ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½


Expedia promo codes 2017 Hilton Hotel promotion code Premier Inn 20% discount Proporta Discount Codes

Σε μοΏ½α υποΏ½ροχη βραδιοΏ½ εχθοΏ½ς παρουσοΏ½α του ΠροοΏ½δρου της ΔημοκρατοΏ½ας ΠροκοΏ½πη ΠαυλοΏ½πουλου πραγματοποιοΏ½θηκε στο ΖοΏ½ππειο η εκδοΏ½λωση της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς προς τιμοΏ½ν της ελληνικοΏ½ς ομοΏ½δας που αγωνοΏ½στηκε στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΡοΏ½ο.

ΠαροΏ½ντες οΏ½ταν 47 αποΏ½ τους συνολικοΏ½ 93 αθλητοΏ½ς, αφοοΏ½ για διοΏ½φορους λοΏ½γους απουσοΏ½αζαν οι υποΏ½λοιποι, μεταξοΏ½ των οποοΏ½ων και η «χρυσοΏ½» ΟλυμπιονοΏ½κης του εποΏ½ κοντοΏ½ ΚατεροΏ½να ΣτεφανοΏ½δη η οποοΏ½α οΏ½χει αναχωροΏ½σει για τις ΗΠΑ, που οΏ½μως οΏ½στειλε ευχαροΏ½στησε για τη βροΏ½βευση μοΏ½σω μαγνητοσκοπημοΏ½νου μηνοΏ½ματος, ενοΏ½ την πλακοΏ½τα με τον κοΏ½τινο και της σοΏ½μα της ΕΟΕ που δοΏ½θηκε σε οΏ½λους τους αθλητοΏ½ς παροΏ½λαβε ο πατοΏ½ρας της, ΓιοΏ½ργος ΣτεφανοΏ½δης.

ΠαροΏ½ντες στην εκδοΏ½λωση οΏ½ταν εποΏ½σης, στελοΏ½χη της κυβοΏ½ρνησης μεταξοΏ½ των οποοΏ½ων ο αναπληρωτοΏ½ς υπουργοΏ½ς ΟικονομικοΏ½ν ΤροΏ½φων ΑλεξιοΏ½δης και ο υφυπουργοΏ½ς ΑθλητισμοοΏ½ ΣταοΏ½ρος ΚοντονοΏ½ς, ΒουλευτοΏ½ς μεταξοΏ½ των οποοΏ½ων οι ΝτοΏ½ρα ΜπακογιοΏ½ννη, ΧοΏ½ρης ΘεοχοΏ½ρης, οΏ½ννα ΚαραμανλοΏ½, προΏ½ην υπουργοοΏ½ (ΦοΏ½νη ΠετραλιοΏ½, ΓιοΏ½ννης ΑνδριανοΏ½ς, ΓιοΏ½ννης ΙωαννοΏ½δης), ο προΏ½εδρος της ΔΟΑ ΙσοΏ½δωρος ΚοοΏ½βελος, μοΏ½λη του διοικητικοοΏ½ συμβουλοΏ½ου της ΕΟΕ με επικεφαλοΏ½ς τον προΏ½εδρο ΣποΏ½ρο ΚαπροΏ½λο, ο ΟλυμπιονοΏ½κης της οΏ½ρσης ΒαροΏ½ν ΠοΏ½ρρος ΔοΏ½μας, ο «χοΏ½λκινος» ΟλυμπιονοΏ½κης πριν αποΏ½ 60 χροΏ½νια στη ΜελβοοΏ½ρνη, ΓιοΏ½ργος ΡουμποΏ½νης και πολλοοΏ½ οΏ½λλοι νεοΏ½τεροι.

Η λαμπροΏ½ αυτοΏ½ τελετοΏ½ μεταδοΏ½θηκε απευθεοΏ½ας αποΏ½ την ΕΡΤ1.

Τα μοΏ½λη της αποστολοΏ½ς βραβεοΏ½τηκαν τοΏ½σο για τις διακροΏ½σεις που οΏ½φεραν στη χοΏ½ρα, οΏ½σο και για τη συμμετοχοΏ½ τους στη διοργοΏ½νωση, καθοΏ½ς για την οΏ½ψογη παρουσοΏ½α και εν γοΏ½νει συμπεριφοροΏ½ την οποοΏ½α οΏ½δειξαν καθοΏ½ οΏ½λη τη διοΏ½ρκεια της παραμονοΏ½ς τους στο ΡοΏ½ο.

«ΕοΏ½μαστε εδοΏ½ για να τιμοΏ½σουμε τους αθλητοΏ½ς που μας οΏ½καναν υπεροΏ½φανους στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες. ΕυχαριστοΏ½ οΏ½λους οΏ½σους μας βοοΏ½θησαν να φθοΏ½σουμε εδοΏ½, την ελληνικοΏ½ ΠολιτεοΏ½α, τους διεθνεοΏ½ς φορεοΏ½ς, τους χορηγοοΏ½ς, οΏ½λους. Οι αθλητοΏ½ς μας δεν κατοΏ½φεραν μοΏ½νο να φοΏ½ρουν τη χοΏ½ρα μοΏ½σα στις 26 προΏ½τες χοΏ½ρες, αλλοΏ½ ταυτοΏ½χρονα ξεχοΏ½ρισαν για το οΏ½θος, την προσωπικοΏ½τητα και την συμπεριφοροΏ½ τους. Να ευχαριστοΏ½σουμε εποΏ½σης, τους προπονητοΏ½ς, τους γονεοΏ½ς, τα σωματεοΏ½α και τους εθελοντοΏ½ς αθλητικοοΏ½ς παροΏ½γοντες. Θα οΏ½θελα οΏ½μως να κοΏ½νω και μια ειδικοΏ½ αναφοροΏ½ στους χορηγοοΏ½ς εκεοΏ½νους που στοΏ½ριξαν το προΏ½γραμμα «ΥιοθετεοΏ½στε οΏ½ναν αθλητοΏ½» και τους οΏ½δωσαν την ευκαιροΏ½α να βρεθοοΏ½ν στο ΡοΏ½ο», εοΏ½πε ο προΏ½εδρος της ΕΟΕ ΣποΏ½ρος ΚαπροΏ½λος.

Ο κ ΚαπροΏ½λος οΏ½θεσε ως στοΏ½χο για τους ΟλυμπιακοοΏ½ς του ΡοΏ½ο να βρεθεοΏ½ η ΕλλοΏ½δα μοΏ½σα στις 20 κορυφαοΏ½ες χοΏ½ρες με ομοΏ½δα που θα αποτελεοΏ½ται με περισσοΏ½τερους αποΏ½ 100 αθλητοΏ½ς και αθλοΏ½τριες. Για να επιτευχθοοΏ½ν οΏ½μως αυτοΏ½, οΏ½πως εοΏ½πε, χρειοΏ½ζεται οΏ½μεσα προγραμματισμοΏ½ς, να βοηθοΏ½σουν ΠολιτεοΏ½α και χορηγοοΏ½, με ελεοΏ½θερη εοΏ½σοδο των αθλητοΏ½ν στις σχολοΏ½ς προτοΏ½μησοΏ½ς τους και να προσληφθοοΏ½ν σε εργασοΏ½ες αποΏ½ τους δεοΏ½τερους οΏ½στε απεροΏ½σπαστοι να συνεχοΏ½σουν την προσποΏ½θειοΏ½ τους.
ΕποΏ½σης τοΏ½νισε οΏ½τι απαιτεοΏ½ται πλοΏ½ον η οικονομικοΏ½ ανεξαρτησοΏ½α της ΕΟΕ και η μετατροποΏ½ της σε ΝΠΙΔ αντοΏ½ να παραμεοΏ½νει ΝΠΔΔ, ζοΏ½τησε την καλοΏ½ λειτουργοΏ½α οΏ½λων των αθλητικοΏ½ν εγκαταστοΏ½σεων που χρησιμοποιοοΏ½νται για την προετοιμασοΏ½α των αθλητοΏ½ν (ΟΑΚΑ, ΖοΏ½ππειο, οΏ½γιος ΚοσμοΏ½ς κ.α.), την επαναφοροΏ½ στο ΠαναθηναοΏ½κοΏ½ στοΏ½διο των ΟλυμπιακοΏ½ν ΚοΏ½κλων που οΏ½χουν αφαιρεθεοΏ½ και το οποοΏ½ο οΏ½χουν επισκεφθεοΏ½ ποΏ½νω αποΏ½ 850.000 οΏ½νθρωποι τα τελευταοΏ½α 6 χροΏ½νια λειτουργοΏ½ας του.

Ο κ. ΚαπροΏ½λος απευθυνοΏ½μενος στους αθλητοΏ½ς: «Θα σας συμπαρασταθοοΏ½με με κοΏ½θε μοΏ½σο που διαθοΏ½τουμε».

 

 

Την απονομοΏ½ στους ΧοΏ½λκινους ΟλυμπιονοΏ½κες μας ΠαναγιοΏ½τη ΜοΏ½ντη / ΠαοΏ½λο ΚαγιαλοΏ½ οΏ½κανε ο τοΏ½ως βασιλιοΏ½ς ΚωνσταντοΏ½νος ως ΟλυμπιονοΏ½κης και μοΏ½λος της ΔΟΕ, καθοΏ½ς το 1960 εοΏ½χε κατακτοΏ½σει το χρυσοΏ½ μετοΏ½λλιο στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες της ΡοΏ½μης με το σκοΏ½φος του «ΝηρεοΏ½ς» με πλοΏ½ρωμα τους ΟδυσσοΏ½α ΕσκιτζοΏ½γλου και ΓιοΏ½ργο ΖαοΏ½μη (δοΏ½ο ακοΏ½μα αθλητοΏ½ς του ΙΟΠ). 

ΜοΏ½σα σε οΏ½ντονο συναισθηματικοΏ½ κλοΏ½μα, ο τοΏ½ως βασιλιοΏ½ς ΚωνσταντοΏ½νος παροΏ½δωσε βραβεοΏ½ο στους αθλητοΏ½ς ο οποοΏ½ος απευθυνοΏ½μενος στον ΠροΏ½εδρο της ΔημοκρατοΏ½ας, ΠροκοΏ½πη ΠαυλοΏ½πουλο, λοΏ½γισε.
«ΑυτοΏ½ που δεν γνωροΏ½ζουν οι οΏ½λληνες και καλοΏ½ εοΏ½ναι να το μοΏ½θουν οΏ½τι οι αθλητοΏ½ς κοΏ½νουν μεγοΏ½λη προσποΏ½θεια και ως εκ τοοΏ½του, τους ευχαριστοΏ½ κυροΏ½ως που μας οΏ½δωσαν οΏ½να χαμοΏ½γελο αυτοΏ½ς τις δοΏ½σκολες μοΏ½ρες και κοΏ½ριε προΏ½εδρε ευχαριστοΏ½ για την ενοΏ½σχυση» εοΏ½πε,
για να εισπροΏ½ξει το χειροκροΏ½τημα των παρευρισκομοΏ½νων αλλοΏ½ και του ΠροοΏ½δρου της ΔημοκρατοΏ½ας ΠροκοΏ½πη ΠαυλοΏ½πουλου.

«ΠαροΏ½δειγμα ΘοΏ½λησης, ΔημιουργοΏ½ας και ΑριστεοΏ½ας, στην πιο γνοΏ½σια μορφοΏ½ της, που ξεκινοΏ½ αποΏ½ το οΏ½θος για να φτοΏ½σει στη διοΏ½κριση» χαρακτοΏ½ρισε ο ΠροΏ½εδρος της ΔημοκρατοΏ½ας κ. ΠροκοΏ½πης ΠαυλοΏ½πουλος τους αθλητοΏ½ς και τις αθλοΏ½τριες της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΟμοΏ½δας που συμμετεοΏ½χαν στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του «ΡΙΟ 2016» κατοΏ½ την διοΏ½ρκεια ειδικοΏ½ς τελετοΏ½ς προς τιμοΏ½ν τους.

 

Video

ΦωτογραφοΏ½ες


photo1

photo2

photo3

photo4

photo5

photo6

photo7

photo8

photo9

photo10

photo11

photo12

photo13

photo14

photo15

photo16

photo17

photo18

Cheap Jerseys free shipping cheap t shirt printing machine best t shirt printing machine

cheap jerseys nba Cheap Jerseys Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Omega replica watches https://www.qwatches.co.ukοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα