ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

29 ΜΑΪΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


Breitling replica watches https://www.akannies.com

cheap inkjet photo paper best inkjet photo paper

Με τη συμμετοχοΏ½ αθλητοΏ½ν οΏ½λων των ηλικιοΏ½ν διεξοΏ½χθησαν, εχθοΏ½ς το πρωοΏ½, οι επιδεοΏ½ξεις θαλασσοΏ½ων αθλημοΏ½των: κανοΏ½ε καγιοΏ½κ, κωπηλασοΏ½ας και οΏ½ρθιας σανιδοκωπηλασοΏ½ας (Piraeus On SUP 2017). Τους αγοΏ½νες οργοΏ½νωσε ο ΟλυμπιακοΏ½ς ΣοΏ½νδεσμος ΦιλοΏ½θλων ΠειραιοΏ½ς και η ΠανελλοΏ½νια οΏ½νωση οΏ½ρθιας ΣανιδοκωπηλασοΏ½ας και ΚυματολοΏ½σθησης, υποΏ½ την αιγοΏ½δα της ΠαγκοΏ½σμιας ΟμοσπονδοΏ½ας.

ΤαυτοΏ½χρονα, στο ΜικρολοΏ½μανο οΏ½γινε εποΏ½δειξη ιστιοπλοοΏ½κοΏ½ν αγοΏ½νων - Regata. οΏ½λοι οι αγοΏ½νες εποΏ½δειξης θαλασσοΏ½ων αθλημοΏ½των διεξοΏ½χθησαν στο πλαοΏ½σιο των εκδηλοΏ½σεων «ΗμοΏ½ρες ΘοΏ½λασσας 2017».

Ο ΔοΏ½μαρχος ΠειραιοΏ½ κ. ΓιοΏ½ννης ΜοΏ½ραλης σε δοΏ½λωσοΏ½ του, τοΏ½νισε:
«Οι αγοΏ½νες ΣανιδοκωπηλασοΏ½ας οΏ½ταν οΏ½να πολοΏ½ εντυπωσιακοΏ½ θοΏ½αμα. Δεν εοΏ½χα ξαναδεοΏ½ 150 σκοΏ½φη, σανοΏ½δες η μοΏ½α ποΏ½σω αποΏ½ την οΏ½λλη, οΏ½ταν μια οΏ½μορφη εικοΏ½να. ΔιεξοΏ½γεται και η Regata η ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½. ΔυστυχοΏ½ς, δεν καταφοΏ½ραμε να οΏ½χουμε το κοινοΏ½ που θα θοΏ½λαμε λοΏ½γω της βροχοΏ½ς. οΏ½ντεξε ο καιροΏ½ς μοΏ½χρι χθες βροΏ½δυ, σοΏ½μερα μας τα χοΏ½λασε. Με χαροποιεοΏ½ οΏ½τι σε οποιοδοΏ½ποτε κοΏ½λεσμα της ΔημοτικοΏ½ς ΑρχοΏ½ς οΏ½λα τα σωματεοΏ½α συμμετοΏ½χουν με ωραοΏ½ες πρωτοβουλοΏ½ες, με ωραοΏ½ους αγοΏ½νες. Με τον ΠροΏ½εδρο του I.O.Π. οΏ½χουμε μια οΏ½ριστη συνεργασοΏ½α σε οΏ½,τι γοΏ½νεται στον ΠειραιοΏ½. οΏ½χουμε αυξοΏ½σει τους αγοΏ½νες, γενικοΏ½τερα τα αθλητικοΏ½ δροΏ½μενα στην ποΏ½λη μας κι αυτοΏ½ εοΏ½ναι σημαντικοΏ½.
Οι «ΗμοΏ½ρες ΘοΏ½λασσας» εοΏ½ναι οΏ½να πενθοΏ½μερο για την ποΏ½λη πολοΏ½ σημαντικοΏ½. Ο ΠειραιοΏ½ς γοΏ½νεται εποΏ½κεντρο και το πιο σημαντικοΏ½ εοΏ½ναι οΏ½τι το διοργανοΏ½νουν οι ΠειραιοΏ½τες, δεν το διοργανοΏ½νει η ΔημοτικοΏ½ ΑρχοΏ½. Η ΔημοτικοΏ½ ΑρχοΏ½ συντονοΏ½ζει απλοΏ½ς οΏ½λους τους φορεοΏ½ς της ποΏ½λης, οι οποοΏ½οι πραγματικοΏ½ «τροΏ½χουν» να κοΏ½νουν ο κοΏ½θε οΏ½νας, στο αντικεοΏ½μενοΏ½ του μια πολοΏ½ οΏ½μορφη εκδοΏ½λωση και πιστεοΏ½ω οΏ½τι ποΏ½γαν πολοΏ½ καλοΏ½. ΕπιπλοΏ½ον οι επιχειρηματοΏ½ες στο ΜικρολοΏ½μανο εντοΏ½χθηκαν για προΏ½τη φοροΏ½ στο προΏ½γραμμα των ΗμεροΏ½ν ΘοΏ½λασσας και δεν ξοΏ½ρω αν θα σταματοΏ½σει η βροχοΏ½ οΏ½στε να μποροΏ½σουν να κοΏ½νουν τα πολοΏ½ ωραοΏ½α events που οΏ½χουν αποΏ½ το αποΏ½γευμα μοΏ½χρι το βροΏ½δυ.
ΕυχαροΏ½στησα τους αθλητοΏ½ς, τους ΙστιοπλοΏ½ους και τον ΠροΏ½εδρο για τη συνεργασοΏ½α και τη συμμετοχοΏ½ τους. Θα φτιοΏ½ξει ο καιροΏ½ς και θα κοΏ½νουμε κι οΏ½λλους αγοΏ½νες με πιο πολοΏ½ κοΏ½σμο. Δεν μποροοΏ½με να κοΏ½νουμε διαφορετικοΏ½.
ΘεωροΏ½ οΏ½τι προΏ½πει να κοΏ½νουμε προσποΏ½θεια, προκειμοΏ½νου να φοΏ½ρουμε κι οΏ½λλους αγοΏ½νες. ΕγοΏ½ θυμοΏ½μαι τον «ΜαραθοΏ½νιο» που οΏ½γινε ποΏ½ρυσι, στον οποοΏ½ο οΏ½ταν τετρακοΏ½σια σκοΏ½φη οΏ½λων των κατηγοριοΏ½ν και δεν γοΏ½νεται συχνοΏ½ κοΏ½τι παροΏ½μοιο. ΚοΏ½νουμε οΏ½μορφα προΏ½γματα και οΏ½πως εοΏ½πε και ο ΠροΏ½εδρος του ΙΟΠ το ΜικρολοΏ½μανο οΏ½ταν το κοΏ½ντρο του ναυταθλητισμοοΏ½ της χοΏ½ρας. Δεν εοΏ½ναι θοΏ½μα υποχροΏ½ωσης, εοΏ½ναι θοΏ½μα και παροΏ½δοσης της ποΏ½λης μας, της ναυτικοΏ½ς παροΏ½δοσης για εμοΏ½ς να συμβοΏ½λουμε σε σημαντικοΏ½ς αθλητικοΏ½ς διοργανοΏ½σεις. οΏ½τσι κινοοΏ½μαστε και θα συνεχοΏ½σουμε πιο δυνατοΏ½».

Η ΠροΏ½εδρος του ΟργανισμοοΏ½ ΠολιτισμοοΏ½ ΑθλητισμοοΏ½ και ΝεολαοΏ½ας κυροΏ½α ΣταυροοΏ½λα ΑντωνοΏ½κου, τοΏ½νισε:
«Οι αγοΏ½νες εποΏ½δειξης θαλοΏ½σσιων αθλημοΏ½των που πραγματοποιοοΏ½νται στο ΜικρολοΏ½μανο εοΏ½ναι αναμφισβοΏ½τητα οΏ½να ξεχωριστοΏ½ θοΏ½αμα. ΠαροΏ½ τις δοΏ½σκολες καιρικοΏ½ς συνθοΏ½κες, δεν πτοοΏ½θηκαν οι αθλητοΏ½ς και τα πληροΏ½ματα και μας προσοΏ½φεραν εντυπωσιακοΏ½ς εικοΏ½νες σε οΏ½να αποΏ½ τα πιο οΏ½μορφα σημεοΏ½α της ποΏ½λης μας κι οΏ½χι μοΏ½νο. οΏ½λλωστε ο ΠειραιοΏ½ς οΏ½χει παροΏ½δοση στα θαλοΏ½σσια αθλοΏ½ματα, με πολλοΏ½ς διακροΏ½σεις και σημαντικοοΏ½ς αθλητοΏ½ς. Θα οΏ½θελα να ευχαριστοΏ½σω τον ΙΟΠ και τους ναυταθλητικοοΏ½ς ομοΏ½λους που συμμετοΏ½χουν στη γιορτοΏ½-θεσμοΏ½ για τον ΠειραιοΏ½ «ΗμοΏ½ρες ΘοΏ½λασσας 2017».

Ο ΠροΏ½εδρος του ΙστιοπλοοΏ½κοοΏ½ ΟμοΏ½λου ΠειραιοΏ½ς κ. ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου, ανοΏ½φερε:
«ΕοΏ½ναι οι «ΗμοΏ½ρες ΘοΏ½λασσας» μια πρωτοβουλοΏ½α του ΔοΏ½μου ΠειραιοΏ½ που δεν μποροοΏ½σαν να μην συμμετοΏ½χουν οι ναυταθλητικοοΏ½ οΏ½μιλοι του ΜικρολοΏ½μανου, μιας και το ΜικρολοΏ½μανο αποτελεοΏ½ τη «καρδιοΏ½» της ελληνικοΏ½ς ιστιοπλοοΏ½ας και των μεταλλοΏ½ων που φοΏ½ρνουμε στην ΕλλοΏ½δα γενικοΏ½τερα.
ΕοΏ½ναι λοιποΏ½ν, μια οΏ½μεση κινητοποοΏ½ηση οΏ½λων των ομοΏ½λων που βοοΏ½θησαν για να γοΏ½νουν αυτοοΏ½ οι αγοΏ½νες. ΔυστυχοΏ½ς, σοΏ½μερα ο καιροΏ½ς μας τα χοΏ½λασε, εμεοΏ½ς οΏ½μως εοΏ½μαστε ποΏ½ντα εδοΏ½ να στηροΏ½ζουμε τοΏ½τοιες πρωτοβουλοΏ½ες και τοΏ½τοιες ενοΏ½ργειες αποΏ½ ιστορικοοΏ½ς ομοΏ½λους και σωματεοΏ½α που εοΏ½ναι στο ΜικρολοΏ½μανο.
Οι συνοΏ½ργειες πραγματικοΏ½ εοΏ½ναι αυτοΏ½ς που φοΏ½ρνουν το οΏ½ρτιο αποτοΏ½λεσμα και μια οργανωμοΏ½νη δουλειοΏ½ με συνοΏ½ργεια και σαφοΏ½ς και με τη βοοΏ½θεια του ΔοΏ½μου δοΏ½νει οΏ½να αποτοΏ½λεσμα το οποοΏ½ο χρειοΏ½ζεται, αυτοΏ½ν τη στιγμοΏ½, να οΏ½ρθει ο κοΏ½σμος κοντοΏ½ στον ναυταθλητισμοΏ½ και κοντοΏ½ στη θοΏ½λασσα».
 
 
 
thalassas1
 
thalassas1
 
thalassas1

inkjet photo paper manufacturers best inkjet photo paper cheap inkjet paper wholesale inkjet paper inkjet paper cheap inkjet paper inkjet paper for photos best inkjet paper online inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper

Holiday Extras coupon code 2017 Expedia voucher code Hilton Hotel codes Premier Inn family roomοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα