Εσωτερικός Κανονισμός Λιμένος

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Β. ΣΚΟΠΟΙ
Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Ζ. ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Θ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ


ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΤΗ,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δικαίωμα ελλιμενισμού παρέχεται σε σκάφη ιδιοκτησίας Τακτικών ή Επιτίμων Μελών ή Ιδιοκτησίας εταιρείας που ελέγχεται ( έχει τουλάχιστον το 51% ) από Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος, αποδεικνυόμενο με σχετικό νόμιμο έγγραφο.

Αγωνιστικά θεωρούνται τα σκάφη που αποδεδειγμένα έχουν εκκινήσει τουλάχιστον σε πέντε αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα αγώνων της Εθνικής Αρχής. Υποχρεωτικά συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνει ο ΙΟΠ.

Άδεια ελλιμενισμού θεωρείται το έγγραφο που εκδίδεται από την γραμματεία του ΙΟΠ. σε επιστολόχαρτο του Ομίλου όπου αναγράφεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε ο ελλιμενισμός του σκάφους και φέρει την υπογραφή του Εφόρου Λιμένος.

Άδεια φιλοξενίας θεωρείται το έγγραφο που εκδίδεται από την γραμματεία του ΙΟΠ. σε επιστολόχαρτο του Ομίλου όπου αναγράφεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε η φιλοξενία του σκάφους, η ακριβής διάρκεια αυτής και φέρει την υπογραφή του Εφόρου Λιμένος.

Top

Β. ΣΚΟΠΟΙ

Ο ελλιμενισμός σκαφών των Μελών του ΙΟΠ. με στόχο την διάδοση του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης και διατήρησης της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης.

Top

Γ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

1. Στον χώρο του λιμένος στο Μικρολίμανο, που έχει παραχωρηθεί στον ΙΟΠ. για ελλιμενισμό των σκαφών των Μελών του, ελλιμενίζονται κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Τα σκάφη ιδιοκτησίας ΙΟΠ.
β) Τα ναυλωμένα σκάφη από τον ΙΟΠ. για την κάλυψη των αναγκών των σχολών Ανοικτής Θαλάσσης του Ομίλου.
γ) Παραδοσιακά σκάφη Ιστορικής ή Αισθητικής αξίας.
δ) Αγωνιστικά Ιστιοπλοϊκά Σκάφη εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταμέτρησης της Ε.Α.Θ. ( Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι. Ομοσπονδίας ) προοριζόμενα από την κατασκευή τους αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση.
ε) Ιστιοπλοϊκά Σκάφη εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταμέτρησης της Ε.Α.Θ. (Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι. Ομοσπονδίας) προοριζόμενα για μικτή χρήση.
στ) Ιστιοπλοϊκά ή Μηχανοκίνητα σκάφη προσφερόμενα για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του ΙΟΠ. αφιλοκερδώς.
ζ) Ιστιοπλοϊκά Σκάφη αναψυχής.
η) Μηχανοκίνητα Σκάφη αναψυχής .

2. Η χρήση δικαιώματος ελλιμενισμού από τα μέλη του ΙΟΠ. προϋποθέτει την κατάθεση αίτησης στην γραμματεία του Ομίλου η οποία καταχωρείται στα εισερχόμενα και στην λίστα αναμονής ελλιμενισμού σκαφών.

3. Άδεια ελλιμενισμού εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Εφόρου Λιμένος και απόφασης του Δ.Σ. του ΙΟΠ. διάρκειας ενός έτους η οποία ανανεώνεται με την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Όμιλο και το Ε.Κ.Ι.Π. πάντα με ετήσια διάρκεια.

4. Ένα μόνο σκάφος ανά Τακτικό ή Επίτιμο Μέλος μπορεί να τύχει άδειας ελλιμενισμού.

5. Υποχρεωτική συμμετοχή στις δραστηριότητες του ΙΟΠ. των σκαφών της Γ1 δ, ε και στ. Σκάφη μη συμμετέχοντα ή παραμένοντα σε αδράνεια για ένα έτος χάνουν το δικαίωμα του ελλιμενισμού μετά την άπρακτη πάροδο εύλογης προθεσμίας τριών μηνών που τάσσεται με έγγραφο του Εφόρου Λιμένος κοινοποιημένο στο μέλος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΟΠ.

Top

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Κάθε μέλος στο οποίο χορηγείται άδεια ελλιμενισμού οφείλει να καταβάλλει από της έναρξης ελλιμενισμού του σκάφους του, τα καθοριζόμενα προς το Ε.Κ.Ι.Π. τέλη βάσει του Κανονισμού της Μαρίνας και τα καθοριζόμενα από το εκάστοτε Δ.Σ. του ΙΟΠ. Οι ανωτέρω συνδρομές προκαταβάλλονται ανά εξάμηνο.

2. Κάθε μέλος στο οποίο χορηγείται άδεια ελλιμενισμού οφείλει να καταβάλλει εντός των δέκα πρώτων ημερών εκάστου μήνα τα αναλογούντα έξοδα για την παροχή νερού και ρεύματος έτσι όπως ορίζονται αναλογικά από τον Έφορο Λιμένος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΙΟΠ.

3. Κάθε μέλος στο οποίο χορηγείται άδεια ελλιμενισμού μεριμνά με δικά του έξοδα για την τοποθέτηση μόνιμου αγκυροβόλιου σε θέση που του υποδεικνύει ο Έφορος Λιμένος. Κατά την λήξη του ελλιμενισμού του σκάφους για οποιοδήποτε λόγο το μέλος οφείλει να απομακρύνει το αγκυροβόλιο εντός ενός μήνα άλλως θεωρείται ότι το εγκαταλείπει υπέρ του ΙΟΠ.

4. Κάθε μέλος υποχρεούται να ενημερώνει την γραμματεία του Ομίλου για την απουσία του σκάφους του πέραν των 15 ημερών καθώς και για την κατά προσέγγιση ημερομηνία επιστροφής του.

Top

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Ο Έφορος Λιμένος του ΙΟΠ. φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του λιμένος ειδικότερα
α) Αγκυροβολία πλωτών εξεδρών.
β) Φωτισμό λιμένος.
γ) Παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σκαφών.
δ) Παροχές νερού σκαφών.
ε) Σταθερά σημεία πρόσδεσης στους μόλους.
στ) Αγκυροβόλια σκαφών.
ζ) Αγκυροβολία και πρόσδεση σκαφών ιδιοκτησίας ΙΟΠ.

2. Ο ΙΟΠ. διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής θέσεως των σκαφών βάση μεγέθους και βυθίσματος για λόγους καλύτερης ταξινόμησης, ναυτοσύνης, μεγαλύτερης ασφάλειας, εκτέλεσης έργων ή διεξαγωγής αγώνων.

3. Τα σκάφη των μελών ελλιμενίζονται με δική τους ευθύνη. Ο ΙΟΠ. ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε επέλθει στα σκάφη ή τον εξοπλισμό τους εξ‘ οιουδήποτε λόγου κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού αυτών.

4. Η Ασφαλιστική κάλυψη, των ελλιμενισμένων σκαφών, προς τρίτους είναι υποχρεωτική και αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου πρέπει να κατατίθεται στην γραμματεία του Ομίλου.

5. Μέλος που ειδοποιείται εγγράφως από τον Έφορο Λιμένος για την επισκευή ή συντήρηση αγκυροβολίου ή σχοινιών πρόσδεσης πρέπει να ενεργήσει εντός 15 ημερών από την λήψη της επιστολής για την αποκατάσταση της ζημιάς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις του Εφόρου συνεπάγεται την άμεση ανάκληση της αδείας ελλιμενισμού.

Top

ΣΤ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

1. Μεταβίβαση του ελλιμενιζομένου σκάφους, το μέλος ειδοποιεί άμεσα τον αρμόδιο Έφορο. Σε περίπτωση αντικατάστασης με σκάφος των ιδίων διαστάσεων για τον ελλιμενισμό του νέου σκάφους απαιτείται η εισήγηση του Εφόρου Λιμένος και η έγκριση του Δ.Σ. του ΙΟΠ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ακολουθείται νέα διαδικασία. Κατ΄ εξαίρεση για σκάφη προοριζόμενα από κατασκευής για αγωνιστική χρήση και μόνο το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ελλιμενισμού με δυνατότητα του Εφόρου Λιμένος αλλαγής θέσεως πρόσδεσης τα έξοδα μεταφοράς του αγκυροβολίου βαρύνουν το μέλος.

2. Μη συμμετοχή στις δραστηριότητες του ΙΟΠ. των σκαφών της Γ 1 δ , ε και στ. Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΟΠ. μπορεί να αφαιρεθεί διά παντός το δικαίωμα ελλιμενισμού για το συγκεκριμένο μέλος.

3. Καθυστέρηση, συνδρομών ή εξόδων που αναφέρονται στο Δ2, ενός έτους

4. Η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του αρμοδίου Εφόρου για λόγους ασφαλείας του λιμένος όπως συντήρηση αγκυροβολίου, αλλαγή θέσεως κλπ. Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΟΠ. μπορεί να αφαιρεθεί διά παντός το δικαίωμα ελλιμενισμού για το συγκεκριμένο μέλος.

5. Αυθαίρετος ελλιμενισμός σκάφους. Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΟΠ. μπορεί να αφαιρεθεί δια παντός το δικαίωμα ελλιμενισμού για το συγκεκριμένο μέλος.
6. Κακή συμπεριφορά. Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του ΙΟΠ. μπορεί να αφαιρεθεί δια παντός το δικαίωμα ελλιμενισμού για το συγκεκριμένο μέλος.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ή κατά την λήξη του χρόνου ελλιμενισμού, απροθέσμως, το μέλος πρέπει να απομακρύνει το σκάφος από τις εγκαταστάσεις του ΙΟΠ. άλλως μεθορμίζεται ή μεταφέρεται σε χερσαίο χώρο με έξοδα που βαρύνουν το μέλος.

Top

Ζ. ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

1. Αποτελείται από τον καλυμμένο, ακάλυπτο χώρο, τις αποθήκες, τα αποδυτήρια και τις ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα.
Εκτός των αποδυτηρίων οι υπόλοιποι χώροι είναι σε αποκλειστική χρήση για την φύλαξη υλικών και σκαφών τριγώνου καθώς και υλικών των σκαφών ιδιοκτησίας του ΙΟΠ. που ελλιμενίζονται στο χώρο λιμένος του Ομίλου.

2. Κάθε μέλος στο οποίο χορηγείται άδεια φιλοξενία;σκάφους τριγώνου στο χερσαίο χώρο οφείλει να καταβάλλει από της έναρξης φιλοξενίας του σκάφους του, τα καθοριζόμενα από το εκάστοτε Δ.Σ. του ΙΟΠ. Η έγκριση δίδεται με απόφαση Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Εφόρου. Οι ανωτέρω συνδρομές προκαταβάλλονται ανά εξάμηνο.

Top

Η. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

1. Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στην γραμματεία του ΙΟΠ. στην οποία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατάπλου και απόπλου του σκάφους.

2. Άδεια φιλοξενίας εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Εφόρου Λιμένος και απόφασης του Δ.Σ. του ΙΟΠ. για συγκεκριμένη διάρκεια παραμονής του σκάφους με άμεση τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων προκαταβολικά και εφ’ άπαξ.

3. Κατά την λήξη του χρόνου φιλοξενίας , απροθέσμως, πρέπει να απομακρυνθεί το σκάφος από τις εγκαταστάσεις του ΙΟΠ. άλλως μεθορμίζεται ή μεταφέρεται σε χερσαίο χώρο με έξοδα που βαρύνουν το ιδιοκτήτη του σκάφους.

Top

Θ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συνδρομή προς τον ΙΟΠ. καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. του Ομίλου το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους ανά μέτρο ολικού μήκους ετησίως και αναλόγως τις χρήσεως του σκάφους. Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Ταυτόχρονα ορίζεται ο τρόπος επιμερισμού των εξόδων που αναφέρονται στο Δ 2 καθώς επίσης και οι οικονομικές υποχρεώσεις φιλοξενουμένων σκαφών ανά μέτρο ολικού μήκους ημερησίως και αναλόγως της χρήσεως του σκάφους.

2. Η λίστα αναμονής ελλιμενισμού σκαφών διατηρείται από τον Έφορο Λιμένος. Σε αυτή καταχωρούνται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ενδιαφέροντος ελλιμενισμού σκάφους. Αλλαγή στην σειρά αναμονής μπορεί να επέλθει μόνο βάση των όσων αναφέρονται στο Γ 1 και ΣΤ 1 του παρόντος κανονισμού.

3. Ο ΙΟΠ. οφείλει μετά από συγκεκριμένες προτάσεις του Εφόρου Λιμένος, όπως προβαίνει στις απαραίτητες κατ’ έτος συντηρήσεις, επιδιορθώσεις των παροχών του λιμένος αποδίδοντας υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον το 15% των εισπραττόμενων οικονομικών υποχρεώσεων των ελλιμενιζομένων σκαφών.

4. Οι ιδιοκτήτες των ελλιμενιζομένων σκαφών οφείλουν και υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Έφορο Λιμένος για το όποιο πρόβλημα διαπιστώνουν που άπτεται της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του λιμένος, με σκοπό την άμεση λύση του.

5. Για θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύει ο Κανονισμός Μαρίνας Μικρολίμανου όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Β 1334/ 30.10.76.

Ο παρών κανονισμός ισχύει από 2005. Ως προς τα μέλη που ήδη κατέχουν θέση ελλιμενισμού σκάφους με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΟΠ. θα εκδοθεί άδεια ελλιμενισμού με διάρκεια μέχρι 31.12.2005 εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Ε.Κ.Ι.Π. και τον ΙΟΠ. οικονομικές τους υποχρεώσεις .
Χρόνος προσαρμογής ορίζονται 45 ημέρες από την ισχύ του παρόντος κανονισμού .

Αυτοί οι γενικοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί για όλους. Μόνο το Δ.Σ. του ΙΟΠ. μπορεί, με απόφασή του, να τροποποίηση στο σύνολό τους ή εν μέρει τους κανόνες αυτούς.

Top

I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ναύκληρος

2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ: Έφορο Λιμένος και Εγκαταστάσεων

3. EΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ: Εργασιών εντός των ορίων του ΙΟΠ

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: Εξωτερικά Συνεργεία, προπονητές και λοιπό προσωπικό του ΙΟΠ

5. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης.
• Καταγραφή και έλεγχος των εργασιών.
• Μετρήσεις και έλεγχος των υποδομών για την ομαλή λειτουργία του ΙΟΠ.
• Καταγραφή και τήρηση των παραπόνων.

6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διπλωματούχος Εμπορικού Ναυτικού (επιθυμητό).
• Άριστη γνώση ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ή τριγώνου (επιθυμητό).
• Άριστη γνώση ναυτοσύνης, λιμενικών θεμάτων και νομολογίας.
• Καλή γνώση Αγγλικής και ναυτικής ορολογίας.
• 3-5 ετής προϋπηρεσία σε λιμενικές εργασίες.

Ως Ναύκληρος για τον Όμιλο νοείται ο επικεφαλής του θαλάσσιου ορίζοντα αλλά και λιμένα και των εγκαταστάσεών του.

Καθήκοντα

1. Τα γενικά καθήκοντα του Ναύκληρου είναι τα ακόλουθα:
α. Είναι υπεύθυνος έναντι του Εφόρου και του Βοηθού του για όλα τα θέματα, που αφορούν τον τομέα του λιμένα.
β. Αναφέρει στον Έφορο και το Βοηθό κάθε συμβάν ή βλάβη και τις ανάγκες της επιστασίας του σε προσωπικό και υλικό.
γ. Εκτελεί τις εντολές του Εφόρου και του Βοηθού για θέματα που αφορούν τον τομέα ευθύνης του.
δ. Επιβλέπει και συμμετέχει στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαριότητας, με το υπόλοιπο προσωπικό του ομίλου ή και του αναδόχου.
ε. Έχει την ευθύνη για την φύλαξη και διατήρηση σε καλή κατάσταση των αποθηκών υλικού, υλικού διάσωσης, καθώς και των αποθηκών του υλικού συντήρησης.

2. Τα ειδικά καθήκοντα του Ναύκληρου είναι τα ακόλουθα:

α. Καθημερινά, ανοίγει-κλείνει τις εγκαταστάσεις, ελέγχει και βεβαιώνεται για την απόλυτα ικανοποιητική εξωτερική εμφάνιση του λιμένα/εγκαταστάσεων, καθώς και για την καθαριότητα και ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.
β. Έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά την είσοδο και έξοδο των σκαφών από το λιμένα.
γ. Ευρίσκεται στο λιμένα κατά τις κινήσεις αγκυροβολίας σκαφών του ομίλου και άπαρσης των αγκυρών και επιβλέπει για την αποφυγή συστροφών των αλύσεων, όταν είναι πρυμνοδετημένα ή αγκυροβολημένα, αναφέροντας τις παρατηρήσεις του στον Έφορο και το Βοηθό.
δ. Επιβλέπει σε συνεργασία με τον Έφορο και το Βοηθό, την καλή λειτουργία των υποδομών αγκυροβολίας και πρόσδεσης.
ε. Φροντίζει για την καλή κατάσταση των αγκυρών και αλύσεων.
στ. Επιβλέπει και συντηρεί τα σχοινιά πρόσδεσης, τα μέσα διάσωσης, τα εφόδια, τις μάνικες πυρκαγιάς, τον πυροσβεστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό διάσωσης.
ζ. Ελέγχει, αξιολογεί και επιμελείται τη συντήρηση του εξοπλισμού του Ομίλου καθώς και των υποδομών. Εκδίδει φύλλο αξιολόγησης σε κάθε εργασία που εποπτεύει.
η. Διατηρεί βιβλίο συντήρησης εξοπλισμού αλλά και πλάνο προγραμματισμού εργασιών.
θ. Επιμελείται για την καλή διαχείριση των χορηγούμενων αναλώσιμων υλικών του τομέα του και την επάρκεια αυτών.
ζ. Ενημερώνει κατά την αλλαγή του (σε περίπτωση αδείας, υγείας) τον οριζόμενο από τον αντικαταστάτη του για τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας που έγιναν κατά τη διάρκεια της εποπτείας του.
3. Ορίζεται υπηρεσία πυρκαγιάς και Επόπτης υπηρεσίας του Σταθμού και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ορίζεται εκπρόσωπος ασφαλείας στον οργανισμό διαχείρισης λιμένα (ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά).
4. Εκτελεί εργασίες συντήρησης, όπως χρωματισμό προβλητών − εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, καθώς και εργασίες της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του τομέα του Ομίλου. Επιπλέον εκτελεί τις διαταγές του έφορου ή του Προέδρου.
5. Επιβλέπει και καταγράφει τις επακριβώς θέσεις για τα ρεμέτζα και δίνει αναφορά στον έφορο λιμένος και εγκαταστάσεων.
6. Φροντίζει για τις μετακινήσεις σκαφών ή ελλιμενισμούς σε θέσεις σύμφωνα με υπόδειξη του εφόρου λιμένος και εγκαταστάσεων.
7. Φροντίζει την σωστή λειτουργία όλων των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων χερσαίου χώρου, προβλητών και αιθουσών.
8. Φροντίζει για την καθαριότητα του χερσαίου χώρου και των αποδυτηρίων.
9. Φροντίζει για την τροφοδοσία βενζινών και κατανομή τους στους προπονητές σύμφωνα με υπόδειξη του εφόρου αθλητισμού.
10. Φροντίζει για την σωστή λειτουργία (service/επισκευές/πλυντήριο) και χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων σύμφωνα με υπόδειξη του εφόρου υλικού.
11. Φροντίζει για την σωστή λειτουργία (service/επισκευές) και χρησιμοποίηση των φουσκωτών σύμφωνα με υπόδειξη του εφόρου υλικού και του αθλητισμού.
12. Φροντίζει και συντηρεί για την σωστή λειτουργία σε αγώνες όλα τα απαραίτητα υλικά αγώνων (αγκυρόσχοινα / σηματορεία / σημαδούρες / κόρνες) σύμφωνα με υπόδειξη του συντονιστή προπονητή και του εφόρου αθλητισμού.
13. Φροντίζει και συντηρεί τα εργαλεία του ομίλου τα οποία και φυλάσσει στην αποθήκη ναυκλήρου.
14. Φροντίζει και συντηρεί για την σωστή λειτουργία τον γερανό του ομίλου καθώς και τα καβαλέτα φουσκωτών.
15. Φροντίζει και συντηρεί για την σωστή λειτουργία των VHF του ομίλου.
16. Φροντίζει και συντηρεί για την σωστή λειτουργία τους ιστούς/κολόνες φωτισμού και την ανανέωση σημαιών. καθώς και τους σημαιοστολισμός κατά τις επετείους.
17. Φροντίζει κατά τις περιόδους εορτών / επετείων ή πένθους για τον σημαιοστολισμό του άλμπουρου του ομίλου και των περιφερειακών ιστών.
18. Φροντίζει να ανοίγει και να κλείνει τον όμιλο πριν και μετά τις προπονήσεις / αγώνες σύμφωνα με υπόδειξη του συντονιστή προπονητή και του εφόρου αθλητισμού.
19. Διεκπεραιώνει τυχόν εξωτερικές δουλειές της γραμματείας.
20. Ενδεικτικό Ωράριο απασχόλησης

ΔΕ: -ΡΕΠΟ-
ΤΡ: 12:00 – 16:00 (4Ω)
ΤΕ: 12:00 – 18:00 (6Ω)
ΠΕ: 12:00 – 16:00 (4Ω)
ΠΑ: 12:00 – 18:00 (6Ω)
ΣΑ: 08:30 – 18:30 (10Ω)
ΚΥ: 08:30 – 18:30 (10Ω)
ΣΥΝΟΛΟ 40 ΩΡΕΣ

Το ωράριο του ναυκλήρου θα μεταβάλλεται σύμφωνα με τις ανάγκες του αθλητικού τομέα χειμώνα/καλοκαίρι, πάντα όμως με σεβασμό στην κείμενη εργατική νομοθεσία.

Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος
1. Ο Ναύκληρος σε περίπτωση ατυχήματος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου, αναφέρει το ατύχημα αυτό αμέσως στο 199 και στο βιβλίο συμβάντων και στη συνέχεια ενημερώνει, εάν υφίσταται ειδική ανάγκη, το θάλαμο Επιχειρήσεων του ΥΕΝ. Η αναφορά του περιλαμβάνει το ιστορικό του συμβάντος, τις συνθήκες που έλαβε χώρα, τα ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης και οποιαδήποτε χρήσιμη σχετική πληροφορία.
2. Το συμβάν καταχωρείται από τον Ναύκληρο με κάθε λεπτομέρεια στο Ημερολόγιο.

Τήρηση βιβλίων και αρχείων

ΒΙΒΛΙΑ
1. Βιβλίο γενικής απογραφής εξοπλισμού.
2. Ειδικό Μητρώο ανά εξοπλισμό, που αφορά κάθε τομέα με λεπτομερή περιγραφή των υλικών του και οδηγίες για την συντήρηση κάθε μηχανήματος, συσκευής ή οργάνου, τεχνικά εγχειρίδια και ειδικές οδηγίες.
3. Βιβλίο ημερησίων εργασιών συντηρήσεως το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκτελούμενες καθημερινά εργασίες συντηρήσεως και επισκευών μικρής εκτάσεως του τομέα, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις εγγραφές, που καταχωρούνται στο ημερολόγιο.
4. Μητρώο βλαβών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι προκαλούμενες βλάβες ή δυσλειτουργίες του τομέα.
5. Βιβλίο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
6. Βιβλίο απογραφής ηλεκτρονικού υλικού.

Top