ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Omega replica watches https://www.qwatches.co.uk

Expedia holidays Hilton Hotel discount code Premier Inn promo codes 2017 Post-a-Rose Discounts

ΓιορτοΏ½ για την ιστιοπλοοΏ½α η διοργοΏ½νωση του ΙστιοπλοοΏ½κοοΏ½ ΜαραθωνοΏ½ου!
Με αποΏ½λυτη επιτυχοΏ½α ολοκληροΏ½θηκε ο «1ος ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς ΜαραθοΏ½νιος».
ΠερισσοΏ½τεροι αποΏ½ 350 ιστιοπλοΏ½οι αποΏ½ 14 ολυμπιακοΏ½ς και μη κατηγοροΏ½ες βροΏ½θηκαν σε μοΏ½α γραμμοΏ½ εκκοΏ½νησης 600 μοΏ½τρων, στη θαλοΏ½σσια περιοχοΏ½ του ΜικρολοΏ½μανου, και διεκδοΏ½κησαν το βαροΏ½τιμο τροΏ½παιο μοΏ½σα αποΏ½ οΏ½να ειδικοΏ½ σοΏ½στημα καταμοΏ½τρησης.
Τα 160 σκοΏ½φη ποΏ½ραν εκκοΏ½νηση με ανοΏ½μους που οΏ½φταναν τα 3 μποφοΏ½ρ.
Στην συνοΏ½χεια, η οΏ½νταση του ανοΏ½μου μειοΏ½θηκε, κοΏ½τι που ευνοΏ½ησε τα μικροΏ½τερα.
Ο αγοΏ½νας διοΏ½ρκεσε, σχεδοΏ½ν, τοΏ½σσερις οΏ½ρες και οι αγωνιζοΏ½μενοι ολοκλοΏ½ρωσαν την προσποΏ½θειοΏ½ τους κουρασμοΏ½νοι αλλοΏ½ χαροοΏ½μενοι που ποΏ½ραν μοΏ½ρος «στη γιορτοΏ½ της ιστιοπλοοΏ½ας», οΏ½πως οΏ½λοι την αποκοΏ½λεσαν.

ΜεγοΏ½λος νικητοΏ½ς του αγοΏ½να αναδεοΏ½χθηκε το σκοΏ½φος «Surf – Olympians», με κυβερνοΏ½τη τον ΓιοΏ½ργο ΒοΏ½σιλα και πλοΏ½ρωμα τον ασημοΏ½νιο ΟλυμπιονοΏ½κη της κωπηλασοΏ½ας του 2008, ΔημοΏ½τρη ΜοοΏ½γιο, τον ΟλυμπιονοΏ½κη των RSX, ΒοΏ½ρων ΚοκκαλοΏ½νη, την συναθλοΏ½τριοΏ½ του, ΑγγελικοΏ½ ΣκαρλοΏ½του, τον πρωταθλητοΏ½ κοΏ½σμου και ΕυροΏ½πης της ενοΏ½ργανης (οΏ½δαφος), ΛευτοΏ½ρη ΚοσμοΏ½δη, και τον ΒασοΏ½λη ΚαλπακοΏ½δη.

Τις εντυποΏ½σεις οΏ½κλεψε ο νεαροΏ½ς αθλητοΏ½ς των Optimist, ΣποΏ½ρος ΠαπανικοΏ½τας του ΝΟΕ, ο οποοΏ½ος οΏ½χασε την προΏ½τη θοΏ½ση για 2 δευτεροΏ½λεπτα μετοΏ½ αποΏ½ 4 οΏ½ρες αγοΏ½να, κατοΏ½φερε και μποΏ½κε ανοΏ½μεσα στα μεγοΏ½λα σκοΏ½φη και κατοΏ½κτησε το ασημοΏ½νιο μετοΏ½λλιο.

Το χοΏ½λκινο μετοΏ½λλιο φοΏ½ρεσε το πλοΏ½ρωμα της VMG (ΜοΏ½ρκος ΧατζηκυριακοΏ½κης, ΒασοΏ½λης ΠορτοσοΏ½λτε, οΏ½ρης ΒενοΏ½της, ΣταοΏ½ρος ΑργυροΏ½ς, ΔημοΏ½τρης ΠανανοΏ½κης).

Οι νικητοΏ½ς στις οΏ½λλες κατηγοροΏ½ες (μετοΏ½λλιο ποΏ½ραν σε οΏ½σες κατηγοροΏ½ες οΏ½ταν περισσοΏ½τερα αποΏ½ τροΏ½α σκοΏ½φη).

Optimist: ΣποΏ½ρος ΠαπανικοΏ½τας (ΝΟΕ),
Laser 4.7: Β. ΜποοΏ½μπης (ΝΟΒ)
Laser Standard: Κ. ΜερακλοΏ½ς ΣταματοΏ½ου (ΕΝΟΑ), 
Laser Rdl: Π. ΚυρποΏ½γλου (ΝΟΒ)
49er: Χρ, ΚαφετζιδοΏ½κης - Αν. ΚαφετζιδοΏ½κης (ΙΟΠ)
470: Γ. ΓιαννοΏ½πουλος – Γ. ΖουγανοΏ½λης (ΝΟΕ)
420: Τ. ΑθανασοΏ½πουλος – Δ. ΤοΏ½σσιος (ΝΟΤΚ)
Finn: Γ. ΜιτοΏ½κης (ΝΟΕ)
Yngling: ΠαγκοΏ½κης – ΓραμματικοΏ½κης – ΑλεξανδροΏ½ς (ΝΟΕ)
Lightning: ΚοΏ½λδης – ΔαμιανοΏ½ς – ΚουτσαβοΏ½τη (ΝΟΕ)
Platu 25: «Surf – Olympians».

Στη διοργοΏ½νωση αγωνοΏ½στηκαν πολλοοΏ½ ΟλυμπιονοΏ½κες, ιστιοπλοΏ½οι και μη.
ΑνοΏ½μεσα σε οΏ½λλους συμμετεοΏ½χαν η χρυσοΏ½ ΟλυμπιονοΏ½κης της ΑθοΏ½νας, ΑιμιλοΏ½α ΤσουλφοΏ½, η προΏ½εδρος του ΣυλλοΏ½γου ΕλλοΏ½νων ΟλυμπιονικοΏ½ν, ΒοοΏ½λα ΚοζομποΏ½λη (ασημοΏ½νιο στο ποΏ½λο), η συναθλοΏ½τριοΏ½ της, ΤοΏ½νια ΜωραοΏ½τη, ο χοΏ½λκινος ΟλυμπιονοΏ½κης του 1980, ΤοΏ½σος ΜπουντοοΏ½ρης (ιστιοπλοοΏ½α), οι χοΏ½λκινες ΟλυμπιονοΏ½κες του 2008 (Yngling), ΣοφοΏ½α ΠαπαδοποοΏ½λου και ΒιργινοΏ½α ΚραβαριοΏ½τη, η ΟλυμπιονοΏ½κης της ποΏ½λης, ΒοοΏ½λα ΖυγοοΏ½ρη κ.α.

ΕντυπωσιακοΏ½ οΏ½ταν το θοΏ½αμα που προΏ½σφεραν οι παγκοΏ½σμιοι πρωταθλητοΏ½ς ΚοΏ½στας TριγκοΏ½νης και ΙορδοΏ½νης ΠασχαλοΏ½δης της κατηγοροΏ½ας Tornado, οι οποοΏ½οι οΏ½ρθαν αποΏ½ την ΘεσσαλονοΏ½κη ειδικοΏ½ για την διοργοΏ½νωση.

Η αυλαοΏ½α «οΏ½πεσε» με τις απονομοΏ½ς στις εγκαταστοΏ½σεις του ΙστιοπλοοΏ½κοοΏ½ ΟμοΏ½λου ΠειραιοΏ½ς.

H διοργοΏ½νωση του ΙστιοπλοοΏ½κοοΏ½ ΜαραθωνοΏ½ου εοΏ½χε και κοινωνικοΏ½ χαρακτοΏ½ρα καθοΏ½ς υποΏ½ρξαν δροΏ½σεις και εκδηλοΏ½σεις προς οΏ½φελος των ευαοΏ½σθητων κοινωνικοΏ½ν ομοΏ½δων.

Στον οΏ½μιλο βροΏ½θηκαν πολλοοΏ½ κοινωφελεοΏ½ς οργανισμοοΏ½, οι οποοΏ½οι ενημοΏ½ρωσαν θεατοΏ½ς και αγωνιζοΏ½μενους.
ΠροΏ½κειται για την ΕλληνικοΏ½ ΕταιροΏ½α ΣκλοΏ½ρυνση κατοΏ½ πλοΏ½κας, τον οΏ½μιλο εθελοντοΏ½ν ΑγκαλιοΏ½ΖΩ κατοΏ½ του καρκοΏ½νου του μαστοοΏ½, τον ΕλληνικοΏ½ ΕρυθροΏ½ ΣταυροΏ½, τη Safe Water Sports, την ΙστιοπλοοΏ½α ΑμεΑ Sailability Hellas κ.α.
ΕποΏ½ προσθοΏ½τως, μοΏ½ρος αποΏ½ τα οΏ½σοδα των εγγραφοΏ½ν θα διατεθεοΏ½ υποΏ½ρ των συνεργαζοΏ½μενων κοινωνικοΏ½ν φοροΏ½ων.

ΣημαντικοΏ½ υποστοΏ½ριξη και βοοΏ½θεια στην ομοΏ½δα του «Sailing Μarathon» προΏ½σφεραν οι εταιρεοΏ½ες Don Blue, Passion Fashion, Istion Yachting, ΝαυτοΏ½λος, Maxell, Yate, One Design Specialists, VMG Factory, ABOVE, Netizen Security, ΝοσοκομεοΏ½ο Metropolitan, ΕΝΑΚ, Fragou Law Firm και AleN Photography.
ΧορηγοοΏ½ επικοινωνοΏ½ας οΏ½ταν η ιστοσελοΏ½δα www.gazzetta.gr και τα περιοδικοΏ½ «Skipper on Deck» και Plefsi.

ΔεοΏ½τε την σελοΏ½δα της διοργοΏ½νωσης

ΔεοΏ½τε οΏ½λα τα αποτελοΏ½σματα

Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nfl Cheap Jerseys free shipping cheap jerseys nba

Cheap Jerseys cheap t shirt printing machine t shirt printing machine

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paperοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα