ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Omega replica watches https://www.qwatches.co.uk

Expedia discounts 2017 Hilton Hotels uk offers Premier Inn vouchers Premier Man Vouchers

Ο ΔοΏ½μος ΠειραιοΏ½ τοΏ½μησε τους ΟλυμπιονοΏ½κες του ΜεγοΏ½λου ΛιμανιοοΏ½!

ΑνοΏ½βηκαν στο βοΏ½θρο στους προΏ½σφατους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες στο ΡοΏ½ο και σοΏ½μερα ανοΏ½βηκαν στο «βοΏ½θρο» που στοΏ½θηκε για χοΏ½ρη τους στον ΠειραιοΏ½!

ΟλυμπιακοΏ½ς και ΠειραιοΏ½ς τοΏ½μησαν, οΏ½πως οΏ½ρμοζε, σπουδαοΏ½ους αθλητοΏ½ς και παροΏ½λληλα ανθροΏ½πους, χοΏ½ρη στους οποοΏ½ους τοΏ½σο η ελληνικοΏ½ σημαοΏ½α οΏ½σο και εκεοΏ½νη του ΔοΏ½μου του μεγαλοΏ½τερου λιμανιοοΏ½ της χοΏ½ρας, κυμοΏ½τισε πιο ψηλοΏ½ απ' τις υποΏ½λοιπες τον περασμοΏ½νο ΑοΏ½γουστο στη ΒραζιλοΏ½α.

Σε ειδικοΏ½ συνεδροΏ½αση του ΔημοτικοοΏ½ ΣυμβουλοΏ½ου ΠειραιοΏ½ απονεμοΏ½θηκε το ΧρυσοΏ½ ΜετοΏ½λλιο της ποΏ½λης στους ΟλυμπιονοΏ½κες ΛευτοΏ½ρη ΠετροοΏ½νια, ΣποΏ½ρο ΓιαννιοΏ½τη και ΠαναγιοΏ½τη ΜοΏ½ντη. ΠαροΏ½τι δεν αγωνοΏ½στηκε, με την οΏ½δια ακριβοΏ½ς διοΏ½κριση τιμοΏ½θηκε και ο προπονητοΏ½ς, ΝοΏ½κος ΓοΏ½μελος, αφοοΏ½ ως γνωστοΏ½ν εοΏ½ναι ο οΏ½νθρωπος που προπονεοΏ½ τον ΣποΏ½ρο ΓιαννιοΏ½τη και οΏ½ταν δοΏ½πλα του και στους ΟλυμπιακοοΏ½ς ΑγοΏ½νες του ΡοΏ½ο.

Τους τρεις σπουδαοΏ½ους αθλητοΏ½ς και τον προπονητοΏ½ κ. ΓοΏ½μελο τοΏ½μησε με την παρουσοΏ½α του και ο ΠροΏ½εδρος της ΠΑΕ ΟλυμπιακοΏ½ς και προΏ½τος ΔημοτικοΏ½ς ΣοΏ½μβουλος, κ. ΒαγγοΏ½λης ΜαρινοΏ½κης. ΜοΏ½λιστα, αποΏ½ τα χοΏ½ρια του ΠροοΏ½δρου του ΘροΏ½λου ποΏ½ρε το ΧρυσοΏ½ ΜετοΏ½λλιο του ΠειραιοΏ½ ο σπουδαοΏ½ος, ΣποΏ½ρος ΓιαννιοΏ½της, που συγκλοΏ½νισε το ΠανελλοΏ½νιο με την αποΏ½στευτη κοοΏ½ρσα του στον τελικοΏ½ των 10 χλμ. ανοιχτοΏ½ς θοΏ½λασσας οΏ½που και κατοΏ½κτησε το αργυροΏ½ μετοΏ½λλιο.

Ο δεοΏ½τερος αθλητοΏ½ς που τιμοΏ½θηκε οΏ½ταν ο ΛευτοΏ½ρης ΠετροοΏ½νιας (σ.σ.: τιμοΏ½θηκε αποΏ½ τον κ. ΜοΏ½ραλη) που κατοΏ½κτησε το χρυσοΏ½ μετοΏ½λλιο στο αγοΏ½νισμα των κροΏ½κων αγγοΏ½ζοντας την τελειοΏ½τητα στην προσποΏ½θειοΏ½ του και ο τροΏ½τος ο ΠαναγιοΏ½της ΜοΏ½ντης (αγωνοΏ½στηκε με τον συναθλητοΏ½ του ΠαοΏ½λο ΚαγιαλοΏ½) που εποΏ½στρεψε στην ΕλλοΏ½δα με το χοΏ½λκινο μετοΏ½λλιο στα 470 της ιστιοπλοοΏ½ας (σ.σ.: τιμοΏ½θηκε αποΏ½ την κ. ΑντωνοΏ½κου).

Την ειδικοΏ½ αυτοΏ½ συνεδροΏ½αση του ΔημοτικοοΏ½ ΣυμβουλοΏ½ου προλοΏ½γισε ο ΠροΏ½εδρος του ΟλυμπιακοοΏ½ και προΏ½τος ΔημοτικοΏ½ς ΣοΏ½μβουλος ΠειραιοΏ½, ο κ. ΒαγγοΏ½λης ΜαρινοΏ½κης.
«ΚοΏ½ριοι συνοΏ½δελφοι καλησποΏ½ρα σας. ΚηροΏ½σσω την οΏ½ναρξη της 22ης συνεδροΏ½ασης του ΔημοτικοοΏ½ ΣυμβουλοΏ½ου. ΘοΏ½λω να σας καλωσοροΏ½σω στην ειδικοΏ½ τιμητικοΏ½ συνεδροΏ½αση με τους εκλεκτοοΏ½ς μας καλεσμοΏ½νους. ΚαλωσοροΏ½ζω και τους μεταλλιοοΏ½χους ΟλυμπιονοΏ½κες μας που τοΏ½μησαν τη χοΏ½ρα μας. Τους προπονητοΏ½ς φυσικοΏ½ και τους εκπροσοΏ½πους των συλλοΏ½γων τους. Τις οικογοΏ½νειοΏ½ς τους αλλοΏ½ και τους βουλευτοΏ½ς, τον αντιπεριφερειοΏ½ρχη. Το ΔΣ σοΏ½μερα με αποΏ½φασοΏ½ του τιμοΏ½ει τους μεταλλιοοΏ½χους ΟλυμπιονοΏ½κες, τον κ. ΠετροοΏ½νια, τον κ. ΓιαννιοΏ½τη, τον κ. ΜοΏ½ντη καθοΏ½ς και τον ΔημοτικοΏ½ ΣοΏ½μβουλο και προπονητοΏ½ του ΣποΏ½ρου ΓιαννιοΏ½τη, τον κ. ΝοΏ½κο ΓοΏ½μελο».

Ο ΔοΏ½μαρχος ΠειραιοΏ½, κ. ΓιοΏ½ννης ΜοΏ½ραλης, ανοΏ½φερε:
«ΕοΏ½ναι μια μοΏ½ρα χαροΏ½ς για την ποΏ½λη μας. ΕοΏ½ναι μια σημαντικοΏ½ μοΏ½ρα. Το ΔΣ αποφοΏ½σισε ομοΏ½φωνα να γοΏ½νουν δοΏ½ο εκδηλοΏ½σεις. ΜοΏ½α εοΏ½ναι η σημερινοΏ½ για να τιμηθοοΏ½ν οι μεταλλιοοΏ½χοι ΟλυμπιονοΏ½κες και μοΏ½α δεοΏ½τερη που θα γοΏ½νει αργοΏ½τερα και συμμετοΏ½χουν οΏ½λα τα παιδιοΏ½ που οΏ½χουν σχοΏ½ση με την ποΏ½λη μας και συμμετεοΏ½χαν στους ΟλυμπιακοοΏ½ς αγοΏ½νες. ΠροφανοΏ½ς και οΏ½να μετοΏ½λλιο εοΏ½ναι πολοΏ½ σημαντικοΏ½, οΏ½,τι χροΏ½μα κι αν οΏ½χει, ωστοΏ½σο και η συμμετοχοΏ½ εοΏ½ναι σημαντικοΏ½. ΘοΏ½λουμε στη 2η εκδοΏ½λωση να οΏ½ρθουν και παιδιοΏ½ αποΏ½ σχολεοΏ½α για να στεοΏ½λουμε οΏ½να μοΏ½νυμα προς τη νοΏ½α γενιοΏ½. οΏ½ταν μια ομοΏ½φωνη αποΏ½φαση για την σημερινοΏ½ εκδοΏ½λωση αλλοΏ½ κι εκεοΏ½νη που θα ακολουθοΏ½σει σοΏ½ντομα. ΘοΏ½λαμε να τιμοΏ½σουμε ανθροΏ½πους που για πολλοΏ½ χροΏ½νια οΏ½δωσαν τη ζωοΏ½ τους και στεροΏ½θηκαν προΏ½γματα. ΘυσιοΏ½στηκαν, δοοΏ½λεψαν, κουροΏ½στηκαν σωματικοΏ½ και ψυχολογικοΏ½. Για μοΏ½να εοΏ½ναι εξοΏ½σου σημαντικοΏ½ που εοΏ½ναι και καλοοΏ½ οΏ½νθρωποι, ποΏ½ρα αποΏ½ σπουδαοΏ½οι αθλητοΏ½ς. οΏ½λη η ΕλλοΏ½δα εοΏ½δε την ποιοΏ½τητοΏ½ σας και το εποΏ½πεδοΏ½ σας. ΝομοΏ½ζω εοΏ½ναι διπλοΏ½ αυτοΏ½ το μοΏ½νυμα. ΕοΏ½ναι σημαντικοΏ½ να εοΏ½σαι πολοΏ½ καλοΏ½ς αθλητοΏ½ς και να κερδοΏ½ζεις και να κατακτοΏ½ς μετοΏ½λλια, οΏ½μως εοΏ½ναι εξοΏ½σου σημαντικοΏ½ να εοΏ½σαι αξιοπρεποΏ½ς και σοβαροΏ½ς οΏ½νθρωπος. ΘοΏ½λω εποΏ½σης να σταθοΏ½ και στον ΝοΏ½κο ΓοΏ½μελο που επιβεβαιοΏ½νει οΏ½τι ποΏ½σω αποΏ½ κοΏ½θε μεγοΏ½λο αθλητοΏ½, ειδικοΏ½ στα ατομικοΏ½ αθλοΏ½ματα οΏ½πως αυτοΏ½ του ΣποΏ½ρου ΓιαννιοΏ½τη, βροΏ½σκεται και οΏ½νας σπουδαοΏ½ος προπονητοΏ½ς».

Δεν οΏ½ταν παροΏ½ν, λοΏ½γω ενοΏ½ς προβλοΏ½ματος υγεοΏ½ας, ωστοΏ½σο διαβοΏ½στηκε μοΏ½νυμα του ΠροοΏ½δρου του ΔημοτικοοΏ½ ΣυμβουλοΏ½ου, κ. ΓεοΏ½ργιου ΔαβοΏ½κη. Το μοΏ½νυμα εοΏ½χε ως εξοΏ½ς:
«Την ειδικοΏ½ αυτοΏ½ εκδοΏ½λωση σκεφτοΏ½καμε με τον ΔοΏ½μαρχο κ. ΜοΏ½ραλη, τον ΠροΏ½εδρο του ΟλυμπιακοοΏ½ κ. ΜαρινοΏ½κη καθοΏ½ς και την ΠροΏ½εδρο του ΟΠΑΝ κα. ΑντωνοΏ½κου. Την εκδοΏ½λωση ενοΏ½κρινε ομοΏ½φωνα το ΔΣ προς τιμοΏ½ν των ΠειραιωτοΏ½ν ΟλυμπιονικοΏ½ν. Στο πλαοΏ½σιο της εκδοΏ½λωσης αυτοΏ½ς θοΏ½λω να συγχαροΏ½ οΏ½λους μαζοΏ½ και καθοΏ½να σας προσωπικοΏ½ που σ' αυτοΏ½ς τις δοΏ½σκολες στιγμοΏ½ς κρατοΏ½σατε ψηλοΏ½ τη σημαοΏ½α της ΕλλοΏ½δας και το λοΏ½βαρο της ελποΏ½δας. ΚοΏ½νατε περοΏ½φανο τον ΠειραιοΏ½ με τις επιδοΏ½σεις και τις επιτυχοΏ½ες σας. οΏ½λοι οι αθλητοΏ½ς που συμμετεοΏ½χαν εοΏ½ναι αξιοΏ½παινοι. ΓνωροΏ½σατε την παγκοΏ½σμια καταξοΏ½ωση και κερδοΏ½σατε τον θαυμασμοΏ½ της υφηλοΏ½ου. Τα δοΏ½σατε οΏ½λα και θυσιοΏ½σατε προΏ½γματα στον βωμοΏ½ της επιτυχοΏ½ας. ΑξοΏ½ζει να απολαοΏ½σουμε ως ΠειραιοΏ½τες με περηφοΏ½νεια τις στιγμοΏ½ς. Η λοΏ½μψη αποΏ½ τα μετοΏ½λλια φωτοΏ½ζει λοΏ½γο τη θλιβεροΏ½ καθημερινοΏ½τητα που βιοΏ½νουν αρκετοοΏ½ συμπολοΏ½τες μας και αποτελοοΏ½ν φοΏ½ρο για επιτυχοΏ½α».

Η ειδικοΏ½ αυτοΏ½ συνεδροΏ½αση του ΔΣ ολοκληροΏ½θηκε με τον ΠροΏ½εδρο του ΟλυμπιακοοΏ½ και προΏ½το ΔημοτικοΏ½ ΣοΏ½μβουλο, κ. ΒαγγοΏ½λη ΜαρινοΏ½κη, να «ροΏ½χνει» την αυλαοΏ½α λοΏ½γοντας τα εξοΏ½ς:
«Θα οΏ½θελα κι εγοΏ½ με τη σειροΏ½ μου να σας συγχαροΏ½. ΘοΏ½λω εποΏ½σης να σας πω οΏ½τι για μοΏ½α ακοΏ½μη φοροΏ½ ο ΟλυμπιακοΏ½ς, ο ΔοΏ½μος, κι εγοΏ½ προσωπικοΏ½ θα εοΏ½μαι δοΏ½πλα σε οΏ½λους τους αθλητοΏ½ς. Και στον ΣοΏ½λλογοΏ½ μας φυσικοΏ½ αλλοΏ½ και τον ΠειραιοΏ½. Για μοΏ½να που οΏ½χω μεγαλοΏ½σει κι εργοΏ½ζομαι στον ΠειραιοΏ½, εννοεοΏ½ται και για τον ΣοΏ½λλογοΏ½ μας, οΏ½χει πολοΏ½ μεγοΏ½λη σημασοΏ½α παιδιοΏ½ αποΏ½ τον ΠειραιοΏ½ και παιδιοΏ½ που αγωνοΏ½ζονται σε συλλοΏ½γους του ΠειραιοΏ½, να μποροοΏ½ν να διακροΏ½νονται. ΑποτελοοΏ½ν παροΏ½δειγμα για τα υποΏ½λοιπα παιδιοΏ½ στον ΠειραιοΏ½. οΏ½χει ξεχωριστοΏ½ σημασοΏ½α για μας να συμβαοΏ½νει αυτοΏ½ και δοΏ½νουμε τεροΏ½στια βαροΏ½τητα. Για οΏ½λλη μια φοροΏ½ σας συγχαοΏ½ρω και σας εοΏ½χομαι οΏ½,τι καλοΏ½τερο. Να εοΏ½στε οΏ½λοι καλοΏ½».

cheap jerseys nfl cheap t shirt printing machine t shirt printing machine sale

cheap jerseys nfl Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nba Cheap Jerseys

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paperοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα