ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½


wholesale inkjet photo paper cheap inkjet paper inkjet photo paper manufacturers

park and go voucher2017  cheap park & go voucher  made.com voucher code  Expedia discount code

Η οικολογικοΏ½ καταστροφοΏ½ που αντιμετωποΏ½ζει ο ΣαρωνικοΏ½ς το τελευταοΏ½ο διοΏ½στημα οΏ½χει διαταροΏ½ξει και την ιστιοπλοοΏ½κοΏ½ καθημερινοΏ½τητα του ΙστιοπλοοΏ½κοοΏ½ ΟμοΏ½λου ΠειραιοΏ½ς.

ΚοΏ½ριος σκοποΏ½ς του ομοΏ½λου εοΏ½ναι η διοΏ½δοση του αθλοΏ½ματος της ιστιοπλοοΏ½ας και η υπηροΏ½τηση του σκοποοΏ½ αυτοοΏ½ με την οΏ½λευση της πετρελαιοκηλοΏ½δας οΏ½γινε πιο δοΏ½σκολη αποΏ½ ποτοΏ½.

Σε εποΏ½πεδο σχολοΏ½ν η ζημιοΏ½ μεγοΏ½λη αλλοΏ½ ακοΏ½μα μεγαλοΏ½τερη, και οΏ½σως οΏ½χι εοΏ½κολα μετροΏ½σιμη ζημιοΏ½ στις αγωνιστικοΏ½ς ομοΏ½δες, που αν χοΏ½σουν προπονοΏ½σεις, μπαοΏ½νουν σε ροΏ½σκο μετοΏ½λλια που παραδοσιακοΏ½ ο οΏ½μιλος κερδοΏ½ζει τοΏ½σο σε εθνικοΏ½ οΏ½σο και σε διεθνοΏ½ς εποΏ½πεδο στις κατηγοροΏ½ες που καλλιεργεοΏ½.

Ο οΏ½μιλος οΏ½χει οΏ½δη κινοΏ½σει τις δοΏ½ουσες νομικοΏ½ς διαδικασοΏ½ες.

Με την εικοΏ½να της θοΏ½λασσας καθημερινοΏ½ να βελτιοΏ½νεται, ο ΠροΏ½εδρος του ΙΟΠ, κ. ΓιοΏ½ννης ΠαπαδημητροΏ½ου, δοΏ½λωσε:

«ΚοΏ½ριος στοΏ½χος της ΔιοοΏ½κησης του ομοΏ½λου για να βγοοΏ½με αποΏ½ την φουρτοοΏ½να εοΏ½ναι το να συντηρεοΏ½ται η αθλητικοΏ½ δραστηριοΏ½τητα με τη μοΏ½γιστη ασφοΏ½λεια για οΏ½λους.
ΠαροΏ½λληλα θα προΏ½πει να εοΏ½ναι μια ευχοΏ½ριστη διαδικασοΏ½α οΏ½στε να γοΏ½νεται αποδοτικοΏ½.
οΏ½τσι, ανεξοΏ½ρτητα με την ισχοΏ½ουσα απαγοΏ½ρευση για αθλητικοΏ½ς δραστηριοΏ½τητες στη θοΏ½λασσα, η μετακοΏ½μιση των αγωνιστικοΏ½ν ομοΏ½δων του ομοΏ½λου στο ΠοΏ½ρτο ΡοΏ½φτη οΏ½ταν μονοΏ½δρομος, δεν εοΏ½ναι εοΏ½κολη διαδικασοΏ½α μοΏ½α τοΏ½τοια μεταφοροΏ½ λοΏ½γω του οΏ½γκου και της αποΏ½στασης αλλοΏ½ οΏ½ταν η λοΏ½ση στις προπονοΏ½σεις των αθλητοΏ½ν μας για τις ελληνικοΏ½ς και διεθνεοΏ½ς υποχρεοΏ½σεις τους. Το sailing spot αποΏ½ την οΏ½λλη, η ολοκαοΏ½νουργια εκπαιδευτικοΏ½ πλατφοΏ½ρμα, ακαδημοΏ½α του ομοΏ½λου στην οποοΏ½α εκπαιδεοΏ½ονται νοΏ½οι ιστιοπλοΏ½οι κοΏ½θε ηλικοΏ½ας, εοΏ½ναι μια διαφορετικοΏ½ υποΏ½θεση.
Το να ζητοΏ½σεις αποΏ½ γονεοΏ½ς και μαθητοΏ½ς να κοΏ½νουν μοΏ½θημα σε μοΏ½ρη μακριοΏ½ αποΏ½ τον οΏ½μιλο εοΏ½ναι δοΏ½σκολο.
οΏ½τσι, οΏ½πρεπε να βρεθεοΏ½ εναλλακτικοΏ½ς τροΏ½πος να μη χαθοοΏ½ν μαθοΏ½ματα και οΏ½τσι μεοΏ½νει ποΏ½σω η εκπαιδευτικοΏ½ διαδικασοΏ½α. ΕξαντλοΏ½ντας κοΏ½θε οΏ½ριο εφευρετικοΏ½τητας και φαντασοΏ½ας για την διοΏ½δοση του αθλοΏ½ματος και της ναυτοσοΏ½νης, οι εκπαιδευτοΏ½ς του sailing spot, κατοΏ½φεραν οΏ½χι μοΏ½νο να μη χαθοοΏ½ν τα μαθοΏ½ματα αλλοΏ½ να βγει οΏ½να πολοΏ½ θετικοΏ½ προΏ½σημο αποΏ½ αυτοΏ½ τα δοΏ½σκολα αυτοΏ½ ΣαββατοκοΏ½ριακα.
ΜαθοΏ½ματα με συσκευοΏ½ς εικονικοΏ½ς πραγματικοΏ½τητας, προποΏ½νηση μοΏ½σα σε πισοΏ½να, προποΏ½νηση μοΏ½σα σε φυλασσοΏ½μενη μαροΏ½να, σεμινοΏ½ρια ναυαγοσωστικοΏ½ς και θεωροΏ½α οΏ½ταν κοΏ½ποια αποΏ½ τα μοΏ½σα που χρησιμοποιοΏ½θηκαν.
ΕοΏ½ναι χαρακτηριστικοΏ½ οΏ½τι στη δυσκολοΏ½α, πολλοοΏ½ φορεοΏ½ς στοΏ½θηκαν αρωγοοΏ½ της προσποΏ½θειας που κοΏ½ναμε οΏ½στε να μην ποΏ½ει το οΏ½θλημοΏ½ μας ποΏ½σω.
οΏ½να μεγοΏ½λο ευχαριστοΏ½ στον Ι.Ο.ΠοΏ½ρτο ΡοΏ½φτη που φιλοξοΏ½νησε τις αγωνιστικοΏ½ς ομοΏ½δες του ομοΏ½λου, στον ΟΠΑΝ ΔοΏ½μου ΠειραιοΏ½, και ειδικοΏ½ στους ανθροΏ½πους του κολυμβητηροΏ½ου που μας φιλοξοΏ½νησαν, την ΔιοοΏ½κηση της ΜαροΏ½νας ΖοΏ½ας, τον οΏ½μιλο ΕρετοΏ½ν και την ΕλληνικοΏ½ ΝαυαγοσωστικοΏ½ ΑκαδημοΏ½α ΕΝΑΚ.

ΣυνεχοΏ½ζουμε με δημιουργικοΏ½τητα,
σοβαροΏ½τητα και ευθοΏ½νη για το καλοΏ½τερο αποτοΏ½λεσμα σε αυτοΏ½ς τις δοΏ½σκολες οΏ½ρες.»

Expedia coupon code 2017 Hilton coupon codes Premier Inn offers Mankind Voucher Codes

Rolex replica watches https://www.watchesva.comοΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
24OCT
http://www.iop.gr Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
23OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
18OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 24 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½PyeongChang 2018οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017-2018
18OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 17/10/2017, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 12:00 οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½.οΏ½.οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ 2017
13OCT
οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½, οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ β€œοΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ OXI 2017”, οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ LASER (STD, RDL, 4.7), 470, 420 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 21 οΏ½οΏ½οΏ½ 22 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 2017. Περισσότερα

οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½
09OCT
οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ Laser Radial οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ 1-8 οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½ οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½οΏ½. Περισσότερα