Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικού Τμήματος (Τριγώνου)

Έκδοση 3η
Σκοποί & Μέσα
Εφορεία
Τεχνική επιτροπή
Συντονιστής Τμήματος
Προπονητές
Αθλητές
Εγκαταστάσεις
Σκάφη – Υλικά
Υλικά Αγώνων
Σωστικά μέσα
Μεταφορικά μέσα – Ρυμουλκούμενα
Σχολές εκμάθησης
Ποινές
Ιατρική Παρακολούθηση

 

Σκοποί & Μέσα

Α. ΣΚΟΠΟΙ
Η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοΐας, σε όλα τα επίπεδα και ανάλογα με τις δυνατότητες του Ι.Ο.Π.
Η διαπαιδαγώγηση των αθλητών, βασισμένη σε υγιείς αρχές συναγωνισμού, ευ αγωνίζεσθαι και η προσπάθεια δημιουργίας πρωταθλητών μέσα από την σωστή υλικοτεχνική υποδομή και εκπαίδευση από κατάλληλους προπονητές.
Η δημιουργία μεγάλης βάσης αθλητών στις σχολές ανάπτυξης, από τους οποίους θα επανδρωθούν οι Ολυμπιακές κατηγορίες και θα προκύψουν και οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Η δημιουργία σωστού περιβάλλοντος όπου οι αθλητές Ι.Ο.Π. θα περνούν τις ελεύθερες ώρες τους δημιουργικά.

Β. ΜΕΣΑ
1. ΕΦΟΡΕΙΑ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
5. ΑΘΛΗΤΕΣ
6. ΓΟΝΕΙΣ
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
8. ΣΚΑΦΗ – ΥΛΙΚΑ
9. ΥΛΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ
10. ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
11. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ
12. ΣΧΟΛΕΣ

Top

Εφορεία

Η εφορεία αποτελεί τον σύνδεσμο του αθλητικού τμήματος με την διοίκηση του Ι.Ο.Π. και μέσω αυτής με την Ομοσπονδία ( Ε.Ι.Ο. ) τις κλάσεις και τους άλλους Ομίλους.

Παρίσταται, παρακολουθεί και φροντίζει για την καλή λειτουργία του αθλητικού τμήματος, επιλαμβάνεται των θεμάτων αρμοδιότητάς της δίνοντας τις αναγκαίες και απαραίτητες λύσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις συνεργάζεται για την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων με το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π.

Ορίζει σε συνεργασία με το Δ.Σ. την Τεχνική Επιτροπή με την οποία συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων του αθλητικού τμήματος.

Συνεργάζεται με τον Συντονιστή του αθλητικού τμήματος και τους Προπονητές σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την ενημέρωσή της σχετικά με την πορεία του αθλητικού τμήματος και διευκολύνει γενικά με κάθε τρόπο το έργο τους.

Οργανώνει τακτικές συναντήσεις, με τους γονείς, ανά κατηγορία, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την πορεία του αθλητικού τμήματος και των παιδιών τους.

Είναι υπεύθυνη για την πειθαρχία στο αθλητικό τμήμα, τόσο των αθλητών όσο και των προπονητών και επεμβαίνει όποτε το θεωρεί απαραίτητο.

Φροντίζει για την εναρμόνιση όλων των ενεργειών του αθλητικού τμήματος, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό και εγκυκλίους του Ι.Ο.Π., τις εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο., τους κανονισμούς της World Sailing και τους κανονισμούς των Κλάσεων.

Καταστρώνει στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή, ημερολόγιο με τις προβλεπόμενες διοργανώσεις που θα συμμετέχει ο αθλητικός τομέας και το υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Συντάσσει κάθε Σεπτέμβρη τον προϋπολογισμό του αθλητικού τομέα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, συνεργαζόμενη με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία υλικών σε συνεργασία με την εφορεία υλικού όταν πρόκειται για πάγια υλικά, οργανώνει την συμμετοχή των ομάδων σε αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού, φροντίζει μέσω των προπονητών για την συντήρηση των σκαφών και σωστικών υποβάλλοντας στο Δ.Σ. αιτήσεις έγκρισης δαπανών, συλλέγοντας προσφορές και ελέγχοντας τις δαπάνες.

Μεριμνά για την ανανέωση ή την λύση των συμβάσεων των προπονητών φροντίζοντας σε κάθε τέτοια περίπτωση, για την έγκαιρη αντικατάστασή τους υποβάλλοντας τις σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ.

Μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή αιτημάτων των αθλητών στην Ε.Ι.Ο και διενεργεί την αναγκαία αλληλογραφία , πάντα μέσω της Γραμματείας του Ι.Ο.Π.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Προϋπόθεση συμμετοχής αθλητού στον ετησίως καταρτιζόμενο προϋπολογισμό αθλητικού τομέα είναι η έγκαιρη κατάθεση εισηγήσεων από τον αρμόδιο προπονητή που αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τον καθορισμό στόχων και στις απαιτήσεις προμήθειας υλικών ανά αθλητή. Οι εισηγήσεις των προπονητών κατατίθενται στην εφορία και προωθούνται προς έγκριση στο ΔΣ βάσει του κατωτέρω παρατιθεμένου χρονοδιαγράμματος.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του αθλητικού τομέα καταρτίζεται με βάση τον εγκεκριμένο από το ΔΣ του Ομίλου, αγωνιστικό σχεδιασμό.

Αθλητής του ομίλου που αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει στο προπονητικο πρόγραμμα της κατηγορίας δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος.

Τα έξοδα συμμετοχής σε αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού καθορίζονται με βάση το εξοδολόγιο το οποίο έχει προκύψει από τις τιμές κλεισίματος σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία, ferry boats, entry fee κλπ, έγκαιρα και με κριτήριο την ασφάλεια, την ορθολογική δυνατότητα εξυπηρέτησης των αθλητών-προπονητών με τις υπάρχουσες δυνατότητες (αυτοκίνητα, τρειλερ, σκάφη) κλπ. Κατά τον προγραμματισμό των αποστολών λαμβάνεται υπ΄όψη τριήμερη υπέρβαση των ημερών διεξαγωγής των αγώνων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση αντιμετωπίζεται ως διαφορετική αποστολή.

Τα έξοδα συμμετοχής κατά αποστολή, ορίζονται από την εφορία και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Τα έξοδα συμμετοχής είναι τα ίδια για όλους τους αθλητές όλων των κατηγοριών που μετέχουν στην συγκεκριμένη αποστολή.

Το εξοδολόγιο ανά ταξίδι θα διαφέρει ανάλογα.

Τα έξοδα συμμετοχής αθλητών σε αγώνες εντάσσονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος εφόσον έχει γίνει με έγκαιρη εισήγηση των προπονητών του ομίλου στην εφορία – τεχνική επιτροπή.

Κατά την υποβολή στην εφορία των τριμηνιαίων προγραμμάτων από τους προπονητές των τμημάτων θα συζητείται η επίτευξη ή μη των στόχων κάθε αθλητού. Η εφορία θα εισηγείται με σαφή αιτιολόγηση στο Δ.Σ. την τροποποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού του αθλητού.

Οι αθλητές δικαιούνται εξόδων συμμετοχής μόνο στους αγώνες που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο αγωνιστικό τους σχεδιασμό, βάσει των στόχων και των αποτελεσμάτων τους.

Ο στόχος καθορίζεται από τα αποτελέσματα στην κατηγορία που ανήκουν ηλικιακά όπως προβλέπει η ΕΙΟ και οι προκηρύξεις των αγώνων.

Τα έξοδα συμμετοχής καταβάλλονται σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις εγκεκριμένες συμμετοχές σε κάθε αγώνα ως εξής:
> To 40% των εξόδων ανεξαρτήτως αποτελέσματος και συμμετοχών (βασικό ποσοστό).
> To 70% των εξόδων για την επίτευξη στόχου (από την πρόταση του προπονητή, αλλά όχι για κατάκτηση θέσης μεγαλύτερης του 40% των συμμετεχόντων και αφορά σε όλες τις κλάσεις).
> To 100% των εξόδων για την επίτευξη πρωτεύοντος στόχου (συμμετοχή στο Medal Race για Ολυμπιακές κατηγορίες, 6άδα Πανευρωπαϊκού, 8άδα Παγκοσμίου).

Αθλητής – αθλήτρια που είναι μέλη της Εθνικής ομάδας στην κατηγορία τους, το βασικό ποσοστό αυξάνεται από 40% σε 50%. Τα υπόλοιπα ποσοστά παραμένουν ως έχουν.

Σε κάθε αθλητή θα προκαταβάλλεται το βασικό ποσοστό των εξόδων συμμετοχής.

Ο Όμιλος δύναται να προκαταβάλει το 100% των εξόδων συμμετοχής του πρώτου ταξιδιού της αγωνιστικής περιόδου (επί αποδώσει βάσει αποτελέσματος και συμμετοχών), σε όλους τους αθλητές που είναι μέλη της Εθνικής ομάδας στην κατηγορία τους, εφόσον υπάρχει η ταμειακή δυνατότητα.

Στις περιπτώσεις οργάνωσης αποστολών και κάλυψης μέρους των εξόδων συμμετοχής αθλητού Εθνικής ομάδας από την ΕΙΟ, ο Όμιλος καλύπτει τα υπόλοιπα έξοδα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει το πρόγραμμα της Εθνικής αποστολής.

Οι αγορές υλικών, σκαφών κλπ. εντάσσονται στον προϋπολογισμό του αθλητικού τμήματος εφόσον έχουν γίνει βάσει του χρονοδιαγράμματος που παρατίθεται κατωτέρω με έγκαιρη εισήγηση των προπονητών του ομίλου στην εφορία, και εξαρτώνται από τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των στόχων ανά αθλητή και τελικώς εγκρίνονται από το ΔΣ.

Με μέριμνα αθλητού και προπονητού το νέο υλικό θα πρέπει σημαίνεται ώστε να ταυτοποιείται η ιδιοκτησία (Ομίλου-Ιδιωτικό-Χορηγού). Σε κάθε αλλαγή ενημερώνεται ο Έφορος υλικού και η καρτέλα του αθλητού. Μετά από αντικατάσταση αθλητικού υλικού ο αθλητής υποχρεούται να επιστρέψει το αντικατασταθέν υλικό.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

20-30 ΙΟΥΛΙΟΥ

α. Ολοκλήρωση συμφωνιών και ανανέωση συμβάσεων με τους προπονητές και εκπαιδευτές για τη νέα αθλητική περίοδο που ξεκινάει 1η Σεπτεμβρίου.
β. Εισήγηση – πρόβλεψη των προπονητών μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών υποχρεώσεων των αθλητών – εκπαιδευομένων για αλλαγή – προώθηση σε άλλες κατηγορίες.
γ. Εισήγηση των προπονητών για στελέχωση των αθλητικών ομάδων με μετεγγραφές και αποδεσμεύσεις αθλητών από το αθλητικό πρόγραμμα.

1-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

α. Οριστικοποίηση μετεγγραφών από και προς τον Όμιλο, καθορισμός
ομάδων, ονομαστική κατάσταση αθλητών, κατηγοριοποίηση ηλικιακά.
β. Κατάθεση τριμηνιαίου προγράμματος προπονήσεων και αγώνων, το
οποίο θα ανανεώνετε την τελευταία εβδομάδα του μηνά εφόσον
συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

20-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

α. Κατάθεση από κάθε προπονητή, αγωνιστικού απολογισμού
προηγούμενου έτους ανά κατηγορία και αθλητή.
β. Κατάθεση από κάθε προπονητή , της εισήγησης του νέου αγωνιστικού
σχεδιασμού, καθορισμός στόχων ανά αθλητή.
Ο αγωνιστικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικό
προϋπολογισμό εξόδων ταξιδιών και προμήθειας υλικών ανά αθλητή.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

α. Εισήγηση του Εφόρου και της Επιτροπής προς το ΔΣ, ως προς την
επιλογή των κατηγοριών που θα στηρίξει ο Όμιλος κατά την
αγωνιστική περίοδο.
β. Διαβούλευση με τους προπονητές , αθλητές.

20-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΕΙΟ είναι η βάση της οριστικοποίησης του ετήσιου αγωνιστικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού του Ομίλου ο οποίος και κατατίθεται προς έγκριση στο ΔΣ.

Top

Τεχνική επιτροπή

Αποτελείται από 2 έως 5 μέλη του Ι.Ο.Π. που έχουν εμπειρίες και γνώσεις γύρω από την Ιστιοπλοΐα και διοικητικές ικανότητες. Ορίζονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Εφόρου ο οποίος έχει τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας της.

Στα μέλη της επιτροπής επιμερίζονται οι κάτωθι λειτουργικοί τομείς:
> Ολυμπιακές κατηγορίες
> Κατηγορίες ανάπτυξης
> Σχολές εκπαίδευσης

Η Τεχνική Επιτροπή λειτουργεί σαν συμβουλευτικό όργανο του Εφόρου.
Αξιολογεί τις χορηγίες ή δωρεές ανά κατηγορία ή ανά σκάφος και εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκρισή τους.

Με γνώμονα το συμφέρον του Ομίλου, προτείνει την περιστασιακή συγκρότηση πληρωμάτων διαφορετικών των υφισταμένων σε όλες τις κατηγορίες με σκοπό την συμμετοχή και την παρουσία του Ομίλου σε αγώνες επιλογής της και εισηγείται κατά περίπτωση στο Δ.Σ. προς έγκριση.

Αξιολογεί τις προτάσεις των προπονητών για μεταγραφές αθλητών και αφού εξετάσει τη δυνατότητα κάλυψής τους με τα απαραίτητα υλικά, εισηγείται στο Δ.Σ. ανάλογα.

Top

Συντονιστής Τμήματος

Είναι -κατά κανόνα- επαγγελματίας με διοικητικές ικανότητες και εμπειρία, ει δυνατόν προπονητής ιστιοπλοΐας και πρέπει να έχει σχέση εργασίας με τον Ι.Ο.Π. πλήρους απασχόλησης.

Εναλλακτικά χρέη συντονιστή μπορεί να αναλάβει και ο αρμόδιος έφορος ή μέλος του ομίλου με διακεκριμένα προσόντα, κατόπιν προτάσεως του εφόρου και εγκρίσεως από το Δ.Σ.

Συνεργάζεται με τους προπονητές του Ομίλου για την σύνταξη των προπονητικών προγραμμάτων, του προγράμματος συμμετοχής σε αγώνες, του προϋπολογισμού και την στοχοποίηση των αποτελεσμάτων.

Επιβλέπει τους προπονητές του Ομίλου για την τήρηση του προπονητικού τους προγράμματος, του ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων, την συντήρηση των σωστικών τους μέσων καθώς και των υλικών προπόνησης.

Φροντίζει για την εναρμόνιση όλων των ενεργειών του τμήματος, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό του Ι.Ο.Π., τις Εγκυκλίους της Ε.Ι.Ο., τους κανονισμούς της World Sailing, τους κανονισμούς των Κλάσεων και τον παρόντα κανονισμό.

Έχει την ευθύνη τήρησης των καταστάσεων απόπλου – κατάπλου αθλητών, σωστικών και προπονητών.

Συντάσσει το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος με γνώμονα την καθημερινή παρουσία τουλάχιστον ενός προπονητή στον Όμιλο και εντός του ωραρίου προπονήσεων το οποίο και εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή.

Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη και συντήρηση των υλικών διεξαγωγής αγώνων και μεριμνά για την άρτια και επαρκή λειτουργία τους.

Συντάσσει τις προκηρύξεις και τις οδηγίες πλου των διασυλλογικών ή άλλων αγώνων του Ομίλου και τις καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή προς έγκριση.

Καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή προτάσεις για την σύνταξη προϋπολογισμού και προγράμματος λειτουργίας και ζητά την επικύρωση των στόχων ανά κατηγορία.

Καταθέτει στον έφορο κάθε μήνα πριν την τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. αναφορά στην οποία πρέπει να υπάρχουν ανά κατηγορία απαραιτήτως και όχι περιοριστικά τα κάτωθι στοιχεία:
> Αριθμός προπονήσεων
> Παρουσίες Αθλητών
> Συμμετοχές σε αγώνες και αποτελέσματα
> Αναφορά πορείας βάσει προγράμματος
> Ζημίες & απώλειες υλικών
> Παραλαβή νέων υλικών
> Εργασίες συντήρησης ή επισκευές σωστικών και μηχανών
> Ημερολόγιο κίνησης αυτοκινήτου(ων) και trailers.

Έχει την ευθύνη για την σωστή συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη του αυτοκινήτου και των τρέυλερ του Ομίλου, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και πάντα έτοιμα προς χρήση για την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου.

Φροντίζει έγκαιρα για τις δηλώσεις συμμετοχής σε αγώνες, σε συνεργασία με τον Έφορο και τους προπονητές.

Είναι υπεύθυνος για τα μητρώα των αθλητών, κρατάει αρχείο και φροντίζει να είναι ενημερωμένα ιατρικά τα δελτία τους.

Μεριμνά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των ομάδων καταθέτοντας έγκαιρα τις προτάσεις του στην Τεχνική Επιτροπή θέτοντας και τις καταλυτικές ημερομηνίες δήλωσης συμμετοχής, αναχώρηση αποστολής κ.λ.π.

Τηρεί καρτέλες προπονητών στις οποίες καταχωρούνται συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία όπως, κατηγορία απασχόλησης, χρεωμένα υλικά (VHF, φουσκωτό, αγκυρόσχοινα, σημαίες, κλπ) ωράριο απασχόλησης, βάρδιες, ταξείδια, αντικαταστάσεις συναδέλφων του, ποσότητες καυσίμων για τις ανάγκες προπονήσεων και αγώνων κ.α.

Top

Προπονητές

Οι προπονητές είναι επαγγελματίες (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) και έχουν σχέση εργασίας προπονητή με τον Ι.Ο.Π.

Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση, εισήγηση για έγκριση και την εφαρμογή προγράμματος της κατηγορίας ευθύνης τους, τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης των αθλητών τους και την στελέχωση όλων των τμημάτων και κατηγοριών με αθλητές σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και με στόχο την παρουσία ικανών αθλητών σε όλες τις ομάδες και κλάσεις που καλλιεργεί ο ΙΟΠ.

Κρατούν απαραίτητα στοιχεία για την παρουσία των αθλητών στις προπονήσεις και ενημερώνουν ιεραρχικά όταν παρουσιάζονται συχνές απουσίες. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα για τις τακτικές αναφορές του συντονιστή.

Τηρούν μητρώο συμμετοχών των αθλητών και των επιδόσεών τους σε σημαντικούς αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού και συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας τους στην προπόνηση φροντίζουν πάντα να ενημερώνουν έγκαιρα τον Συντονιστή του τμήματος, ή απουσία αυτού τον αρμόδιο Έφορο για τον αντικαταστάτη τους, ή για να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την προπόνηση των αθλητών αν υπάρχει αδυναμία αντικατάστασης.

Ελέγχουν τα υλικά του τμήματος και φροντίζουν για την καλή συντήρηση τους από αυτούς που κατ’ αρχήν τα χρησιμοποιούν και όταν είναι αναγκαίο ζητούν την συνδρομή ειδικών τεχνιτών καταθέτοντας την ανάλογη εισήγηση για έγκριση δαπάνης.

Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Πριν την έξοδο στη θάλασσα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την πρόβλεψη του καιρού, να έχουν ελέγξει ότι το σωστικό σκάφος είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ότι έχει τα απαραίτητα προβλεπόμενα εφόδια και έγγραφα. Πρέπει να φέρουν τα ατομικά σωστικά τους, να χειρίζονται το σκάφος με συνέπεια και προσοχή και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.
Φροντίζουν για την καλή εμφάνιση της ομάδας και την συμπεριφορά των ίδιων και των αθλητών τους που πρέπει να είναι κόσμια και μέσα στα κοινωνικώς αποδεκτά όρια εντός και εκτός ομίλου. Τόσο οι ίδιοι όσο και οι αθλητές τους θα πρέπει να φορούν εμφανίσεις -εφόσον είναι εφικτό- με το λογότυπο του Ομίλου και του χορηγού της κατηγορίας τους, αν υπάρχει (και όπου αυτό επιτρέπεται).

Συνοδεύουν τους αθλητές του Ομίλου σε προγραμματισμένους επίσημους ή μη αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού.

Οι προπονητές βάρδιας οφείλουν πέραν των προγραμματισμένων εργασιών τους να μεριμνούν για την ασφάλεια του συνόλου των αθλητών και του υλικού στην στεριά και την θάλασσα.

Με την συνεργασία του Συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου, καταθέτουν προτάσεις για την σύνταξη του προϋπολογισμού και το πρόγραμμα λειτουργίας της κατηγορίας ευθύνης τους.

Καλύπτουν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν σε άλλη κατηγορία εκτός της κατηγορίας τους, σε συνεργασία με τον συντονιστή του τμήματος ή τον αρμόδιο Έφορο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.

Υποχρεούνται στην σύνταξη μηνιαίας αναφοράς προς τον Συντονιστή του τμήματος ή τον αρμόδιο Έφορο, η οποία κατατίθεται στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του επομένου μηνός και πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία:
> Αριθμός προπονήσεων
> Παρουσίες Αθλητών
> Συμμετοχές σε αγώνες και αποτελέσματα
> Αναφορά πορείας βάσει προγράμματος
> Ζημίες, βλάβες, ή απώλειες υλικών
> Παραλαβή νέων υλικών
> Εργασίες συντήρησης ή επισκευές σωστικών και μηχανών.

Αναγκαία καθίσταται με ευθύνη του αρμόδιου προπονητή η εφ’ εξής δημιουργία καρτέλας αθλητή μέσω της οποίας θα παρακολουθείται η διαδρομή του αθλητή από την ένταξή του στον Όμιλο μέχρι την μεταγραφή του ή την εγκατάλειψη της ενεργούς αγωνιστικής δράσης.
Η καρτέλα αυτή θα περιέχει διαχρονικές συνοπτικές πληροφορίες για την αθλητική δραστηριότητα του αθλητή όπως π.χ. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, κλάση, μεταβολές κλάσης ή πληρώματος, αγώνες που συμμετείχε, αποτελέσματα, υλικά που χρησιμοποιεί και έχει χρεωθεί, χορηγίες (σε χρήμα ή υλικά, ατομικές ή Ομίλου) το κόστος που έχει καταβάλλει ο Όμιλος για την συμμετοχή του στους αγώνες, οι ανταποδοτικές ατομικές αναλογικές εισπράξεις από άλλους φορείς για λογαριασμό του συγκεκριμένου αθλητή.

Φροντίζουν έγκαιρα για τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών των τμημάτων τους στους προγραμματισμένους αγώνες, σε συνεργασία με τον Έφορο.

Είναι υπεύθυνοι για τα μητρώα των αθλητών των τμημάτων τους, κρατούν αρχείο και φροντίζουν να είναι ενημερωμένα ιατρικά τα δελτία τους.

Παραλαμβάνουν και χρεώνονται τα σωστικά και τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου τους και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση. Τηρούν υποχρεωτικά ημερήσιες καταστάσεις απόπλου – κατάπλου των σωστικών.

Οργανώνουν τις προπονήσεις των κατηγοριών ως κάτωθι:
Κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου κάθε Σάββατο & Κυριακή και δύο καθημερινές εβδομαδιαίως, όποιες μπορούν οι αθλητές σε συνεννόηση με τον προπονητή της κατηγορίας τους.

Κατά την περίοδο των εορτών οι προπονήσεις θα γίνονται κατά προτίμηση σε εργάσιμες ημέρες.

Κατά τους θερινούς μήνες οι προπονήσεις θα γίνονται τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα κατά προτίμηση εκτός Σαββάτου & Κυριακής.

Κάνουν έγγραφες προτάσεις για μεταγραφές αθλητών από και προς τον Ι.Ο.Π. προς την Τεχνική Επιτροπή συνοδευόμενες από τα κάτωθι στοιχεία:
> Όμιλο προέλευσης
> Ιστιοπλοϊκή εμπειρία
> Λόγοι μεταγραφής
> Κατηγορία ένταξης
> Υλικό κάλυψης αθλητή
> Στόχοι μεταγραφής

Χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο του Ομίλου με την άδεια του συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου και μόνο για υπηρεσιακές μετακινήσεις.
Φροντίζουν για την διατήρησή του σε άριστη κατάσταση.

Top

Αθλητές

Υποχρεούνται να τηρούν τα προγράμματα των προπονητών και να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Ειδικότερα η συμμετοχή στους διασυλλογικούς αγώνες που διοργανώνει ο Όμιλος είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων, καθώς επίσης υποχρεούνται να παρευρίσκονται και στις απονομές αυτών.

Κάθε μορφής ατομική χορηγία, σε υλικά, κάλυψη εξόδων ταξειδιών, ή χρήμα θα τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. και θα υλοποιείται μόνο μέσω αυτού με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων. Κατά συνέπεια καμιά μορφή διαφήμισης επί του σκάφους ή των εμφανίσεων των αθλητών είναι επιτρεπτή χωρίς την έγκριση του Ομίλου.

Οι αθλητές υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις του ομίλου ή χορηγών μετά από υπόδειξη της εφορίας Δ. Σχέσεων.

Πρέπει να είναι κόσμιοι και σοβαροί και η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι υποδειγματική, μέσα στα κοινωνικώς αποδεκτά όρια εντός και εκτός ομίλου.

Υποχρεούνται κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, των προπονήσεων και των αγώνων – όπου αυτό επιτρέπεται – στις απονομές και στις επίσημες εμφανίσεις τους εφ’ όσον εκπροσωπούν τον Όμιλο να φέρουν στα ρούχα τους το λογότυπο του Ομίλου και του εγκεκριμένου χορηγού της κατηγορίας τους.

Πρέπει να τηρούν την διαδικασία σε θέματα επικοινωνίας αθλητών – Δ.Σ. μέσω προπονητών και Υπευθύνων κατηγοριών (αθλητής – προπονητής – υπεύθυνος κατηγορίας – Έφορος – Δ.Σ.)

Ο αθλητής βραβεύεται από τον όμιλο με υψηλή διάκριση εφόσον λαμβάνει μία από τις παρακάτω θέσεις:

Ολυμπιακοί Αγώνες Θέση 1-8
Παγκόσμια Πρωταθλήμτατα Θέση 1-6
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Θέση 1-6
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θέση 1-3
Διεθνής Αγώνες* Θέση 1-3
Βαλκανικοί Αγώνες* Θέση 1-3
Μεσογειακοί Αγώνες* Θέση 1-3

* Αγώνες αναγνωρισμένοι από την World Sailing

Χρεώνονται απογραφικά τα υλικά που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν και υποχρεούνται να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Συντηρούν και επισκευάζουν τα υλικά τους στα μέτρα των δυνατοτήτων τους ή ενημερώνουν τον προπονητή τους εάν το υλικό τους δεν μπορεί να συντηρηθεί ή να επισκευασθεί από τους ίδιους.

Φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων που χρησιμοποιούν και προσέχουν να μην δημιουργούνται φθορές.

Προπονούνται υποχρεωτικά στα πλαίσια της ομάδας που ανήκουν και σε καμία περίπτωση δεν συμμετέχουν σε προπονήσεις άλλων ομάδων εκτός εάν έχουν ρητή άδεια από τον προπονητή τους ή τον Έφορο, ή συμμετέχουν σε προπονήσεις Εθνικής ομάδας ως μέλη της.
Τηρούν υποχρεωτικά, με ευθύνη των προπονητών τους οι ανήλικοι, ημερήσιες καταστάσεις απόπλου – κατάπλου.

Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου αλλαγή κατηγορίας αθλητών και μελών πληρωμάτων επιτρέπεται από το ΔΣ μόνο μετά από τεκμηριωμένη έγγραφη πρόταση του υπευθύνου προπονητή και έγκριση της Εφορείας.

Αθλητές που λόγω κωλύματος ή ανωτέρας βίας δεν θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της κατηγορίας τους, ειδοποιούν έγκαιρα τον προπονητή τους ή την Εφορεία και ζητούν άδεια αποχής ώστε να μην επηρεαστεί η καλή λειτουργία του τμήματος- ειδικά όταν πρόκειται για αθλητές διθέσιου σκάφους- και για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα πληρώματα, τα υλικά και το πρόγραμμα.

Η μη έγκαιρη ειδοποίηση και η απουσία από τις προπονήσεις ή η αποχή από τους αγώνες ( 6 συνεχόμενες προγραμματισμένες προπονήσεις ή προπονήσεις και αγώνες που περιλαμβάνονται σε διάστημα 3 μηνών συνολικά το έτος) καθιστά αυτόματα τον αθλητή ανενεργό και επιφέρει την άμεση διαγραφή του από τα πλάνα και το πρόγραμμα της κατηγορίας του, μέχρι την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αθλητές που διατελούν σε άδεια μπορούν μετά από την σύμφωνη γνώμη του προπονητή και εφόσον διατίθεται υλικό, να συμμετάσχουν σε προπονήσεις ή αγώνες. Πάντα όμως θα έχουν προτεραιότητα τα ενεργά μέλη του τμήματος.

Αθλητές που έχουν ιδιόκτητο αγωνιστικό σκάφος και υλικά μπορούν με την σύμφωνη γνώμη της Εφορείας να τα φυλάσσουν στους χώρους του Ι.Ο.Π. και να τα χρησιμοποιούν τις ώρες των προπονήσεων, έστω κι αν δεν είναι ενεργά μέλη του τμήματος.

Οι προπονητές εάν χρειαστεί, τα σκάφη και τα υλικά αυτά μπορούν περιστασιακά να τα παραχωρήσουν σε αθλητή του τμήματός τους για προπόνηση ή αγώνες χωρίς ειδική άδεια από τον ιδιοκτήτη τους αλλά σε περίπτωση ζημιάς αυτή θα αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη του αθλητή και του αρμόδιου προπονητή. Τις δαπάνες αποκατάστασης της ζημιάς καλύπτει ο Όμιλος.


ΓΟΝΕΙΣ

Αποτελούν ΕΜΜΕΣΑ αλλά αναπόσπαστα μέλη της Ιστιοπλοϊκής οικογένειας του Ι.Ο.Π.
Οφείλουν να είναι μέλη του Ομίλου και παρέχουν οικιοθελώς μεμονωμένα ή συλλογικά κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση του αθλητικού και παιδαγωγικού έργου του Ι.Ο.Π.
Για κάθε θέμα που τους απασχολεί έρχονται σε επαφή και συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί λύση, το θέμα παραπέμπεται στον Έφορο και από αυτόν στο Δ.Σ.

Δεν πρέπει να παρακωλύουν το έργο των προπονητών συμμορφούμενοι με τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των υπευθύνων, όταν βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους.
Σε περίπτωση που το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες του, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο της κατηγορίας και τον προπονητή του, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την λύση του προβλήματος.

Top

Εγκαταστάσεις

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χρησιμοποιείται για την θεωρητική κατάρτιση των ομάδων με υποχρεωτική παρουσία του υπεύθυνου προπονητή ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης της.
Η κόσμια ενδυμασία είναι απαραίτητη.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Χρησιμοποιείται για την φύλαξη των υλικών υπό την εποπτεία των προπονητών οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τάξη αποθήκευσης του υλικού και για την καθαριότητα της .


ΑΠΟΔΥΤΉΡΙΑ

Χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία αθλητών, μελών και προπονητών για την ιστιοπλοϊκή τους δραστηριότητα.
Οι προπονητές φέρουν την ευθύνη για την κόσμια χρήση τους από τους αθλητές.


ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την φύλαξη των σκαφών του Ι.Ο.Π. Μέλη του Ομίλου κατέχοντες ιδιόκτητο σκάφος και εξοπλισμό έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την φύλαξη του σκάφους τους και του εξοπλισμού του, μόνο όταν αυτά χρησιμοποιούνται για αθλητική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έγκριση του εφόρου και με την ευθύνη προπονητή, περιστασιακά και λόγω έκτακτης ανάγκης από προπονητή, αθλητή ή αθλητές αγωνιστικής ομάδας για προπόνηση ή αγώνα.
Η τακτοποίηση του χώρου είναι ευθύνη του ναυκλήρου.
Η ύπαρξη διαδρόμου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στα W.C.είναι επιβεβλημένη.


ΓΛΙΣΤΡΕΣ

Προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση των σκαφών στην θάλασσα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και φύλαξη σκαφών και trailers επάνω σε αυτές.
Οι προπονητές φέρουν την ευθύνη για την ασφαλή χρήση τους από τους αθλητές καθώς και για την καθαριότητά τους. Ο ναύκληρος ελέγχει την σταθερότητα των σημείων στήριξης και εισηγείνται στο Δ.Σ. την αποκατάσταση ζημιών τους εάν προκύψουν.


ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ

Χρησιμοποιείται από αθλητές, μέλη και προπονητές στους διαμορφωμένους χώρους των μελών και είναι απαραίτητη η κόσμια ενδυμασία και η επίδειξη της ταυτότητας.

Αποτελούν ΕΜΜΕΣΑ αλλά αναπόσπαστα μέλη της Ιστιοπλοϊκής οικογένειας του Ι.Ο.Π.

Οφείλουν να είναι μέλη του Ομίλου και παρέχουν οικιοθελώς μεμονωμένα ή συλλογικά κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση του αθλητικού και παιδαγωγικού έργου του Ι.Ο.Π.
Για κάθε θέμα που τους απασχολεί έρχονται σε επαφή και συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί λύση, το θέμα παραπέμπεται στον Έφορο και από αυτόν στο Δ.Σ.

Δεν πρέπει να παρακωλύουν το έργο των προπονητών συμμορφούμενοι με τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των υπευθύνων, όταν βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους.

Σε περίπτωση που το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες του, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο της κατηγορίας και τον προπονητή του, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την λύση του προβλήματος.

Top

Σκάφη – Υλικά

Την πρώτη εβδομάδα μετά την λήξη της αγωνιστικής περιόδου οι προπονητές με την βοήθεια των αθλητών τους, καταμετρούν και απογράφουν τα υπάρχοντα υλικά στις αποθήκες του Ι.Ο.Π. τις οποίες και ευθετούν για την επικείμενη περίοδο.

Οι καταστάσεις απογραφής παραδίδονται στον αρμόδιο Έφορο, που ελέγχει τα υπάρχοντα υλικά βάση προγενεστέρων απογραφών, τιμολογίων αγορών και χορηγιών σε συνεργασία με τον Έφορο υλικού και αναφέρει στο Δ.Σ. το αργότερο έως το τέλος του έτους τις παρατηρήσεις που τυχόν υπάρχουν.

Μία φορά ανά έτος δημιουργείται 3μελής επιτροπή με σκοπό την καταστροφή του άχρηστου υλικού ή την διάθεση του σε άλλα Ιστιοπλοϊκά σωματεία συντάσσοντας το ανάλογο πρωτόκολλο μετά από έγκριση του Δ.Σ..

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται φυλάσσονται κατά κανόνα στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Π. . Σε περίπτωση που μερικά από αυτά, για ειδικούς λόγους, παραμένουν στην κατοχή αθλητών εκτός εγκαταστάσεων του Ι.Ο.Π., οι αθλητές υποχρεούνται να τα επιστρέψουν σε πρώτη ζήτηση.

Η κατανομή των σκαφών και υλικών στους αθλητές ανά κατηγορία και τμήμα γίνεται κατά την απόλυτη κρίση των προπονητών ή με βάση διαδικασίες που έχει αποφασίσει η Εφορεία.

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους αθλητές ή και ομάδα αθλητών να μοιράζονται σκάφη και υλικά με άλλους κατά ημέρες ή και ακόμα και κατά την διάρκεια των προπονήσεων, εάν τα διαθέσιμα δεν επαρκούν. Αυτή η κατανομή γίνεται κατά την κρίση των προπονητών.

Για την αγορά νέου υλικού απαιτείται τεκμηριωμένη εισήγηση των προπονητών προς τους υπευθύνους των κατηγοριών και μέσω Εφόρου έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. Προκειμένου για αγορά σκαφών και υλικών μεγάλης αξίας απαιτούνται τουλάχιστον 3 προσφορές που συλλέγονται από τον Συντονιστή του τμήματος. Η αγορά του πάγιου υλικού διενεργείται από την Εφορεία υλικού η οποία φροντίζει και για την άμεση απογραφή του.

Top

Υλικά αγώνων

ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ
GPS
ΡΕΜΕΤΖΑ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΠΥΞΙΔΕΣ
ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ VHF
VHF

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους προπονητές οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη καλής λειτουργίας τους και της διατήρησής τους σε άριστη κατάσταση. Τα υλικά αυτά φυλάσσονται από τον ναύκληρο.

Οι σημαδούρες και τα ρεμέτζα φυλάσσονται στις αποθήκες υλικού του Ομίλου και τα υπόλοιπα στην Γραμματεία.

Πρέπει να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση και να επαρκούν για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων και των προπονήσεων.

Top

Σωστικά μέσα

ΦΟΥΣΚΩΤΑ
Χρησιμοποιούνται από τους προπονητές στους οποίους χρεώνονται ατομικά δηλ. ένα στον καθένα. Φέρουν την αποκλειστική ευθύνη καλής λειτουργίας και της διατήρησης τους σε αρίστη κατάσταση.

Φυλάσσονται στον χερσαίο χώρο του ομίλου.

Απαγορεύεται η παραμονή τους στην θάλασσα όταν δεν υπάρχουν προπονήσεις ή αγώνες.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση ημερησίων καταστάσεων απόπλου – κατάπλου και η υποβολή αναφοράς από τους προπονητές προς την Εφορεία, σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς.


VHF

Χρεώνονται στους προπονητές οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης τους σε αρίστη κατάσταση.

Είναι υποχρεωτική η χρήση τους κατά την διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων και η υποβολή αναφοράς από τους προπονητές προς την Εφορεία, σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς ή απώλειας.

Το κανάλι ημερήσιας επικοινωνίας καθορίζεται από τον Συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου και αναγράφεται επάνω στις καταστάσεις απόπλου – κατάπλου των σωστικών.

Top

Μεταφορικά μέσα – Ρυμουλκούμενα

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη και μόνο των αναγκών του Ομίλου.

Η διατήρηση τους σε αρίστη κατάσταση είναι ευθύνη του Συντονιστή του τμήματος ή του αρμόδιου Εφόρου και των προπονητών οι οποίοι τα παραλαμβάνουν και τα παραδίδουν από και προς τον έφορο και τους χρήστες, τηρώντας πρωτόκολλο κίνησης και αναφέροντας εγγράφως τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί.

Τα έγγραφα κυκλοφορίας τους, φυλάσσονται στην γραμματεία του Ομίλου η οποία έχει την ευθύνη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.


ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη και μόνο των αναγκών του Ομίλου.

Η διατήρηση τους σε αρίστη κατάσταση είναι ευθύνη του Συντονιστή του τμήματος και των προπονητών οι οποίοι τα παραλαμβάνουν από τον έφορο και τα παραδίδουν προς αυτόν τηρώντας πρωτόκολλο κίνησης και αναφέροντας εγγράφως τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί.Τα έγγραφα κυκλοφορίας τους, φυλάσσονται στην γραμματεία του Ομίλου η οποία έχει την ευθύνη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Top

Σχολές εκμάθησης

Λειτουργούν υπό την επιστασία του Υπευθύνου σχολών και την εποπτεία του προπονητή της αγωνιστικής ομάδας OPTIMIST.

Η διάρκεια τους είναι 3μηνη επαναλαμβανόμενη.

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων και μαθητών καθώς και η οικονομική συμμετοχή ανά αθλητή ορίζονται από τον Υπεύθυνο σχολών κατόπιν εισηγήσεως του στο Δ.Σ.

Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερομένου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή – μαθητή:
> Η ηλικία του να είναι μεταξύ 6,5 και 12 ετών.
> Να έχει κατάλληλο σωματότυπο
> Να είναι αρτιμελής
> Να γνωρίζει κολύμβηση ( βάση υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα )
> Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας.

Μετά την ολοκλήρωση των 3 κύκλων εκμάθησης οι απόφοιτοι αθλητές έχουν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση στη προαγωνιστική ομάδα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.

Top

Ποινές

 

Παραπτώματα των αθλητών τιμωρούνται ανάλογα με την βαρύτητα τους με τις ακόλουθες ποινές:
1. Προφορική επίπληξη
2. Έγγραφη επίπληξη
3. Αποβολή από την ημερήσια προπόνηση
4. Αποβολή από προπονήσεις πέραν της ημερήσιας
5. Προσωρινή αποβολή από την ομάδα (Δεν συμμετέχει προσωρινά σε καμία δραστηριότητα
της ομάδας)
6. Οριστική αποβολή από την Ομάδα και διαγραφή από τους εν ενεργεία αθλητές

Οι προπονητές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τις ποινές ( 1 ), ( 2 ) και ( 3 ) κατά την κρίση τους.

Για την επιβολή των ποινών ( 4 ) και ( 5 ) οι προπονητές εισηγούνται στην Εφορεία, η οποία τις επικυρώνει ή τις μειώνει, μετά από απολογία του παρεκτραπέντος αθλητή.

Για την επιβολή της ποινής ( 6 ) οι προπονητές εισηγούνται στην Εφορεία την τιμωρία μόνο υπότροπων αθλητών ή αθλητών που έχουν υποπέσει σε ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα, οι οποίοι παραπέμπονται με εισήγηση του Εφόρου στο Δ.Σ. και στα αρμόδια κατά το καταστατικό όργανα πειθαρχικού ελέγχου του Ι.Ο.Π.

Παραπτώματα των προπονητών που αφορούν στον παρόντα κανονισμό τιμωρούνται από τον Έφορο ανάλογα με την βαρύτητα τους με τις ακόλουθες ποινές:
> Προφορική επίπληξη
> Έγγραφη επίπληξη

Σε περιπτώσεις σοβαρού παραπτώματος ή μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά, ο προπονητής παραπέμπεται με εισήγηση του Εφόρου στο Δ.Σ. για την διακοπή της συνεργασίας μαζί του.

Top

Ιατρική παρακολούθηση

 

Όλοι οι αθλητές αγωνιστικών και προαγωνιστικών ομάδων και σχολών υποχρεούνται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και το αργότερο εντός ενός μηνός να προσκομίζουν Ιατρικές βεβαιώσεις από Παιδίατρο, Ιατρό Παθολόγο ή Δημόσιο Νοσοκομείο που να βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς.

Οι Ιατρικές βεβαιώσεις αρχειοθετούνται στην Γραμματεία με ευθύνη του προπονητή του τμήματος.

Αυτοί οι γενικοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί για όλους. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Π. μπορεί, με απόφασή του, να τροποποιήσει στο σύνολο τους ή εν μέρει τους κανόνες αυτούς.