ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2016-2017


Το πνεοΏ½μα ομαδικοΏ½τητας και το «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» εοΏ½ναι κεφοΏ½λαιο αξιοΏ½ν τοΏ½σο για την ΔιοοΏ½κηση οΏ½σο και για τους προπονητοΏ½ς που αποφοΏ½σισε το ΔΣ για τη νοΏ½α αγωνιστικοΏ½ περοΏ½οδο 2016-17.
ΚοΏ½τω αποΏ½ αυτοΏ½ς τις αρχοΏ½ς το ΔΣ αποφοΏ½σισε ομοΏ½φωνα την ανανοΏ½ωση για μοΏ½α ακοΏ½μη χρονιοΏ½ του συνοΏ½λου των προπονητοΏ½ν του.

οΏ½τσι λοιποΏ½ν στην κατηγοροΏ½α optimist προπονητοΏ½ς εοΏ½ναι ο ΓιοΏ½ργος ΞοΏ½πας και ΠαναγιοΏ½τα ΚρητικοοΏ½, στα Laser ο ΙσοΏ½δωρος ΔαρζοΏ½ντας, στα 420 ο ΑνδροΏ½ας ΠαπαδοΏ½πουλος και στα 470 ο ΘανοΏ½σης ΠαχοοΏ½μας.


“Η τροΏ½τη συνεχοΏ½μενη θητεοΏ½α της ΠροεδροΏ½ας μου εοΏ½ναι αυτοΏ½ που δοΏ½νει δοΏ½ναμη διακυβοΏ½ρνησης του ομοΏ½λου τοΏ½σο σε εμοΏ½να οΏ½σο και στο ΔΣ. Οι αρχοΏ½ς και αξοΏ½ες των πιστεοΏ½ω αλλοΏ½ και της ιστοροΏ½ας αποτελοοΏ½ν το βασικοΏ½ οδηγοΏ½ και την πυξοΏ½δα μας για να προχωροΏ½με. Το ΔιοικητικοΏ½ ΣυμβοοΏ½λιο οΏ½χει αρκετοοΏ½ς λοΏ½γους, για να αισθοΏ½νεται πολοΏ½ περοΏ½φανο. ΜοΏ½σα αποΏ½ αυτοΏ½ το ταξοΏ½δι εοΏ½μαστε περοΏ½φανοι να οΏ½χουμε συνεργοΏ½τες σαν τους σημερινοοΏ½ς προπονητοΏ½ς μας οΏ½ξιους πρεσβευτοΏ½ς των αξιοΏ½ν του ομοΏ½λου τοΏ½σο στην θοΏ½λασσα οΏ½σο και στην στεριοΏ½".
ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου, ΠροΏ½εδρος ΙΟΠ

 

 

 

ΞοΏ½πας  

“Για την ερχοΏ½μενη χρονιοΏ½ ο στοΏ½χος μας θα εοΏ½ναι διπλοΏ½ς. ΑρχικοΏ½, καθοΏ½ς θα μετακινηθεοΏ½ οΏ½να μεγοΏ½λο μοΏ½ρος των αθλητοΏ½ν της αγωνιστικοΏ½ς σε οΏ½λλες κατηγοροΏ½ες, σκοπεοΏ½ουμε να συνεχοΏ½σουμε το επιτυχοΏ½ς οΏ½ργο μας με τους εναπομεοΏ½ναντες αθλητοΏ½ς της ομοΏ½δας. ΕπιπλοΏ½ον, θα προετοιμοΏ½σουμε τους νοΏ½ους αθλητοΏ½ς οΏ½στε να φτοΏ½σουν οΏ½σο το δυνατοΏ½ν συντομοΏ½τερα σε υψηλοΏ½ αγωνιστικοΏ½ εποΏ½πεδο. οΏ½τσι θα αποτελοΏ½σουν οΏ½ξιους συνεχιστοΏ½ς των φετινοΏ½ν αθλητοΏ½ν της αγωνιστικοΏ½ς ομοΏ½δας, που αναδεοΏ½χθηκαν πρωταθλητοΏ½ς με την αρωγοΏ½ και την στοΏ½ριξη του ομοΏ½λου μας”. 

ΓιοΏ½ργος ΞοΏ½πας | ΠροπονητοΏ½ς Optimist

 

 

 

 

 

 

 
       
ΚρητικοοΏ½  

“ΜετοΏ½ αποΏ½ οΏ½να μεγοΏ½λο χρονικοΏ½ διοΏ½στημα που οΏ½λειπα αποΏ½ το χοΏ½ρο της προπονητικοΏ½ς και αποΏ½ την οικογοΏ½νεια του ΙΟΠ λοΏ½γω της γοΏ½ννησης του παιδιοοΏ½ μου, θοΏ½λω να πω οΏ½να μεγοΏ½λο ευχαριστοΏ½ στο διοικητικοΏ½ συμβοοΏ½λιο και σε οΏ½λους τους συναδοΏ½λφους που με αγκοΏ½λιασαν και με οΏ½καναν γροΏ½γορα να ενταχθοΏ½ ξανοΏ½ στην οικογοΏ½νεια του ομοΏ½λου μας! ΜετοΏ½ αποΏ½ την μεγοΏ½λη επιτυχοΏ½α που εοΏ½χαμε και φοΏ½τος στην κατηγοροΏ½α που εοΏ½μαι προπονοΏ½τρια και τοΏ½σο αγαποΏ½, το optimist, θα δοΏ½σω και στην νοΏ½α αγωνιστικοΏ½ χρονιοΏ½ τον καλοΏ½τερο μου εαυτοΏ½ για να εοΏ½ναι ο ΙΟΠ πολυνοΏ½κης οΏ½μιλος για μια ακοΏ½μα χρονιοΏ½”.

ΠαναγιοΏ½τα ΚρητικοοΏ½ | ΠροπονοΏ½τρια Optimist

 

 

 

 

 

 
       
ΔαρζοΏ½ντας   

“ΕοΏ½ναι μεγοΏ½λη χαροΏ½ και τιμοΏ½ να συνεχοΏ½ζω να εργοΏ½ζομαι για 7η χρονιοΏ½ στον ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ οΏ½μιλο ΠειραιοΏ½ς, οΏ½ναν σοΏ½λλογο οΏ½που το ΑθλητικοΏ½ ιδεοΏ½δες, οι παιδαγωγικοΏ½ς αρχοΏ½ς και το υγιοΏ½ς οικογενειακοΏ½-αθλητικοΏ½ κλοΏ½μα βροΏ½σκουν την αποΏ½λυτη οΏ½κφραση τους αποτελοΏ½ντας το προποΏ½ργιο του ΝαυταθλητισμοοΏ½ στον ΠειραιοΏ½ και ολοΏ½κληρη την ΕλληνικοΏ½ επικροΏ½τεια. ΕυχαριστοΏ½ αποΏ½ καρδιοΏ½ς”.

ΙσοΏ½δωρος ΔαρζοΏ½ντας | ΠροπονητοΏ½ς Laser

 

 

 

 

 

 

 

 
       
ΠαπαδοΏ½πουλος   

“ΜεγοΏ½λη μου χαροΏ½ οΏ½λλα και παροΏ½λληλα  μεγοΏ½λη η ευθοΏ½νη το να βροΏ½σκομαι στην οικογοΏ½νεια του ΙΟΠ. οΏ½ταν μια χρονιοΏ½ με πολλοΏ½ς επιτυχοΏ½ες παροΏ½λο της δυσκολοΏ½ες που περνοΏ½ει η χοΏ½ρα μας. ΕοΏ½μαι σοΏ½γουρος οΏ½τι και την χρονιοΏ½ που οΏ½ρχεται θα τα καταφοΏ½ρουμε εξοΏ½σου πολοΏ½ καλοΏ½ και ακοΏ½μα καλοΏ½τερα”. 

ΑνδροΏ½ας ΠαπαδοΏ½πουλος | ΠροπονητοΏ½ς 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
ΠαχοοΏ½μας   

“Για μοΏ½να εοΏ½ναι τιμοΏ½ και προνοΏ½μιο να συμμετοΏ½χω στο προπονητικοΏ½ team του ΙΟΠ, του ΟμοΏ½λου των ΠρωταθλητοΏ½ν και των ΟλυμπιονικοΏ½ν. ΑρχικοΏ½ σαν αθλητοΏ½ς του ΟμοΏ½λου αποΏ½ το 2000 και σοΏ½μερα προπονητοΏ½ς της ομοΏ½δας 470 αποΏ½ το 2011, συνεχοΏ½ζω με το οΏ½διο κοΏ½φι και ποΏ½θος να μεταδοΏ½δω τις γνοΏ½σεις, την εμπειροΏ½α αλλοΏ½ και το οΏ½θος στους αθλητοΏ½ς-τριες του ΟμοΏ½λου. Η ΔιοοΏ½κηση οΏ½ταν και εοΏ½ναι ποΏ½ντα δοΏ½πλα μας δοΏ½νοντας τις λοΏ½σεις στα προβλοΏ½ματα που προοΏ½κυπταν. Η νοΏ½α αγωνιστικοΏ½ περοΏ½οδος που ξεκινοΏ½ αποΏ½ το ΣεπτοΏ½μβριο εοΏ½ναι γεμοΏ½τη προσδοκοΏ½ες και ενοΏ½ργεια που πηγοΏ½ζουν τοΏ½σο αποΏ½ την ανανεωμοΏ½νη ομοΏ½δα 470 νοΏ½ων-νεανοΏ½δων (ΤαβουλοΏ½ρη-ΚουτσουμποοΏ½, ΓουργιοΏ½της-ΜπατσοΏ½ς, ΚρητικοΏ½ς-ΚαρδακοΏ½ρης, ΤαφλαμποΏ½ς-ΤαβουλοΏ½ρης) οΏ½σο και αποΏ½ την συμμετοχοΏ½ των οΏ½μπειρων αθλητοΏ½ν-τριοΏ½ν στην κατηγοροΏ½α (ΠαπουτσοΏ½γλου-ΟρφανοΏ½ς, ΠαγοΏ½δα-ΠαπαδοποοΏ½λου) και βεβαοΏ½ως τους πρωταθλητοΏ½ς μας, παροΏ½δειγμα προς μοΏ½μηση, ΜοΏ½ντη-ΚαγιαλοΏ½. Οι παραποΏ½νω αθλητοΏ½ς στο σοΏ½νολο τους εοΏ½ναι καλοοΏ½ ιστιοπλοΏ½οι αλλοΏ½ και καλοοΏ½ χαρακτοΏ½ρες, στοιχεοΏ½α που με κοΏ½νουν να αισθοΏ½νομαι τυχεροΏ½ς αλλοΏ½ με γεμοΏ½ζουν και με την ευθοΏ½νη για την υλοποοΏ½ηση των στοΏ½χων και προσπαθειοΏ½ν της ομοΏ½δας. ΕοΏ½χομαι καλοΏ½ δοΏ½ναμη σε οΏ½λους τους προπονητοΏ½ς και στο ΔΣ”.
ΘανοΏ½σης ΠαχοοΏ½μας | ΠροπονητοΏ½ς 470

 
       

 

Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nba

Cartier replica watches https://www.rsdwatches.comοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα