ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½


Patek Philippe replica watches https://jewelryenwatches.com

Η ΟλομοΏ½λεια της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς αποφοΏ½σισε ομοΏ½φωνα στη χθεσινοΏ½ συνεδροΏ½αση να εκλοΏ½ξει ως μοΏ½λος της εκπροσωποΏ½ντας τους αθλητοΏ½ς, τον ΟλυμπιονοΏ½κη ΠαοΏ½λο ΚαγιαλοΏ½ στη θοΏ½ση του ΗλοΏ½α ΗλιοΏ½δη που παραιτοΏ½θηκε λοΏ½γω ασυμβοΏ½βαστου με τις επαγγελματικοΏ½ς δραστηριοΏ½τητες του.
ΕποΏ½σης ανακοοΏ½νωσε και τα μοΏ½λη των επτροποΏ½ν με μεγοΏ½λη τιμοΏ½ για τον οΏ½μιλοΏ½ μας την συμμετοχοΏ½ του ΠροοΏ½δρου κ. ΓιοΏ½ννη ΠαπαδημητροΏ½ου στην ΕπιτροποΏ½ Marketing της ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς.

Ο ΠροΏ½εδρος κ. ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου, δοΏ½λωσε:
"Η σημερινοΏ½ μοΏ½ρα εοΏ½ναι πολοΏ½ ξεχωριστοΏ½ για εμοΏ½να.
ΝιοΏ½θω ιδιαοΏ½τερη τιμοΏ½, χαροΏ½ και συγκοΏ½νηση για την συμμετοχοΏ½ μου στην επιτροποΏ½ marketing της ΕλληνικοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ς ΕπιτροποΏ½ς, του κορυφαοΏ½ου θεσμικοοΏ½ οργοΏ½νου του ΕλληνικοοΏ½ αθλητισμοοΏ½.
οΏ½να μεγοΏ½λο ευχαριστοΏ½ μοΏ½σα αποΏ½ την καρδιοΏ½ μου, σε αυτοοΏ½ς που με στοΏ½ριξαν και ιδιαοΏ½τερα στον ΠροΏ½εδρο της ΕΟΕ, κ. ΣποΏ½ρο ΚαπροΏ½λο για τη μεγοΏ½λη τιμοΏ½ που μου οΏ½κανε.
Η τιμοΏ½ αυτοΏ½ εοΏ½ναι ιδιαοΏ½τερα σημαντικοΏ½ για εμοΏ½να και την οικογοΏ½νειοΏ½ μου που τοΏ½σα χροΏ½νια με στηροΏ½ζει σε οΏ½τι κοΏ½νω για τον ΕλληνικοΏ½ αθλητισμοΏ½.
ΧρησιμοποιοΏ½ντας και την επαγγελματικοΏ½ μου εμπειροΏ½α στον χοΏ½ρο του marketing, στοΏ½χος μου θα εοΏ½ναι να βοηθοΏ½σω οΏ½στε η ΕπιτροποΏ½ marketing και κατοΏ½εποΏ½κταση η Ε.Ο.Ε. να παροΏ½ξει τα μοΏ½γιστα αποτελοΏ½σματα για την υποστοΏ½ριξη των ΕλλοΏ½νων αθλητοΏ½ν και του ΟλυμπιακοοΏ½ ιδεοΏ½δους".

 

ΕκτελεστικοΏ½ ΕπιτροποΏ½

ΑριστεοΏ½δης ΑδαμοΏ½πουλος, ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη, ΙοΏ½κωβος ΦιλιπποοΏ½σης 
ΑναπληρωματικοΏ½ μοΏ½λη: ΓιοΏ½ννης ΚαρροΏ½ς, ΦοΏ½νη ΠετραλιοΏ½, ΓιοΏ½ργος ΛενοΏ½ς


ΕπιτροποΏ½ ΟλυμπιακοΏ½ς ΠροετοιμασοΏ½ας 

ΠροΏ½εδρος: ΓιοΏ½ννης KαρροΏ½ς 
ΜοΏ½λη: ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη, ΒασοΏ½λης ΚατσοΏ½ρας, ΑριστεοΏ½δης Αδαμοπουλος, ΧοΏ½ρης ΤσολοΏ½κης, ΑλοΏ½ξανδρος ΔημακοΏ½κος, ΑναστοΏ½σιος ΠανταζοΏ½δης, ΑθανοΏ½σιος ΣταθοΏ½πουλος, ΠαναγιοΏ½της ΠριστοοΏ½ρης. 


ΕπιτροποΏ½ ΟλυμπιακοΏ½ς ΛαμπαδηδρομοΏ½ας 

ΠροΏ½εδρος: AθανοΏ½σιος ΒασιλειοΏ½δης 
ΜοΏ½λη: ΓιοΏ½ννης ΚαρροΏ½ς, ΒασοΏ½λης ΚατσοΏ½ρας, ΙοΏ½κωβος ΦιλιπποοΏ½σης, ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη, ΚωνσταντοΏ½νος ΠανταζοΏ½ς, ΣποΏ½ρος ΚαλοζοοΏ½μης. 


ΕπιτροποΏ½ ΑθλητοΏ½ν

ΠροΏ½εδρος: ΒασιλικοΏ½ ΜιλλοοΏ½ση 
ΜοΏ½λη: ΛευτοΏ½ρης ΠετροοΏ½νιας, ΒιργινοΏ½α ΚραβαριοΏ½τη, ΧριστοΏ½να ΝικολοποοΏ½λου, ΜαροΏ½α ΝτοΏ½νου, ΠερικλοΏ½ς ΙακωβοΏ½κης, ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη, ΠαοΏ½λος ΚαγιαλοΏ½ς, ΘανοΏ½σης ΒασιλειοΏ½δης.


ΕπιτροποΏ½ ΑθλητισμοΏ½ς και ΓυναοΏ½κα

ΠροΏ½εδρος: ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη 
ΜοΏ½λη: ΦοΏ½νη ΠετραλιοΏ½, ΙοΏ½κωβος ΦιλιπποοΏ½σης, ΓιοΏ½ργος ΑλικοΏ½κος, ΜιχοΏ½λης ΦυσεντζοΏ½δης, ΒασιλικοΏ½ ΜιλλοοΏ½ση, ΒοοΏ½λα ΚοζομποΏ½λη, ΙωοΏ½ννα ΜωραοΏ½του, ΒασιλικοΏ½ ΚοΏ½λλια.


ΕπιτροποΏ½ ΜοΏ½ρκετινγκ 

ΠροΏ½εδρος: ΣποΏ½ρος ΚαπροΏ½λος 
ΑντιπροΏ½εδροι: ΦοΏ½νη ΠετραλιοΏ½, ΝοΏ½κος ΙατροοΏ½  
ΜοΏ½λη: ΜαροΏ½να ΚουταροΏ½λη, ΑθανασοΏ½α ΛαμπροποοΏ½λου ΣτοΏ½γκου, ΝικολοΏ½ττα ΠαναγιωτοποοΏ½λου, ΓιοΏ½ννης ΚαρροΏ½ς, ΚοΏ½στας ΜητροΏ½πουλος, ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου, ΣποΏ½ρος ΠοΏ½ντζας, ΑποΏ½στολος ΤαμβακοΏ½κης, ΚοΏ½στας ΤσαοοΏ½σογλου


ΕπιτροποΏ½ ΦιλοΏ½θλου ΠνεοΏ½ματος 

ΠροΏ½εδρος: ΕμανουοΏ½λ ΚατσιαδοΏ½κης 
Αναπλ. ΠροΏ½εδρος: ΓιοΏ½ργος ΛενοΏ½ς
ΜοΏ½λη: ΚωνσταντοΏ½νος ΠουλοΏ½κος, ΚωνσταντοΏ½να ΜοΏ½ρου, ΝικοΏ½λαος ΠουλοΏ½ς
ΑναπληρωματικοΏ½ μοΏ½λη: ΚαλομοοΏ½ρα ΚωτσαλοΏ½, ΑθανοΏ½σιος ΣαφαροΏ½ς, ΙωοΏ½ννης ΚουσουλοΏ½ς


ΔιεθνοΏ½ς ΟλυμπιακοΏ½ ΑκαδημοΏ½α

ΠροΏ½εδρος: ΜιχοΏ½λης ΦυσεντζοΏ½δης
ΜοΏ½λη: ΣποΏ½ρος ΚαπροΏ½λος, ΜανοΏ½λης ΚολυμποΏ½δης, ΜανοΏ½λης ΚατσιαδοΏ½κης, ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη, ΑθανοΏ½σιος ΣτροΏ½γκας, ΕυθοΏ½μης ΚοτζοΏ½ς, ΒασιλικοΏ½ ΜιλλοοΏ½ση, ΑθανοΏ½σιος ΒασιλειοΏ½δης 


ΕθνικοΏ½ ΟλυμπιακοΏ½ ΑκαδημοΏ½α

ΠροΏ½εδρος: ΓιοΏ½ργος ΑλικοΏ½κος 
ΜοΏ½λη: ΜιχοΏ½λης ΦυσετζοΏ½δης, ΘανοΏ½σης ΒασιλειοΏ½δης, ΓιοΏ½ννης ΚαρροΏ½ς, ΒασοΏ½λης ΚατσοΏ½ρας, ΑριστεοΏ½δης ΑδαμοΏ½πουλος, ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη, ΗλοΏ½ας ΔαλαοΏ½νας, ΣταοΏ½ρος ΠοΏ½ρρος, ΝτοΏ½ρα ΠοΏ½λλη, ΓιοΏ½ργος ΝτοΏ½φλος, ΓιοΏ½ννης ΚοΏ½ππος, ΠαντελοΏ½ς ΠαυλοΏ½δης.


ΚοσμοΏ½τορας ΟλυμπιακοοΏ½ ΚολυμβητηροΏ½ου: ΑριστεοΏ½δης ΑδαμοΏ½πουλος
ΚοσμοΏ½τορας ΠαναθηναοΏ½κοοΏ½ ΣταδοΏ½ου: ΑντοΏ½νης ΝικολοΏ½πουλος
ΚοσμοΏ½τορας ΜουσεοΏ½ου και ΕγκαταστοΏ½σεων ΑρχαοΏ½ας ΟλυμποΏ½ας: ΓιοΏ½ργος ΑλικοΏ½κος

 

ΕκπροΏ½σωποι στη διοοΏ½κηση του ΟΑΚΑ: ΓιοΏ½ργος ΑλικοΏ½κος, ΠοΏ½τρος ΣυναδινοΏ½ς
ΑναπληρωματικοΏ½ μοΏ½λη: ΙοΏ½κωβος ΦιλιπποοΏ½σης, ΠολυξοΏ½νη ΑργειτοΏ½κη

 

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paperοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα