ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

08 ΜΑΪΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Breitling replica watches https://www.watchescorn.com

Expedia holidays Hilton Hotel discount code Premier Inn promo codes 2017 Post-a-Rose Discounts

cheap inkjet photo paper inkjet paper manufacturers

Την ΚυριακοΏ½ 7 ΜαοΏ½ου, για δεοΏ½τερη συνεχοΏ½μενη χρονιοΏ½, ο ΠειραιοΏ½ς φιλοξοΏ½νησε τον εναρκτοΏ½ριο καθαρισμοΏ½ της εκστρατεοΏ½ας εθελοντικοΏ½ν καθαρισμοΏ½ν ακτοΏ½ν, βυθοοΏ½ και φυσικοΏ½ν περιοχοΏ½ν ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, που διοργανοΏ½νει το ΔοΏ½κτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για 22η χρονιοΏ½. Η οΏ½ριστη συνεργασοΏ½α με τον ΔοΏ½μο ΠειραιοΏ½ αποΏ½φερε για μοΏ½α ακοΏ½μη φοροΏ½ καρποοΏ½ς και η παραλοΏ½α ΦρεαττοΏ½δα πλημμοΏ½ρισε αποΏ½ εκατοντοΏ½δες εθελοντοΏ½ς που οΏ½δωσαν τον αγοΏ½να τον καλοΏ½ ενοΏ½ντια στη θαλοΏ½σσια ροΏ½πανση.

Το «παροΏ½ν» οΏ½δωσε ο «προΏ½τος πολοΏ½της» της ποΏ½λης, κ. ΓιοΏ½ννης ΜοΏ½ραλης, ο οποοΏ½ος δοΏ½νοντας το καλοΏ½ παροΏ½δειγμα στους δημοΏ½τες τους, συμμετεοΏ½χε ενεργοΏ½ στον καθαρισμοΏ½. Τη δροΏ½ση τοΏ½μησε και ο ΟλυμπιονοΏ½κης και εποΏ½σημος πρεσβευτοΏ½ς της εκστρατεοΏ½ας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, κ. ΣποΏ½ρος ΓιαννιοΏ½της η παρουσοΏ½α του οποοΏ½ου ενοΏ½πνευσε τους εθελοντοΏ½ς στην κατεοΏ½θυνση της απροΏ½σκοπτης προσποΏ½θειας για την προστασοΏ½α του θαλοΏ½σσιου και παροΏ½κτιου περιβοΏ½λλοντος.

οΏ½πως και ποΏ½ρυσι, εντυπωσιακοΏ½ υποΏ½ρξε η παρουσοΏ½α παιδιοΏ½ν και νοΏ½ων αποΏ½ τις ακαδημοΏ½ες αθλητικοΏ½ν ομοΏ½λων του ΠειραιοΏ½, που αποΏ½δειξαν εμπροΏ½κτως τη στενοΏ½ διασοΏ½νδεση που μπορεοΏ½ και προΏ½πει να οΏ½χει ο αθλητισμοΏ½ς με σημαντικοΏ½ ιδανικοΏ½, οΏ½πως εοΏ½ναι η διαφοΏ½λαξη του περιβοΏ½λλοντος. Πιο συγκεκριμοΏ½να, στον καθαρισμοΏ½ της ΦρεαττοΏ½δας συμμετεοΏ½χαν οι ακαδημοΏ½ες ποδοσφαοΏ½ρου, κολοΏ½μβησης και κανοΏ½ε-καγιοΏ½κ του ΟλυμπιακοοΏ½, η ακαδημοΏ½α βοΏ½λεοΏ½ του ΕθνικοοΏ½, ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½, η Ermis μποΏ½σκετ και ο ποδηλατικοΏ½ς σοΏ½λλογος «Τα λυκοΏ½πουλα». ΕκτοΏ½ς αποΏ½ τις αθλητικοΏ½ς ακαδημοΏ½ες, στη δροΏ½ση ποΏ½ραν μοΏ½ρος μοΏ½λη και εθελοντοΏ½ς του ΔικτοΏ½ου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, του ΔοΏ½μου ΠειραιοΏ½, της UNEP MAP, του ΣοΏ½ματος ΕλληνικοοΏ½ ΟδηγισμοοΏ½, της Greenpeace, του ΠολιτιστικοοΏ½ ΣυλλοΏ½γου «ΔιογοΏ½νης» και οΏ½λλων φοροΏ½ων, αλλοΏ½ και δεκοΏ½δες μεμονωμοΏ½νοι πολοΏ½τες.


Στο περιθοΏ½ριο της δροΏ½σης πραγματοποιοΏ½θηκαν διαδραστικοΏ½ περιβαλλοντικοΏ½ παιχνοΏ½δια, μοΏ½σα αποΏ½ τα οποοΏ½α οι μικροοΏ½ εθελοντοΏ½ς εοΏ½χαν την ευκαιροΏ½α να ενημερωθοοΏ½ν με διασκεδαστικοΏ½ τροΏ½πο για το προΏ½βλημα των θαλοΏ½σσιων απορριμμοΏ½των και την ανοΏ½γκη δραστικοΏ½ς μεοΏ½ωσοΏ½ς τους.

ΑξοΏ½ζει να σημειωθεοΏ½ οΏ½τι, στη διοΏ½ρκεια της δοΏ½ωρης δροΏ½σης, πραγματοποιοΏ½θηκε και υποβροΏ½χιος καθαρισμοΏ½ς αποΏ½ δοΏ½τες της καταδυτικοΏ½ς σχολοΏ½ς Piraeus Diving Center και του ΣυνδοΏ½σμου ΕλλοΏ½νων ΒατραχανθροΏ½πων, ενοΏ½ η οΏ½λη δροΏ½ση πραγματοποιοΏ½θηκε με ασφοΏ½λεια χοΏ½ρη στην παρουσοΏ½α του ΣοΏ½ματος ΕθελοντοΏ½ν ΣαμαρειτοΏ½ν ΠειραιοΏ½.

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paperοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα