμοσπονδοΏ½α χρειοΏ½ζεται ανθροΏ½πους με αληθινοΏ½ αγοΏ½πη για την ιστιοπλοοΏ½α. Να αφιεροΏ½νουν χροΏ½νο. Να προσπαθοοΏ½ν. Να νοιοΏ½ζονται αληθινοΏ½ και μακροπροΏ½θεσμα».

ΔεοΏ½τε οΏ½λη τη συνοΏ½ντευξη στο ΠροΏ½το ΘοΏ½μα

cheap jerseys nfl cheap t shirt printing machine t shirt printing machine sale

Tag Heuer replica watches https://www.replicashop.org.ukοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ PyeongChang 2018 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα