Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Ανοικτής Θαλάσσης

 

ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΚΑΦΗ – ΥΛΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ – ΑΘΛΗΤΕΣ


ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ

Α. ΣΚΟΠΟΙ
Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης.
Την εκπαίδευση των μελών του Ι.Ο.Π. για την ένταξη τους στην
ναυτική οικογένεια και την παραμονή τους στις τάξεις του Ομίλου.
Την προετοιμασία των μελών του Ι.Ο.Π., με θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση, στην ασφαλή προετοιμασία και διακυβέρνηση σκαφών
ανοιχτής θαλάσσης.
Την διενέργεια εκπαιδευτικών πλόων για την συλλογή εμπειρίας , από
τα μέλη του Ι.Ο.Π., στην διακυβέρνηση σκαφών ανοιχτής θαλάσσης.
Την ένταξη αθλητών του Ι.Ο.Π. στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοιχτής
θαλάσσης , με την προετοιμασία πληρωμάτων για την συμμετοχή σε
αγώνες.

Β. ΜΕΣΑ
1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8. ΣΚΑΦΗ – ΥΛΙΚΑ
9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ – ΑΘΛΗΤΕΣ

Top

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Σ.Α.Θ. είναι τμήματα του Ι.Ο.Π. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία τους και τις σχέσεις τους με τρίτους, έχει το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για την διευκόλυνση του έργου και την μορφή του.
Η διοίκηση της Σ.Α.Θ. ασκείται από την Επιτροπή Σχολής Ανοικτής Θαλάσσης.
Φροντίζει για την εναρμόνιση όλων των ενεργειών των τμημάτων, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το καταστατικό του Ι.Ο.Π. και με τα όσα προβλέπονται από την υπερκείμενη νομοθεσία.
Είναι υπεύθυνη για την πειθαρχεία στα τμήματα, τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών και επεμβαίνει όποτε το θεωρεί απαραίτητο.

Top

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Είναι 5μελής και απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και 2 μέλη του Ι.Ο.Π. που έχουν εμπειρίες και γνώσεις γύρω από την Ιστιοπλοΐα και διοικητικές ικανότητες.
Υποχρεωτικά συμμετέχουν ο Έφορος Αθλητισμού και Σχολών Εκπαιδεύσεως και ο Διευθυντής των Σ.Α.Θ. Της Επιτροπής Σ.Α.Θ.
προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Ο.Π., σε περίπτωση κωλύματος του αντικαθίσταται από τον Έφορο Αθλητισμού και Σχολών Εκπαιδεύσεως.

Τα μέλη της Επιτροπής Σ.Α.Θ. ορίζονται από το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π. μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Στα μέλη της επιτροπής επιμερίζονται οι κάτωθι λειτουργικοί τομείς:
1. Διαχείριση σκαφών, εκπαιδευτών και επιμέλεια ύλης.
2. Δημόσιες σχέσεις, προσέλκυση νέων μελών και χορηγίες.

Ο προϊστάμενος της Επιτροπής Σ.Α.Θ. παρίσταται παρακολουθεί και φροντίζει για την καλή λειτουργία της Σ.Α.Θ., έχει την εποπτεία των εκπαιδεύσεων, τον σχεδιασμό κάθε σχετικής δραστηριότητας επιμελείται των εντύπων και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τα μέλη της Επιτροπής Σ.Α.Θ. αναλαμβάνουν τους δυο λειτουργικούς τομείς.
Ο προϊστάμενος της Επιτροπής Σ.Α.Θ. αποτελεί τον σύνδεσμο των τμημάτων με την διοίκηση του Ι.Ο.Π., εισηγείται προς έγκριση δαπάνες για την καλή λειτουργία της Σ.Α.Θ. και διενεργεί την αναγκαία αλληλογραφία πάντα μέσω της γραμματείας του Ι.Ο.Π.
Συνεργάζεται με τον Διευθυντή των τμημάτων και τους Εκπαιδευτές σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την ενημέρωσή της σχετικά με την πορεία του τμήματος και διευκολύνει γενικά με κάθε τρόπο το έργο τους.
Συντάσσει κάθε Νοέμβριο τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου, συνεργαζόμενη με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.
Μεριμνά για την ανανέωση ή την λύση των συμβάσεων των εκπαιδευτών φροντίζοντας σε κάθε τέτοια περίπτωση, για την έγκαιρη αντικατάστασή τους υποβάλλοντας τις σχετικές προτάσεις στο Δ.Σ. για έγκριση.

Top

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Είναι -κατά κανόνα- μέλος του Ι.Ο.Π. με διοικητικές ικανότητες και εμπειρία ή επαγγελματίας με τα ανωτέρω προσόντα ει δυνατόν προπονητής ιστιοπλοΐας.

Συνεργάζεται και επιβλέπει τους εκπαιδευτές της Σ.Α.Θ. για την τήρηση των διδακτικών προγραμμάτων και του ωραρίου λειτουργείας των τμημάτων.
Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη και συντήρηση των διδακτικών μέσων και μεριμνά για την άρτια και επαρκή λειτουργία τους.
Καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή προτάσεις για την σύνταξη προϋπολογισμού και προγράμματος λειτουργίας και ζητά την επικύρωση τους.
Μεριμνά για την διδακτέα ύλη προτείνοντας την σειρά διδασκαλίας και σχεδιάζει την εναρμόνιση θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής.
Παρακολουθεί την παρουσία των εκπαιδευομένων στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα συλλέγοντας τα παρουσιολόγια από τους εκπαιδευτές.
Συντάσσει το ετήσιο και αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων της Σ.Α.Θ. την πρώτη εβδομάδα έκαστου Σεπτεμβρίου, το οποίο καταθέτη στην Διοίκηση προς έγκριση.
Στην αρχή κάθε τμήματος της Σ.Α.Θ. μεριμνά για την θεώρηση απόπλου των σκαφών εκπαίδευσης από την Λιμενική Αρχή, καθώς για την ισχύ των απαραίτητων εγγράφων και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Top

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Οι Εκπαιδευτές είναι κατά κανόνα επαγγελματίες (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) εκτός από τα τυπικά προσόντα πρέπει να διαθέτουν ναυτική εμπειρία, ναυτοσύνη και έχουν αποκλειστική σχέση με τον Ι.Ο.Π.

Top

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι Σ.ΑΘ. του Ι.Ο.Π. απαρτίζονται από τα κάτωθι τμήματα:
1. Αρχαρίων ιστιοπλόων – 2μηνης διάρκειας. Περιλαμβάνει 64 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 24 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας.
2. Προχωρημένων ιστιοπλόων -2μηνης διάρκειας. Περιλαμβάνει 64 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 12 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας.
3. Αγωνιστικής ιστιοπλοΐας -2μηνης διάρκειας. Περιλαμβάνει 64 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και 12 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας.
4. Εκπαιδευτικών πλόων.
Η κατανομή της διδακτέας ύλης και των ωρών διδασκαλίας μεταξύ των σταδίων εκπαίδευσης γίνεται με πρόταση της Επιτροπής Σ.Α.Θ. και κατόπιν εγκρίσεως από το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π.
Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα αρχίζουν 15 λεπτά το αργότερο από την προγραμματισμένη ώρα και εφόσον έχουν προσέλθει το 40% των μαθητών, εκτός αν λόγοι ασφαλείας, και μόνο για τα πρακτικά μαθήματα, διαφορετικά ορίζουν.
Η διδακτέα ύλη όπως και το πρόγραμμα διδασκαλίας και εκπαίδευσης γνωστοποιείται στους εκπαιδευόμενους με την έναρξη των μαθημάτων.

Top

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε δύο στάδια Πρακτική στο σκάφος και Θεωρητική γραπτώς από επιτροπές ως εξής:
Σε ειδικές περιστάσεις και προσωρινά, χρέη εκπαιδευτή μπορεί να αναλαμβάνουν καταξιωμένοι αθλητές η άτομα με ιστιοπλοϊκή, ναυτική εμπειρία και ναυτοσύνη που έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Κρατούν απαραίτητα στοιχεία για την παρουσία των εκπαιδευομένων και ενημερώνουν ιεραρχικά όταν παρουσιάζονται συχνές απουσίες. Τα στοιχεία αυτά παραδίδονται στον Διευθυντή των Σ.Α.Θ. Υποχρεούνται να τηρούν πιστά το πρόγραμμα κάθε τμήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας τους στο μάθημα φροντίζουν πάντα να ενημερώνουν έγκαιρα τον Διευθυντή των Σ.Α.Θ. ή απουσία αυτού το αρμόδιο μέλος της Επιτροπής Σ.Α.Θ. για τον αντικαταστάτη τους, ή για να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την υλοποίηση του μαθήματος.

Ελέγχουν τα μέσα διδασκαλίας ( εποπτικά ή σκάφος ) και φροντίζουν για την καλή συντήρηση τους από αυτούς που κατ’ αρχή τα χρησιμοποιούν και όταν είναι αναγκαίο ζητούν την συνδρομή ειδικών τεχνιτών καταθέτοντας την ανάλογη εισήγηση για έγκριση δαπάνης.
Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Πριν την έξοδο στη θάλασσα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την πρόβλεψη του καιρού, να έχουν ελέγξει ότι το σκάφος είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ότι έχει τα απαραίτητα προβλεπόμενα εφόδια και έγγραφα. Πρέπει να χειρίζονται το σκάφος με συνέπεια και προσοχή.

Σε συνεργασία με τον Διευθυντή Σ.Α.Θ. καταθέτουν προτάσεις για την βελτίωση των εποπτικών μέσων και της διδακτέας ύλης.

Οι εκπαιδευτές των θεωρητικών μαθημάτων υποχρεούνται να καταθέτουν στην Διοίκηση των Σ.Α.Θ. ερωτήσεις από την διδακτέα ύλη με διατυπωμένες τρεις απαντήσεις εκ των οποίων η μία θα είναι σωστή για τις εξετάσεις έκαστου τμήματος. Ο αριθμός των ερωτήσεων θα καθορίζεται από την Διοίκηση βάση της βαρύτητας κάθε μαθήματος.

1. Τμήμα Αρχαρίων ιστιοπλόων:
α. Πρακτική από τον Διευθυντή Σ.Α.Θ. ή μέλος της Επιτροπής Σ.Α.Θ. και τον εκπαιδευτή πρακτικής.
β. Θεωρητική από τον Προϊστάμενο της Επιτροπής Σ.Α.Θ., τον Διευθυντή Σ.Α.Θ. ή κωλυόμενοι μέλος της Επιτροπής Σ.Α.Θ. και ένα εκπαιδευτή.

2. Τμήμα Προχωρημένων ιστιοπλόων όμοια με των Αρχαρίων.

3. Τμήμα Αγωνιστικής ιστιοπλοΐας:
α. Πρακτική από ένα μέλος της Επιτροπής Σ.Α.Θ., τον Διευθυντή Σ.Α.Θ. και τον εκπαιδευτή πρακτικής.
β. Θεωρητική από τον Προϊστάμενο της Επιτροπής Σ.Α.Θ., τον Διευθυντή Σ.Α.Θ. ή κωλυόμενοι μέλος της Επιτροπής Σ.Α.Θ. και ένα εκπαιδευτή, εκτός εάν διαφορετικά ορίζει η υπερκείμενη νομοθεσία.
Η επιτροπή θεωρητικής εξέτασης συγκαλείτε δύο ημέρες προ των εξετάσεων με σκοπό την σύνταξη των θεμάτων που απορρέουν από τις ερωτήσεις που έχουν καταθέση οι εκπαιδευτές . Ο αριθμός των ερωτήσεων καθορίζεται από την Διοίκηση βάση της βαρύτητας κάθε μαθήματος. Τα θέματα φυλάσσονται από τον Διευθυντή Σ.Α.Θ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις πρακτικές εξετάσεις:

1. Συμμετοχή στο 80% των πρακτικών μαθημάτων.
2. Η μη ύπαρξη ταμειακής εκκρεμότητας προς τον Ι.Ο.Π.
3. Οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ορίζει η υπερκείμενη νομοθεσία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις θεωρητικές εξετάσεις:
1. Συμμετοχή στο 80% των πρακτικών μαθημάτων.
2. Να έχει επιτύχει στις πρακτικές εξετάσεις.
3. Οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ορίζει η υπερκείμενη νομοθεσία.

Top

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
1. Τμήμα Αρχαρίων ιστιοπλόων
α. Αξιολόγηση πρακτικής επίδοσης του εκπαιδευομένου 40% του τελικού βαθμού.
β. Γραπτές εξετάσεις πάνω στην διδαχθείσα ύλη 40% του τελικού βαθμού. Βάση επιτυχίας θεωρείται η σωστή απάντηση του 80% των ερωτήσεων.
γ. Βαθμολόγηση της συμμετοχής στο μάθημα από τον Διευθυντή Σ.Α.Θ. 20% του τελικού βαθμού.
2. Τμήμα Προχωρημένων ιστιοπλόων.
α. Αξιολόγηση πρακτικής επίδοσης του εκπαιδευομένου 60% του τελικού βαθμού.
β. Γραπτές εξετάσεις πάνω στην διδαχθείσα ύλη 40% του τελικού βαθμού. Βάση επιτυχίας θεωρείται η σωστή απάντηση του 90% των ερωτήσεων.
3. Τμήμα Αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.
α. Αξιολόγηση πρακτικής επίδοσης του εκπαιδευομένου 70% του τελικού βαθμού.
β. Γραπτές εξετάσεις πάνω στην διδαχθείσα ύλη 30% του τελικού βαθμού. Βάση επιτυχίας θεωρείται η σωστή απάντηση του 90% των ερωτήσεων,εκτός εάν διαφορετικά ορίζει η υπερκείμενη νομοθεσία.

Top

ΣΚΑΦΗ –ΥΛΙΚΑ

Η περιουσία των Σ.Α.Θ. σε εκπαιδευτικά σκάφη , εποπτικά μέσα καιυλικά είναι περιουσία του Ι.Ο.Π. .Το Δ.Σ. αποφασίζει με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Σ.Α.Θ. για οποιαδήποτε αντικατάσταση ή βελτίωση των υπαρχόντων μέσων ή αγοράς νέων, εντός των πλαισίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Την πρώτη εβδομάδα έκαστου Οκτωβρίου ο Διευθυντής Σ.Α.Θ. με την βοήθεια των μελών της Επιτροπής Σ.Α.Θ., καταμετρούν και απογράφουν τα υπάρχοντα υλικά, εποπτικά μέσα, σκάφη και τα ευθετούν για την επικείμενη περίοδο.

Οι καταστάσεις απογραφής παραδίδονται στον Προϊστάμενο Σ.Α.Θ., που ελέγχει τα υπάρχοντα υλικά βάση προγενεστέρων απογραφών, τιμολογίων αγορών και χορηγιών σε συνεργασία με τον Έφορο υλικού και αναφέρει στο Δ.Σ., το αργότερα έως το τέλος του έτους, τις παρατηρήσεις που τυχόν υπάρχουν.
Μία φορά ανά έτος δημιουργείται 3μελής επιτροπή με σκοπό την καταστροφή του άχρηστου υλικού ή την διάθεση του σε άλλα Ιστιοπλοϊκά σωματεία συντάσσοντας το ανάλογο πρωτόκολλο μετά από έγκριση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του Ι.Ο.Π. αποφασίζει τη μίσθωση εκπαιδευτικών σκαφών, με εισήγηση του αρμοδίου μέλους της Επιτροπής Σ.Α.Θ., όταν ο αριθμός των εκπαιδευομένων μελών είναι μεγαλύτερος αυτού που μπορούν να φέρουν τα ιδιόκτητα σκάφη του Ομίλου.

Top

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ – ΑΘΛΗΤΕΣ

Υποχρεούνται να τηρούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά.
Πρέπει να είναι κόσμιοι και σοβαροί και η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι υποδειγματική, μέσα στα κοινωνικώς αποδεκτά όρια.
Υποχρεούνται να τηρούν τον παρόντα κανονισμό και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.
Στους επιτυχόντες απονέμεται δίπλωμα ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του κύκλου μαθημάτων στον οποίο συμμετείχαν.
Οι αποτυχόντες επανεξετάζονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.
Σε περίπτωση αποτυχίας λόγω συμμετοχής μικρότερης από 6/8 στα μαθήματα πρακτικής και θεωρητικής ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να επαναλάβει τον κύκλο μαθημάτων.
Η επιτροπή εξετάσεων δύναται να συστήσει σε αποτυχόντες να παρακολουθήσουν εκ νέου μαθήματα στα οποία επέδειξαν αδυναμία.
Αθλητές του Ι.Ο.Π., 18 ετών και άνω, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα μπορούν να συμμετάσχουν στα τμήματα της Σ.Α.Θ. προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ως βοηθοί εκπαιδευτών. Μετά την συμμετοχή τους σε δύο τουλάχιστον σειρές πρακτικής εκπαίδευσης και στις γραπτές εξετάσεις τους απονέμεται δίπλωμα ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του κύκλου μαθημάτων στον οποίο συμμετείχαν.
Συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και ουδεμία ευθύνη φέρουν ο Ι.Ο.Π., οι επιτροπές αυτού και οι εκπαιδευτές του για ατυχήματα ή προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια του κύκλου μαθημάτων.


Αυτοί οι γενικοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί για όλους.

Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Π. μπορεί, με απόφασή του, να τροποποιήσει στο σύνολο τους ή εν μέρει τους κανόνες αυτούς.

Top