ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Omega replica watches https://www.qwatches.co.uk

Holiday Extras coupon code 2017 Expedia voucher code Hilton Hotel codes Premier Inn family room

ΠοΏ½ντε ιστιοπλοΏ½οι εκλοΏ½χτηκαν στην παγκοΏ½σμια επιτροποΏ½ αθλητοΏ½ν ιστιοπλοοΏ½ας μετοΏ½ αποΏ½ ψηφοφοροΏ½α ιστιοπλοΏ½ων που συμμετεοΏ½χαν στους ολυμπιακοοΏ½ς του ΡοΏ½ο.

Jo Aleh (NZL), 
ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου (ΕλλοΏ½δα), Maayan Davidovich (ISR), Juan Ignacio Maegli (GUA) and Vasiliij Zbogar (SLO) ενοΏ½νονται με τα υποΏ½ρχοντα μοΏ½λη Sarah Gosling (GBR) οΏ½πως και με τους Lijia Xu (CHN) και Yann Rocherieux (FRA).

Η επιτροποΏ½ των αθλητοΏ½ν αναφοΏ½ρεται απευθεοΏ½ας στο ΔιοικητικοΏ½ ΣυμβοοΏ½λιο του World Sailing, με τον ΠροΏ½εδρο να οΏ½χει δικαοΏ½ωμα ψοΏ½φου στο συμβοοΏ½λιο.

Ο Rocherieux εκλοΏ½χτηκε ΠροΏ½εδρος της επιτροποΏ½ς των αθλητοΏ½ν για αυτοΏ½ την θητεοΏ½α και η ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου ΑντιπροΏ½εδρος.
Η επιτροποΏ½ αντιπροσωπεοΏ½ει τα συμφοΏ½ροντα των ΟλυμπιονικοΏ½ν ιστιοπλοΏ½ων ενθαρροΏ½νοντας την ανοιχτοΏ½ επικοινωνοΏ½α και ενημοΏ½ρωση.

Τα νεοεισερχοΏ½μενα μοΏ½λη θα υπηρετοΏ½σουν θητεοΏ½α 8 ετοΏ½ν αποΏ½ το 2016 – 2024. Η επιτροποΏ½ αποτελεοΏ½ται αποΏ½ μερικοοΏ½ς αποΏ½ τους πιο επιτυχημοΏ½νους ιστιοπλοΏ½ους της σοΏ½γχρονης εποχοΏ½ς.

Jo Aleh (NZL) 
Η Aleh κοΏ½ρδισε το χρυσοΏ½ μετοΏ½λλιο στους ολυμπιακοοΏ½ς του ΛονδοΏ½νου και το ασημοΏ½νιο φοΏ½τος στο ΡοΏ½ο, αγωνιζοΏ½μενη στα 470 με την Polly Powrie.

ΣοφοΏ½α ΜπεκατοΏ½ρου (ΕλλοΏ½δα) 
οΏ½χει συμμετοΏ½σχει σε τοΏ½σσερεις ολυμπιοΏ½δες, οΏ½χει κερδοΏ½σει το χρυσοΏ½ στην ΑθοΏ½να το 2004 στα 470 και το χοΏ½λκινο Yngling στο ΠεκοΏ½νο το 2008. οΏ½δειξε τις δυναμικοΏ½ς της ικανοΏ½τητες στην ιστιοπλοοΏ½α στο ΡοΏ½ο 2016 οΏ½που αγωνοΏ½στηκε με Nacra 17. Η ΜπεκατοΏ½ρου οΏ½χει λοΏ½βει δοΏ½ο φοροΏ½ς το βραβεοΏ½ο Rolex World Sailor of the Year.

Maayan Davidovich (ISR) 
Η Davidovich οΏ½χει συμμετοΏ½σχει σε δοΏ½ο ολυμπιοΏ½δες στα RS:X, οΏ½χει κερδοΏ½σει πολλοΏ½ μετοΏ½λλια σε παγκοΏ½σμια πρωταθλοΏ½ματα και σε ρεγκοΏ½τες του Sailing World Cup.

Juan Ignacio Maegli – (GUA) 
EκλεγμοΏ½νος αποΏ½ τον προΏ½εδρο του World Sailing σε εφαρμογοΏ½ του κανονισμοοΏ½ 8.9.2(e).
οΏ½χει συμμετοΏ½σχει σε δοΏ½ο ολυμπιοΏ½δες στα Laser και οΏ½χει κερδοΏ½σει το χρυσοΏ½ μετοΏ½λλιο στους παναμερικανικοοΏ½ς αγοΏ½νες τους 2015. οΏ½χει κερδοΏ½σει οΏ½να παγκοΏ½σμιο πρωτοΏ½θλημα νοΏ½ων και οΏ½να χοΏ½λκινο μετοΏ½λλιο στα Hobie 16 το 2004.

Vasilij Zbogar (SLO) 
ΤοΏ½σσερεις συμμετοχοΏ½ς σε ολυμπιακοοΏ½ς με τροΏ½α μετοΏ½λλια το προΏ½το του οΏ½να χοΏ½λκινο στη ΑθοΏ½να το 2004 και οΏ½να ασημοΏ½νιο στο ΠεκοΏ½νο το 2008 στα Laser. ΠοΏ½ρασε στα Finn στο ΛονδοΏ½νο το 2012 τερματοΏ½ζοντας 6ος πριν ποΏ½ρει το ασημοΏ½νιο στο ΡοΏ½ο το 2016.

Οι παραποΏ½νω θα ενωθοοΏ½ν με τα υποΏ½ρχοντα μοΏ½λη που υπηρετοοΏ½ν μοΏ½χρι το 2020.

World Sailing Athletes’ Commission
Η παγκοΏ½σμια επιτροποΏ½ αθλητοΏ½ν ιστιοπλοοΏ½ας εκπροσωπεοΏ½ τα συμφοΏ½ροντα των ιστιοπλοΏ½ων στα ολυμπιακοΏ½ αγωνοΏ½σματα και αναφοΏ½ρεται απευθεοΏ½ας στο Δ.Σ του World Sailing. Η επιτροποΏ½ των αθλητοΏ½ν αποτελεοΏ½ται απο αθλητοΏ½ς ολυμπιακοΏ½ν αγωνισμοΏ½των και εκλοΏ½γεται αποΏ½ τους οΏ½διους τους ιστιοπλοΏ½ους.

Η επιτροποΏ½ των αθλητοΏ½ν εκλοΏ½γει μοΏ½λη για να επιβλοΏ½πουν επιτροποΏ½ς για εποΏ½σημα events, αγοΏ½νες και εξοπλισμοΏ½, οΏ½πως και να συμμετοΏ½χουν σε ομοΏ½δες εργασοΏ½ας που οΏ½χουν να κοΏ½νουν με θοΏ½ματα ολυμπιακοΏ½ς ιστιοπλοοΏ½ας και την επιλογοΏ½ χοΏ½ρων για παγκοΏ½σμια πρωταθλοΏ½ματα.

http://www.sailing.org/news/41120.php#.WA5MfFckKkg

Cheap Jerseys cheap jerseys nba cheap jerseys nfl Cheap Jerseys free shipping

. cheap jerseys nba cheap t shirt printing machine cheap t shirt printing machine

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paperοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα