ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ SAILING SPOT


wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper inkjet photo paper manufacturers

ΜαθαοΏ½νοντας τα νοΏ½α σχοΏ½δια του ομοΏ½λου, ο ΟλυμπιονοΏ½κης ΤοΏ½σος ΜπουντοοΏ½ρης δοΏ½λωσε τα εξοΏ½ς:            
«2 ΣεπτεμβροΏ½ου, εοΏ½ναι η μοΏ½ρα που ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½ς βοΏ½ζει πλοΏ½ρη για να γοΏ½νει ΠαγκοΏ½σμιο προΏ½τυπο στην ναυτικοΏ½ εκπαοΏ½δευση. ΔημιουργεοΏ½ μια ενιαοΏ½α εκπαιδευτικοΏ½ οντοΏ½τητα για οΏ½λες τις ηλικοΏ½ες με βοΏ½ρος στην οικογοΏ½νεια που θα δημιουργοΏ½σει οΏ½να νοΏ½ο κεφοΏ½λαιο εκπαοΏ½δευση της ιστιοπλοοΏ½ας. Το καινοτοΏ½μο προΏ½τυπο εκπαοΏ½δευσης που οΏ½χει σχεδιαστεοΏ½ αποΏ½ τον προπονητοΏ½ οΏ½κη ΤσαροοΏ½χη, ΔιευθυντοΏ½ εκπαοΏ½δευσης του ομοΏ½λου, αναμοΏ½νεται να αναβαθμοΏ½σει την ναυτικοΏ½ εκπαοΏ½δευση στη χοΏ½ρα και θοΏ½σει σε νοΏ½α εποΏ½πεδα τον τροΏ½πο με τον οποοΏ½ο καλλιεργεοΏ½ται το οΏ½θλημα. ΑυτοΏ½ς ο τροΏ½πος αντιμετοΏ½πισης της οΏ½λειπε αποΏ½ τον χοΏ½ρο και θα ποΏ½ει το οΏ½θλημα πολλοΏ½ βοΏ½ματα μπροστοΏ½!»

ΠυροΏ½νας για το νοΏ½ο εκπαιδευτικοΏ½ προΏ½τυπο εοΏ½ναι η οικογοΏ½νεια. οΏ½ρευνες δεοΏ½χνουν οΏ½τι η σημερινοΏ½ οικογοΏ½νεια περνοΏ½ ολοοΏ½να και λιγοΏ½τερο ποιοτικοΏ½ χροΏ½νο μαζοΏ½ και δεν υποΏ½ρχει καλοΏ½τερη αφορμοΏ½ για κοινοΏ½ δραστηριοΏ½τητα αποΏ½ τη θοΏ½λασσα και την ιστιοπλοοΏ½α.

οΏ½πως μια οικογοΏ½νεια στην κεντρικοΏ½ ορεινοΏ½ ΕυροΏ½πη θα περοΏ½σει το ΣαββατοκοΏ½ριακοΏ½ της οΏ½λη μαζοΏ½ στις ποΏ½στες, οΏ½τσι πλοΏ½ον και η ΕλληνικοΏ½ οικογοΏ½νεια μπορεοΏ½ να αρμενοΏ½ζει, οΏ½λη μαζοΏ½, με οΏ½να δομημοΏ½νο προΏ½γραμμα οΏ½στε να καλλιεργεοΏ½ τις γνοΏ½σεις της στην ιστιοπλοοΏ½α και να αθλεοΏ½ται.

ΑποΏ½ το πρωοΏ½ μοΏ½χρι το βροΏ½δυ, ο ΙστιοπλοοΏ½κοΏ½ς οΏ½μιλος ΠειραιοΏ½ς γοΏ½νεται το φιλοΏ½ξενο μοΏ½ρος που η οικογοΏ½νεια θα αφιεροΏ½σει οΏ½ση οΏ½ρα μπορεοΏ½ και θοΏ½λει οΏ½στε να μοΏ½θουν ιστιοπλοοΏ½α οΏ½λα τα μοΏ½λη της και παροΏ½λληλα να περοΏ½σουν ποιοτικοΏ½ χροΏ½νο μαζοΏ½ στο ανανεωμοΏ½νο εντευκτοΏ½ριο του ομοΏ½λου.

Το νοΏ½ο εκπαιδευτικοΏ½ σοΏ½νολο απευθοΏ½νεται σε οΏ½λους, ανεξοΏ½ρτητα αποΏ½ την ηλικοΏ½α, τον σωματοΏ½τυπο και την οΏ½παρξη οΏ½ οΏ½χι εμπειροΏ½ας.

Ο νοΏ½ος μαθητοΏ½ς θα κατατοΏ½σσεται σε οΏ½να αποΏ½ τα εκπαιδευτικοΏ½ σχοΏ½ματα και θα χρησιμοποιεοΏ½ τον ενδεδειγμοΏ½νο για αυτοΏ½ν εξοπλισμοΏ½ οΏ½στε η εκπαοΏ½δευσοΏ½ του να εοΏ½ναι μια απολαυστικοΏ½ και αποδοτικοΏ½ εμπειροΏ½α!

Για παροΏ½δειγμα, οΏ½να παιδοΏ½ 8 ετοΏ½ν που εοΏ½ναι πολοΏ½ μεγαλοΏ½σωμο πιθανοΏ½ν να δυσκολεοΏ½εται στο Optimist. ΚοΏ½ποιοι οΏ½μιλοι οΏ½σως να μην το δεχτοοΏ½ν καν για εκπαοΏ½δευση. Στον ΙΟΠ, το παιδοΏ½ αυτοΏ½ θα μοΏ½θει ιστιοπλοοΏ½α με οΏ½λλα, κατοΏ½λληλα για αυτοΏ½ σκοΏ½φη και θα μποροΏ½σει να χαρεοΏ½ πραγματικοΏ½ την ιστιοπλοοΏ½α. Ας μην ξεχνοΏ½με οΏ½τι ο ΙΟΠ εοΏ½ναι διαχρονικοΏ½ μια μηχανοΏ½ παραγωγοΏ½ς ΟλυμπιονικοΏ½ν και οι ακαδημοΏ½ες του προΏ½πει να συνεχοΏ½σουν να τροφοδοτοοΏ½ν με νοΏ½ο υλικοΏ½ την μηχανοΏ½ αυτοΏ½.

Το sailing spot, που ξεκοΏ½νησε πριν 6 μοΏ½νες ως οΏ½να καινοτοΏ½μο τμοΏ½μα για ενοΏ½λικες γοΏ½νεται πλοΏ½ον η πλατφοΏ½ρμα εκπαοΏ½δευσης για οΏ½λη την οικογοΏ½νεια!

ΑποΏ½ τις 2 ΣεπτεμβροΏ½ου,  τα μοΏ½λη μιας οικογοΏ½νειας θα μποροοΏ½ν να γραφτοοΏ½ν στο κατοΏ½λληλο για αυτοΏ½ τμοΏ½μα:

  • Baby, για ηλικοΏ½ες (4+) Το «προ-νοΏ½πιο» στη θοΏ½λασσα. Η βοΏ½ση για οΏ½λα: Το παιδοΏ½ προΏ½πει να την αγαποΏ½σει! Το αντοΏ½στοιχο της baby ποΏ½στας του σκι!
  • Kids, για ηλικοΏ½ες (7+) ΕδοΏ½ κοΏ½θε παιδοΏ½ μαθαοΏ½νει ιστιοπλοοΏ½α σωστοΏ½. ΧτοΏ½ζει γνοΏ½ση και εμπειροΏ½α οΏ½στε, αν θοΏ½λει, να μπορεοΏ½ να μπει σε αγωνιστικοΏ½ τροχιοΏ½!
  • Youth, για ηλικοΏ½ες (12+) ΤμοΏ½μα ειδικοΏ½ φτιαγμοΏ½νο για τις ανοΏ½γκες του εφοΏ½βου. Του προσφοΏ½ρει την προΏ½κληση που χρειοΏ½ζεται σεβοΏ½μενο τους περιορισμοοΏ½ς στον χροΏ½νο του!
  • Adult, για ηλικοΏ½ες (17+) οΏ½νας μοναδικοΏ½ς τροΏ½πος να χτοΏ½σει κανεοΏ½ς εμπειροΏ½α και να μοΏ½θει σωστοΏ½ ιστιοπλοοΏ½α μοΏ½σα αποΏ½ οΏ½να πλοοΏ½σιο σε εμπειροΏ½ες εκπαιδευτικοΏ½ προΏ½γραμμα!

Το ΣαββατοκοΏ½ριακο 2 και 3 ΣεπτεμβροΏ½ου ξεκινοοΏ½ν οι προπονοΏ½σεις στο sailing spot. Οι εκπαιδευτοΏ½ς του θα εοΏ½ναι διαθοΏ½σιμοι να εξηγοΏ½σουν το νοΏ½ο του σχοΏ½μα σε κοΏ½θε ενδιαφεροΏ½μενο και να απαντοΏ½σουν σε κοΏ½θε αποροΏ½α που μπορεοΏ½ να υποΏ½ρχει.

ΠερισσοΏ½τερες πληροφοροΏ½ες στα τηλοΏ½φωνα του ομοΏ½λου 210 4225 076, 210 41 77 636 οΏ½ στην ιστοσελοΏ½δα: www.iop.gr/sailingspot

Expedia discounts Hilton coupons Premier Inn voucher code 2017 On The Beach Voucher Codes

replicas de relojesοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα