Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΔΩΡΗΤΑΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
Αγγλιστί PIRAEUS SAILING CLUB

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται και λειτουργεί εν Πειραιεί Σωματείο υπό την επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αγγλιστί PIRAEUS SAILING CLUB, με έδρα τον Πειραιά, (Παραλία Μικρολίμανου).

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Ομίλου είναι:
Η ανάπτυξη της αγάπης για την θάλασσα και τις Ναυτικές Παραδόσεις της χώρας.
Η διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας και των ναυτικών γενικά αγωνισμάτων, η υποστήριξη των ναυταθλητικών ιδεωδών, η πραγματοποίηση Ναυταθλητικών εκδηλώσεων, η συστηματική άθληση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αθλούμενων μελών για την αθλητική επίδοση και διάκριση, ως και ο σεβασμός και η αγάπη προς το θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι σκοποί του Ομίλου δεν είναι κερδοσκοπικοί.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα προς επίτευξη του σκοπού είναι:
3.1. Η οργάνωση και διεξαγωγή Ιστιοπλοϊκών & Ναυτικών αγώνων, επιδείξεων, εκδηλώσεων, εκδρομών, εκπαιδευτικών πλόων, ως και εορτών και διαλέξεων.
3.2. Η ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Ιστιοπλοΐας, με σκοπό την προσέλκυση και εκπαίδευση ανηλίκων στην ιστιοπλοΐα και τον ναυταθλητισμό εν γένει.
3.3. Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών για ενηλίκους, εις την έδρα του ή και Παραρτημάτων εις την ημεδαπή, με σκοπό την εκμάθηση της Ναυσιπλοΐας με την βοήθεια ιστιοπλοϊκών ή μηχανοκίνητων σκαφών.
3.4. Το έργο αυτό θα επιτευχθεί με την απόκτηση πλοιαρίων και σκαφών αγώνων και εκπαιδεύσεως, είτε με αγορά, είτε με εκμίσθωση, είτε με παραχώρηση από κρατικούς φορείς, είτε με δωρεές από χορηγούς, ως και πρόσληψη κατάλληλων εκπαιδευτών για την επάνδρωση των σχολών.
3.5. Η αρμονική συνεργασία και επικοινωνία μετά ημεδαπών ή αλλοδαπών Ομοσπονδιών, Ομίλων, Οργανώσεων καθώς και αθλητικών και λοιπών Αρχών.
3.6. Η έκδοση εντύπων – φυλλαδίων – πολυμέσων, κλπ., προς την επίτευξη των ανωτέρω και ως μέσου ενημερώσεως των Μελών και φίλων του Ι.Ο.Π.
3.7. Τέλος η απόκτηση και χρήση κάθε μέσου, το οποίον κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχία των ανωτέρω σκοπών, εφ’ όσον τούτο ανταποκρίνεται και δεν είναι αντίθετο προς τον εκάστοτε Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό και Καταστατικό των οικείων Ομοσπονδιών.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 4
Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται εις: 1) ΕΠΙΤΙΜΑ, 2) ΤΑΚΤΙΚΑ, και 3) ΑΘΛΟΥΜΕΝΑ.

ΑΡΘΡΟ 5
Τα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μόνο εφ’ όσον προταθούν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, της εισηγητικής αποφάσεως λαμβανόμενης τουλάχιστον δια πλειοψηφίας 9/12 των μελών του.
Τα Επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα εξέχοντα εν τη κοινωνία, παράσχοντα ή δυναμωμένα να παράσχωσι εις τον Όμιλο εξαιρετικάς υπηρεσίας ή αξιόλογον αρωγήν, ηθικήν ή υλικήν ως πρόσωπα επιτυχόντα κορυφαίας αθλητικάς επιδόσεις. Τα ονόματα των προς ανακήρυξη Επίτιμων μελών, αναρτώνται οπωσδήποτε εις τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου, ένα μήνα προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μελών. Ενστάσεις κατά της ανακηρύξεως δύναται να κατατεθούν εγγράφως και αιτιολογημένα εις την Γραμματειάν του Ομίλου, από Τακτικά Μέλη, 10 ημερολογιακές ημέρες προ της Γ.Σ.
Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά ή δικαίωμα εγγραφής προς τον Όμιλο, απολάβουν δε όλων των δικαιωμάτων των Τακτικών Μελών, συμμετέχουν εις τας Γενικάς Συνελεύσεως άνευ ψήφου και χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αποκλειόμενης όμως της αναμείξεως των γενικά εις την διοίκηση του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 6
1.- Ο ελάχιστος αριθμός των μελών ορίζεται σε (20) είκοσι. Για την εγγραφή μέλους τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από το άνω άρθρον,
2.- Τα Δόκιμα μέλη Σχολών εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. λαμβανομένης δια πλειοψηφίας, άνευ προτάσεως δύο Τακτικών μελών του Ομίλου και κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ενδιαφερόμενου να φοιτήσει στις Σχολές του Ομίλου. Τα Δόκιμα μέλη Σχολών έχουν τα αυτά δικαιώματα και τας αυτάς υποχρεώσεις με τα Δόκιμα Μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα Τακτικά Μέλη αποκτούν δικαίωμα υποβολής αιτήσεως ελλιμενισμού σκάφους, από της ανακηρύξεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως Τακτικών Μελών του Ι.Ο.Π.
Το τακτικό Μέλος αποκτά την ιδιότητα Μέλους μετά σκάφους κατόπιν υποβολής αιτήσεως προς το Δ.Σ. συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι έχει την νόμιμη αποκλειστική χρήση του σκάφους, και ότι συμμετέχει σε Ναυταθλητικούς αγώνες. Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει ή να απορρίπτει αίτηση ελλιμενισμού με πλειοψηφία 9/12 χωρίς δικαίωμα προσφυγής του ενδιαφερόμενου. Οι θέσεις ελλιμενισμού αποκτούν προτεραιότητα από της ημερομηνίας υποβολή της αιτήσεως, αλλά το Δ.Σ. δύναται σε εξαιρετικάς περιπτώσεις να παρακάμπτει την προτεραιότητα με πλειοψηφία 9/12, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εν γένει προσφορά του αιτούντος προς τον Όμιλο ή προς τον Ναυταθλητισμό ή προς την Πολιτείαν εν γένει.
Τα χαρακτηριζόμενα ως Ναυταθλητικά σκάφη αποκτούν προτεραιότητα ελλιμενισμού έναντι άλλων και υποχρεούνται να αγωνίζονται με την σημαία του Ι.Ο.Π. Τα σκάφη που ανήκουν στο Νηολόγιο του Ι.Ο.Π. υποχρεούνται να φέρουν τον επισείοντα του Ομίλου. Δεν αλλάζει το παρόν καθεστώς του ελλιμενισμού των σκαφών παρά μόνον όταν αλλάζουν ιδιοκτησία.
Ο αριθμός των Τακτικών μελών είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 8
Αθλούμενα μέλη δύναται να είναι άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω. Μέχρι της ενηλικιώσεών των πρέπει η προς εγγραφήν αίτησις των να υποβάλλεται υπό του γονέως ή κηδεμόνος των, ο οποίος θα είναι δυνατόν Μέλος του Ομίλου και θα συμπληρώσει το ειδικό προς τούτο έντυπο του Ι.Ο.Π.
Δια τα αθλούμενα μέλη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των σε αγώνες ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.
Οι υποχρεώσεις των (πλην των οικονομικών που ορίζονται στο Κεφ,5 άρθρο 13 ΠΟΡΟΙ) και τα δικαιώματα των αθλουμένων μελών, υπόκεινται στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.
Ο αριθμός των αθλητικών μελών είναι απεριόριστος.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Ι.Ο.Π. ή προπονητής ή τεχνικός ή διοικητικό στέλεχος αυτού:
Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Όποιος έχει στερηθεί την φίλαθλη ιδιότητα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας σε αθλητικούς χώρους, για χρήση ουσιών ή μεθόδων ντόπινγκ, στάση, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία ή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολία χρεοκοπία, δωροδοκία, συκοφαντική δυσφήμιση, λιποταξία, παραχώρηση, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφου, ψευδή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, απιστία, απάτη, εκβίαση, οπλοχρησία, αντίσταση κατά της αρχής, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 του Ποινικού Κώδικα) και για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά.
Άτομα στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει κώλυμα της προηγούμενης παραγράφου, εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητος που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή. Η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10
Δεν επιτρέπεται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους του Ι.Ο.Π. ούτε να εκλέγονται ή να διορίζονται αντιπρόσωποι του σε γενικές συνελεύσεις ενώσεων ή ομοσπονδιών, προπονητές ή υπάλληλοι του Ομίλου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας και για ένα έτος  μετά την λήξη τους, καθώς και όσοι συνάπτουν σύμβαση με τον Όμιλο για την εκτέλεση έργου με αμοιβή, ή σύμβαση εκμίσθωσης χώρων ή εγκαταστάσεων του Ομίλου για όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για 2 έτη μετά την παράδοσή του.

ΑΡΘΡΟ 11
Τα μέλη του Ομίλου δύνανται, εκτός αν ο Νόμος άλλως ορίζει να ανήκουν και σε άλλο ναυτικό Όμιλο ή συμβούλιο, αρκεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του προς τον Ι.Ο.Π.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 για τα κωλύματα εγγραφής και τους περιορισμούς των μελών.

ΑΡΘΡΟ 12
Τα Αθλούμενα μέλη του Ι.Ο.Π. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα εκλογής τους στα όργανα διοικήσεως αυτού, εφ’ όσον δεν είναι Τακτικά.
Δύνανται να γίνουν Τακτικά με την διαδικασία του άρθρου 2 Ν. 2725/1999 μόλις παύσουν την αθλητική τους δραστηριότητα.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 13
Οι Πόροι του Ι.Ο.Π. είναι α) Τακτικοί και β) Έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών. Τακτικοί πόροι είναι επίσης τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Ομίλου. Έκτακτοι πόροι είναι οι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο. Σε περίπτωση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης το Δ.Σ. εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία. Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του Δ.Σ. ποσών ή οι παροχές σημαντικών υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη Γ.Σ. μετά την δωρεά ή την παροχή.
Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες τακτικές συνδρομές ή και οι εκ τοιαύτες εισφορές των μελών καθορίζονται πάντα με απόφασιν του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
Τα μέλη του Ι.Ο.Π., καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής εφ’ άπαξ και μηνιαία συνδρομή. Αθλούμενα μέλη μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των εγγράφονται δωρεάν και δεν καταβάλλουν συνδρομή. Μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των, κατόπιν αιτήσεώς των, δύνανται να γίνουν Τακτικά Μέλη καταβάλλοντας μόνον την ετήσιαν συνδρομή τους.
Για την ανάδειξίν τους σαν τακτικών μελών εφαρμόζεται ως προαναφέρεται η διάταξις του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999.

ΑΡΘΡΟ 15
Τακτικά Μέλη του Ι.Ο.Π. τα οποία είναι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται στο θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του Ομίλου καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής καθώς και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, καθορίζονται εκάστοτε υπό του Δ.Σ., και εγκρίνονται υπό της Γεν. Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δύνανται να απαλλαγούν της μηνιαίας συνδρομής, τα στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων υπηρετούντα την θητεία τους μέλη και για τον χρόνο της στρατεύσεως των και μόνο. Οι ανωτέρω απαλλαγές καταβολής συνδρομών δεν ισχύουν για τα Τακτικά Μέλη ιδιοκτήτες σκαφών ελλιμενιζομένων εις τον θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο του Ι.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 17
Τακτικό μέλος που καθυστέρησε αποδεδειγμένα συνδρομές ενός έτους, διαγράφεται, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. μετά προηγούμενη εγγραφή προειδοποίηση του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται στο τέλος κάθε εξαμήνου να υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση, των καθυστερούντων πέραν του έτους οφειλές μελών.
Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τις συνδρομές των μελών, εφ’ όσον μετά την υποβολή προς αυτό της ανωτέρω αναφερόμενης ανά εξάμηνο καταστάσεως, δεν διαγράφεται ταύτα.
Επίσης ευθύνεται ο Ταμίας αν δεν απευθύνει εγκαίρως συστημένες εγγράφους προειδοποιήσεις προς τα καθυστερούντα οφειλάς μέλη και δεν υποβάλει προς το Δ.Σ. τας ως άνω εξαμηνιαίας κατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 18
Κάθε διαγραφή αναγγέλλει στην Γ.Σ. ο Γενικός Γραμματέας. Η κατάσταση των προς διαγραφή μελών αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου 15 ημερολογιακές ημέρες προ της συγκλίσεως της Γ.Σ.
Τα ούτω διαγραφόμενα μέλη δύνανται να επανέλθουν στον Όμιλο τη αιτήσει των και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αφού καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή του προηγούμενου έτους καθώς και εξάμηνη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 19
Κάθε μέλος παραιτούμενο ή διαγραφόμενο του Ομίλου, ουδεμίαν έχει απαίτηση επί των καταβληθέντων παρ’ αυτού χρημάτων. Το αποχωρούν μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι του Ομίλου για τις υποχρεώσεις του, τας αναληφθείσας υπό τούτου, καθ’ ον χρόνον ήτο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 20
Τα καθυστερούντα την συνδρομήν ή άλλες προς τον Όμιλο απαιτητάς υποχρεώσεις των εκ της χρήσεως των εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών του Ομίλου μέλη, δεν δύνανται να παρευρίσκονται στις Γ.Σ., ούτε να ψηφίσουν, εάν δεν καταβάλουν στο Ταμείο τα καθυστερούμενα προ της ενάρξεως της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21
Κάθε μέλος επιδεικνύουν ανοίκειον στον Όμιλο συμπεριφορά ή τοιαύτην αντικειμένη στα συμφέροντα του Ομίλου, παραπέμπεται υπό του Δ.Σ. εις το προς τούτο συνιστάμενο και στο άρθρο παρόντος προβλεπόμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίον υποχρεούται να συνεδριάσει προς την εκδίκαση της υποθέσεως εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της παραπεμπτικής του Δ.Σ. αποφάσεως.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΩΡΗΤΑΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 22
Οι συνεισφέροντες στον Όμιλο κατά την διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους χρήματα ή αντικείμενα αξίας αντιστοιχούνται προς το ποσόν 200 τουλάχιστον των εκάστοτε ισχυουσών ετησίων συνδρομών Τακτικού μέλους, ανακηρύσσονται υπό της Γ.Σ. τη προτάσει του Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ του Ι.Ο.Π. Οι προσφέροντες ποσόν αντίστοιχο προς 100 τουλάχιστον ετησίας συνδρομάς ανακηρύσσονται ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ, και οι προσφέροντες ποσόν αντίστοιχο προς 50 τουλάχιστον ετησίας συνδρομάς ανακηρύσσονται δωρηταί.

ΑΡΘΡΟ 23
Τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών του Ομίλου αναγράφονται σε ειδικό πίνακα ανηρτημένων στο Εντευκτήριο του Ι.Ο.Π. Τα ποσά των Δωρεών που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες, δύνανται να αυξηθούν με απόφαση πλειοψηφίας 9/12 των μελών του Δ.Σ.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24                                                     
Ο Ι.Ο.Π. διοικείται εν τω συνόλω αυτού υπό δωδεκαμελούς Δ. συμβουλίου εκλεγόμενου κατά σειράν επιτυχίας ανά διετίαν παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του. Εντός 5 ημερών τα βραδύτερον από της εκλογής ταύτης συγκαλεί ο λαβών τας πλείονας ψήφους, τα εκλεγέντα μέλη εις συνεδρίασιν καθ’ ήν προβαίνουσι δια μυστικής ψηφοφορίας και σχετικής πλειοψηφίας εις την ανάδειξιν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, Εφόρου Λιμένος & Εγκαταστάσεων, Εφόρου Αθλητισμού & Σχολών Εκπαιδεύσεως, Εφόρου Εντευκτηρίου & Δημοσίων Σχέσεων, Εφόρου Υλικού, Ταμείου, Ειδικού Γραμματέως και 3 Συμβούλων.
Για λόγους δεοντολογίας και προστασίας του ιδίου δεν επιτρέπεται η ανάληψη εφορίας τέτοιας από πρόσωπο που οι επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν σχέση με την εφορία αυτή.
Οι 4 πρώτοι επιλαχόντες, κατά σειράν επιτυχίας θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. άτινα αντικαθιστώσι προσωρινώς ή οριστικώς μέλη του Δ.Σ. μη δυνάμενα να εκτελώσι τα καθήκοντά των δι’ οποιονδήποτε λόγον. Η πρόσκλησις τούτων γίνεται εγγράφως υπό του Προέδρου κατά σειράν αριθμού ψήφων, ας έλαβεν έκαστος κατά την εκλογήν.
Εις περίπτωσιν ισοψηφίας τόσον μεταξύ των τακτικών, όσον και των αναπληρωματικών μελών, η σειρά των καθορίζεται δια κληρώσεως.
Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ. Συμβουλίου δύνανται να μετέχωσι των συνεδριάσεων αυτού άνευ όμως ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, να έχωσι συμπληρώσει το 25ο έτος της Ηλικίας των και να μην εμπίπτουν εις τας απαγορεύσεις του Κεφαλαίου 4 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26
Εις το Δ.Σ. δεν δύνανται να μετέχωσι μέλη ανήκοντα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον άλλου Ναυτικού Ομίλου ή Ναυτικού Σωματείου εκτός αν παραιτηθώσι της Διοικήσεως τούτου.

ΑΡΘΡΟ 27
Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την ανωτάτην διοίκησιν και διαχείρησιν της περιουσίας του Ομίλου, την διεύθυνσιν των υποθέσεων και περιουσιών ως και υπηρεσιών αυτού, αποφασίζον και επιλύον παν ζήτημα συναφές προς τους σκοπούς αυτού, όπερ δεν έχει ανατεθεί ειδικώς δια του παρόντος Καταστατικού εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
Αποφασίζει περί πάσης δαπάνης προβλεπόμενης εις τον εγκεκριμένον παρά της Γενικής Συνελεύσεως προϋπολισμό, διορίζει και απολύει έμμισθο ή άμισθο προσωπικόν του Ομίλου και ορίζει την αμοιβή αυτών. Καθορίζει το ύψος των ποσών της ετήσιας συνδρομής και των λοιπών χρηματικών υποχρεώσεων των μελών του Ομίλου, ως και τα αντιστοιχούντα εις την αναγνώριση των Μελών (ή μη Μελών) ως Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών ποσών.
Αποφασίζει για την παραχώρησιν της εκμεταλλεύσεως του Κυλικείου ή μη εις επιλεγέντα κατά την κρίσιν του φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν τον ετήσιον Προϋπολογισμόν.
Προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνας, παιδιάς, ασκήσεις, οργανώνει εορτάς και εκδρομάς και φροντίζει δια την ψυχαγωγίαν και τέρψιν των μελών, την άθλησιν των αθλητών αυτού, ως και δια την εκπαίδευσιν αυτών και ιδρύει νέα τμήματα Ναυτικών και άλλων αθλημάτων.
Εκλέγει και διορίζει επιτροπάς προς την διοργάνωσιν και καλυτέραν επιτυχίαν των δραστηριοτήτων του γενικώς και αγώνων. Συντάσσει και τροποποιεί τον Εσωτερικόν Κανονισμόν, τον Κανονισμόν Σχολών Ανοιχτής θαλάσσης και Κανονισμόν Λιμένος και μεριμνά δια την εφαρμογήν και τήρησιν αυτών.
Προβαίνει εις την κατασκευήν εγκαταστάσεων και σκαφών και μεριμνά δια την καλήν συντήρησιν τούτων ρυθμίζον τα της διαθέσεως αυτών εις τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 28
Δύναται λόγω εξαιρετικής ή επειγούσης ανάγκης το Δ.Σ. υπό ιδίαν αυτού ευθύνη και υπό την προϋπόθεσιν της εγκρίσεως υπό της πρώτης συγκληθησόμενης Γενικής Συνελεύσεως, να προβεί εις δαπάνην μη προβλεπόμενην εις το εψηφισμένον  προϋπολογισμόν, ή να κάνει υπέρβασιν προϋπολογισθείσης δαπάνης υπό την προϋπόθεσιν ότι αι εν λόγω δαπάναι επ’ ουδενί λόγω δύνανται εν τω συνόλω των να υπερβούν το 1/10 του Προϋπολογισμού. Εις την περίπτωσιν όμως ταύτην η απόφασις λαμβάνεται δια πλειοψηφίας 9/12 των μελών του Δ.Σ.
Υποβάλλει όπου υπομνήματα και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν εξυπηρετούσαν τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Ι.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 29
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος, προσκαλούμενον υπό του Προέδρου ή συνεπεία αιτήσεως 5 τουλάχιστον μελών αυτού, λογίζεται δε εν απαρτία παρισταμένων επτά (7) τουλάχιστον εκ των 12 μελών αυτού.
Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται δια φανερής ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών, ή ετέρας πλειοψηφίας εις ειδικάς περιπτώσεις όπου αύται αναφέρονται εις το παρόν καταστατικόν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία γίνεται μυστική, οπότε εν ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 30
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικώς και αλληλεγγύως δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των, των εκ του παρόντος Καταστατικού απορρεουσών, μη ευθυνόμενα μόνον δι’ αποφάσεις ληφθείσας εν συνεδριάσει καθ’ ήν απουσιάζον ή παριστάμενα διεφώνησαν, της διαφωνίας των αναγραφομένης εις τα Πρακτικά, εκτιθέμενης δε και της γνώμης των.

ΑΡΘΡΟ 31
Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως μετά της προσηκούσης επιμελείας των καθηκόντων μέλους τινός του Δ.Σ η Γενική Συνέλευσις τη προτάσσει του Δ.Σ. αποφασίζει την έκπτωσιν αυτού.
Μέλος του Δ.Σ. κληθέν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως εις συνεδρίαν και μη προσέλθον εις τρεις (3) συνεχείς συνεδρίας του Δ.Σ. αδικαιολογήτως θεωρείται παρατημένον και αντικαθίσταται δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. εκ του πρώτου κατά σειράν αναπληρωματικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 32
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ι.Ο.Π. ενώπιον Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ή παντός φυσικού Νομικού προσώπου, συμβάλλεται δε εξ ονόματος και δια λογαριασμόν του Ομίλου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
Συγκαλεί το Δ.Σ. και την Γενική Συνέλευση εις συνεδρίαν, υπογράφει τα κεκυρωμένα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και παν έγγραφον αυτών, δίδει λόγο των πράξεων του και του Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση, δικαιούται να καλεί τα μέλη του Ομίλου ή του Δ.Σ. στην εκπλήρωση των προς τον Ι.Ο.Π. υποχρεώσεων τους, ζητώντας εν περιπτώσει απευθείας την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού ή των Κανονισμών, λαμβάνει κάθε μέτρο για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του Ι.Ο.Π. εντέλλεται δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων προσυπογραμμένων και παρά του Γενικού Γραμματέως και του Ταμεία τις κατά τον προϋπολογισμό ή τις επιψηφισθείσες πιστώσεις, πληρωμές και εν γένει φροντίζει να τηρούνται πιστά και αυστηρά οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και προασπίζει τα συμφέροντα του Ι.Ο.Π.
Στις Γενικές Συνελεύσεις ο Πρόεδρος προεδρεύει μέχρι την στιγμή που θα εκλεχθεί προεδρείο της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής μετά του Γραμματέως της Γεν. Συνέλευσης.
Στις Συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ενδεικτικά έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: κηρύσσει την έναρξη και την λήξη αυτών, δίνει τον λόγο με σειρά προτεραιότητας στους αιτούντες, σε περίπτωση παρεκτροπής αφαιρεί αυτόν, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, περιορίζει τα προς συζήτηση θέματα εντός των οριζομένων από την ημερησία διάταξη, θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορία κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 34
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ο Πρόεδρος αμελώς εκτελεί τα καθήκοντα του και πολιτεύεται κατά τρόπον παραβλάπτονταν τα συμφέροντα του Ι.Ο.Π. δύναται το Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως ληφθείσης δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών αυτού να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, ήτις αποφασίζει δια μυστικής ψηφοφορίας περί της αντικαταστάσεως ή μη του Προέδρου. Η απόφασις αυτή λαμβάνεται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών και εις ήν περίπτωσιν αποφασισθεί η αντικατάστασις, προβαίνει δια μυστικής ψηφοφορίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον εις εκλογή νέου Προέδρου.
Με απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. δύναται να αποφασισθεί αναδόμηση του Δ.Σ., ενώ για την αναδόμηση του Προέδρου, πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία 9/19 των μελών του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 35
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. Αυτός προΐσταται, κατά κύριο λόγο των διαφόρων Επιτροπών. Προΐσταται επίσης της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης ως προβλέπεται υπό του Ειδικού Κανονισμού Σχολών Ανοιχτής θαλάσσης του Ι.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 36
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείον (Γραμματεία) του Ομίλου, επιμελείται της αλληλογραφίας και της ταχείας διεκπαιραιώσεως παντός εγγράφου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, φροντίζει για την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Δ.Σ. επί των γενικών φύσεως υποθέσεων του Ι.Ο.Π., προσυπογράφει μετά του Προέδρου και του Ταμείου κάθε χρηματικό ένταλμα (πληρωμών και εισπράξεων), φυλάσσει την σφραγίδα του Ομίλου, συντάσσει μετά του Προέδρου την λογοδοσίαν των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Γενικήν Συνέλευση κατά την τελευταία ετήσιαν συνεδρίαν αυτής.
Τηρεί τα βιβλία που ορίζει η διάταξις του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999.

ΑΡΘΡΟ 37
Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις ο Ειδικός Γραμματέας ή έτερον Μέλος του Δ.Σ. οριζόμενον διά αποφάσεως του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 38
Ο Ειδικός Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρών τα βιβλία αυτών, φυλάττει το αρχείον του Ι.Ο.Π., τηρεί το μητρώον των μελών, τηρεί το πρωτόκολλον των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. Τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Γενικός Γραμματέας ή έτερον μέλος του Δ.Σ. οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 39
Ο Έφορος Λιμένος και Εγκαταστάσεων επιμελείται της ευπρέπειας και τάξεως εις την Ναυτικήν περιοχήν του Ι.Ο.Π. και έχει την γενική εποπτεία επ’ αυτής, φροντίζει για την καλήν διατήρησιν και ασφάλειαν των ιδιοκτητών σκαφών του Ομίλου, των εργαλείων ανελκύσεως, την αγκυροβολίαν των ιδιόκτητων σκαφών του Ομίλου, και υποδεικνύει προς τα μέλη ιδιοκτήτες σκαφών την λήψην των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για τα εις την θαλάσσιαν περιοχήν του Ομίλου σκάφη των, για την φύλαξιν και διατήρησιν του υλικού του Ομίλου και των Μελών, συνεργάζεται μετά των έμμισθων υπαλλήλων ή εποπτών, εκλεγομένων εκ των μελών υπό του Δ.Σ., για την φύλαξιν, αγκυροβολίαν και τάξιν των σκαφών, καθώς και των αποδυτηρίων και εγκαταστάσεων. Εφαρμόζει αυστηρώς τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Λιμένος, τας αποφάσας του Δ.Σ. και προΐσταται του εμμίσθου προσωπικού και απασχολούμενου εις την Ναυτικήν περιοχήν. Τηρεί το βιβλίο Νηολογίου, εισηγείται στο Δ.Σ. την συμπλήρωση ή μεταβολή των θέσεων αγκυροβολίας των σκαφών των μελών εις τον θαλάσσιον χώρον του Ομίλου. Υποχρεούται να βοηθάει ανελλιπώς τον Έφορο υλικού στο έργο του.

ΑΡΘΡΟ 40
Ο Έφορος Εντευκτηρίου και Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλήν διατήρησιν των Εντευκτηρίων και των επίπλων και σκευών του Ομίλου καθώς και της βιβλιοθήκης αυτού. Φροντίζει για την από πάσας πλευράς κοινωνική εμφάνιση του Ομίλου, την ανάπτυξιν του Ναυταθλητικού πνεύματος και την προβολή του Ομίλου, εισηγείται εις το Δ.Σ. τα κατάλληλα μέτρα για την συμπλήρωση διαφόρων ελλείψεων της αρμοδιότητός του και εφαρμόζει αυστηρών τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο Έφορος Εντευκτηρίου και Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται των οργανωτικών επιτροπών εορτών, χοροεσπερίδων, διαλέξεων και εκδρομών και γενικώς κάθε εκδηλώσεως εις το Εντευκτήριον ή εκτός Ομίλου. Επιβλέπει την τήρησαν της καθαριότητας και ευπρεπούς εμφανίσεως του μαγειρείου και κυλικείου του Ομίλου, ελέγχει αυστηρώς εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις του συμβολαίου βάσει του οποίου εκχωρείται εκάστοτε η εκμετάλλευσης του κυλικείου του Ομίλου, τελεί περιοδικούς ελέγχους της καλής λειτουργίας και συντηρήσεως των ηλεκτρικών συσκευών ως και των λοιπών σκευών του μαγειρείου και του κυλικείου. Προΐσταται των έμμισθων και άμισθων υπαλλήλων των Εντευκτηρίων.
Υποχρεούται να ενημερώνει και να βοηθά ανελλιπώς τον Έφορο Υλικού στο έργο του.

ΑΡΘΡΟ 41
Ο Έφορος Αθλητισμού και Σχολών Εκπαιδεύσεως επιμελείται της θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως και προπονήσεων των αθλητών του Ομίλου και γενικώς πάσης αθλητικής εκδηλώσεως αυτού. Καταρτίζει πρόγραμμα αγώνων και σχολών εκπαιδεύσεως, παρακολουθεί την ναυτικήν εκπαίδευσαν των μελών. Προΐσταται των έμμισθων ή άμισθων προπονητών του Ομίλου, συνεργάζεται μετά των λοιπών εμμίσθων υπαλλήλων ή εποπτών εκλεγομένων εκ των μελών υπό του Δ.Σ. Προΐσταται των οργανωτικών επιτροπών πάσης φύσεως ναυτικών αγώνων και επιδείξεων ή εκδηλώσεων που εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα του. Εφαρμόζει αυστηρώς τον Εσωτερικόν Κανονισμόν και επιμελείται για την συντήρησην και καλή λειτουργία του αθλητικού υλικού. Τηρεί το μητρώον των αθλητών του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 43
Τον Έφορο Αθλητισμού και Σχολών Εκπαιδεύσεως απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας εκ των άλλων εφόρων ή έτερον μέλος του Δ.Σ. οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 44
Ο Έφορος Υλικού είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των βιβλίων του ακινήτου και κινητής περιουσίας του Ομίλου και υποχρεούται να ενημερώνει ανελλιπώς ταύτα επί τη ευκαιρία αγορών ή εκποιήσεων υλικών που γίνονται για τις ανάγκες του Ομίλου. Οι Έφοροι Λιμένος και Εγκαταστάσεων, Αθλητισμού και Σχολών Εκπαίδευσης και Εντευκτηρίου και Δημοσίων Σχέσεων υποχρεούνται να συνεργάζονται οπωσδήποτε και ανελλιπώς με τον Έφορο Υλικού προκειμένου να διευκολύνεται εις την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 45
Τον Έφορο Υλικού απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί έτερον μέλος του Δ.Σ. οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 46
Οι Έφοροι υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δ.Σ. προς έγκριση σχέδιο αναμορφώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Εφοριών των εντός διμήνου από της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού ή όποτε αιτείται τούτο υπό του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 47
Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Ομίλου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως κάθε ένταλμα εισπράξεως και πληρωμής, εφ’ όσον αύται αφορούν δαπάνες προβλεπόμενες υπό του ψηφισμένου Προϋπολογισμού ή των ειδικών πιστώσεων. Ελέγχει κάθε είσπραξη εκ των εκδιδόμενων τριπλοτύπων αποδείξεων.
Τηρεί ο ίδιος ή δι’ εντεταλμένων υπό του Δ.Σ. προσώπων τη προσωπική πάντοτε ευθύνη τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία, ευθυνόμενος για τις πράξεις αυτού, συντάσσει τακτικά ή οσάκις ήθελε ζητηθεί παρά του Δ.Σ. λεπτομερή απολογισμό της χρηματικής καταστάσεως του Ομίλου, υποβάλλον τούτου προς το  Δ.Σ., κατ’ έτος δε συντάσσει τον γενικόν απολογισμόν της ληξάσης σωματειακής χρήσεως.
Ο Ταμίας καταθέτει επ’ ονόματι του Ομίλου κάθε χρηματικό ποσόν, που προέρχεται από εισπράξεις, οριζόμενο εκάστοτε υπό του Δ.Σ. εις αναγνωρισμένην Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, οριζομένου  τούτου υπό του Δ.Σ.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία εις την διαχείρησιν, είτε αυτή προέρχεται από υπαιτιότητα του, είτε από πρόσωπον της εμπιστοσύνης του.
Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο Ν. 2725/1999.

ΑΡΘΡΟ 48
Οι αναλήψεις χρημάτων γίνονται παρά του Ταμείου με ένταλμα συνυπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 49
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένα εκ των μελών του Δ.Σ. οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. προσωρινός και ούχι πέραν του μηνός.

ΑΡΘΡΟ 50
Η ιδιότης του προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέως μετ’ εκείνης του Ταμείου δεν δύναται να συμπίπτει εις το ίδιον πρόσωπο.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 51
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται ανά διετίαν, διενεργούνται με κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, όσοι συγκεντρώνουν τις περισσότερους ψήφους μέχρι συμπληρώσεως των 12 μελών του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι 4 εκλέγονται κατά σειρά προτίμησης, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εκλεγόμενων 12 μελών του Δ.Σ.
Ψηφοδέλτιο με περισσότερους των 12 σταυρών είναι άκυρο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται δια κληρώσεως.

ΑΡΘΡΟ 52
Τα αποτελέσματα της διαλογής διατυπούνται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής εις Πρακτικόν, το οποίον υπογράφουν τα μέλη της και ανακοινώνουν προς την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟ 53
Η θητεία του Δ. Συμβουλίου είναι διετής, αρχόμενη από 1η Φεβρουαρίου και λήγουσα την 31η Ιανουάριου του μεθεπόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 54
Το Δ.Σ. μετά τη λήξη του πρώτου έτους της διοικήσεως του, συντάσσει και υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση καλούμενη εντός Ιανουαρίου  των απολογισμό διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων του λήξαντος σωματειακού έτους, κεκλεισμένων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ωσαύτως η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευση έκθεση επί της διαχειρίσεως του Ι.Ο.Π. κατόπιν επισταμένης έρευνας και ελέγχου της.
Μετά τη λήξη και του δεύτερου έτους της θητείας του, το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει εις την Γενική Συνέλευση, εντός του μηνός Ιανουαρίου τη γενική λογοδοσία καθώς και τον απολογισμό και ισολογισμό της ταμειακής διαχειρίσεως του δευτέρου έτους. Η Γενική Συνέλευσης αφού ακούσει και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφαίνεται περί της απαλλαγής αυτού και προβαίνει εις την εκλογή των νέων αρχών του Ι.Ο.Π. αι οποίες οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός 5 (πέντε) το πολύ ημερών από της εκλογής των.

ΑΡΘΡΟ 55
Οι εκ των τακτικών μελών επιθυμούντες να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Συμβουλίου, του Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα πρέπει να το κάνουν γνωστό εγγράφως προς το Δ.Σ. τουλάχιστον 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ξένο πρόσωπο έχουν και 5 (πέντε) ταμειακώς εντάξει μέλη του Ομίλου, τα οποία έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ανεξαρτήτως εάν η γραπτή και πάλι αίτησή τους δεν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον υπεύθυνα κρίνει ότι οι υποβάλλοντες απ’ ευθείας ή μέσω πέντε τακτικών μελών υποψηφιότητα, πληρούν τα από το καταστατικό προβλεπόμενα προσόντα, ανακηρύσσει αυτούς υποψηφίους και αναγράφει τα ονόματά των σε κατάσταση, η οποία αναρτάται στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Ι.Ο.Π., κατά αλφαβητική σειρά, δύο τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας των αρχιαιρεσιών. Τα ονόματα των υποψηφίων με φροντίδα πάλι του απερχόμενου Δ. Συμβουλίου και με την ίδια σειρά, εκτυπώνονται σε πίνακα εκλέξιμων, ο οποίος υποχρεωτικός διανέμεται στα μέλη της Συνελεύσεως.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 56
Η Γενική συνέλευση των Μελών του Ι.Ο.Π. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Διοικήσεως αυτού και συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως δια εγγράφου ειδοποιήσεως προς τα μέλη, κατ’ έτος, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης ο Ι.Ο.Π. καλείται σε Γενική Συνέλευση αν ζητήσει τούτο το ένα εικοστό (1/20) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις προς τον Όμιλο ταμειακές υποχρεώσεις τους και εχόντων δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 57
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στην Συνέλευση και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εκτός των περιπτώσεων εκείνω για τις οποίες απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία από το παρόν Καταστατικό.
Απόλυτος πλειοψηφία θεωρείται η συγκεντρώνουσα το ένα δεύτερο (1/2) των ψηφισάντων μελών πλέον ενός.

ΑΡΘΡΟ 58
Επί της εκλογής των Αρχών, της εκλογής των Μελών και γενικά επί προσωπικού ζητήματος η ψηφοφορία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο μυστική. Η συλλογή των ψηφοδελτίων και η διανομή των γίνεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγόμενη από τη Γενική Συνέλευση διά ανατάσεως της χειρός. Στην Εφορευτική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη εξαιρούμενων των μελών του Δ.Σ. των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες και των αμέσως ενδιαφερόμενων προκειμένου για ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κάθε πρόταση απορρίπτεται. Στη Γενική Συνέλευση θέματα που δεν είναι εγγεγραμμένα στην ημερησία διάταξη μπορούν να συζητηθούν αυθημερόν, εάν αποφασίσει φια αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 59
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

ΑΡΘΡΟ 60
Όταν ματαιωθεί η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ελλείψη απαρτίας, γίνεται νέα Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως με τα αυτά θέματα, εντός 8 ημερών και θεωρείται η Συνέλευση αυτή σε απαρτία, παρόντων οσωνδήποτε και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 61
Κατά τη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών του Ομίλου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη του Ομίλου, εκλεγομένων συγχρόνως και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και κατά σειρά επιτυχίας.
Ο αριθμός των σταυρών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο του αριθμού των μελών της Επιτροπής αυτής. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους των προβλεπόμενων σταυρούς είναι άκυρο.

ΑΡΘΡΟ 62
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους της, του έχοντος λάβει τις περισσότερες ψήφους, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούται να κάνει έλεγχο του ταμείου και των τριπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, να εξετάσει τα εντάλματα πληρωμών, ελέγχουσα τα δικαιολογητικά αυτών τα οποία και μονογράφει. Εξετάζει επίσης τον Απολογισμό που συντάσσεται από τον Ταμία, καθώς και την διαχείριση του Υλικού  του Ομίλου, ελέγχουσα υποχρεωτικώς τα Βιβλία Υλικού και απογραφής που τηρούνται υπό του Εφόρου Υλικού.

ΑΡΘΡΟ 63
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερή έκθεση με τις παρατηρήσεις της, την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 64
Η ιδιότητα του Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με αυτήν  του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το τριακοστό έτος της ηλικίας του.

ΑΡΘΡΟ 65
Το οικονομικό έτος του Ι.Ο.Π. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 66
Υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Ι.Ο.Π. εκλέγεται συγχρόνως μετά των λοιπών Αρχών του Ομίλου και Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτού, πενταμελές, εκ των εχόντων δικαίωμα εκλέγεσθαι μελών ηλικίας ουχί κατωτέρας των τεσσαράκοντα (40) ετών. Οι δύο πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και αντικαθιστώσι προσωρινώς ή οριστικώς μέλη τούτου, μη δυνάμενα να εκτελέσωσι τα καθήκοντα των καθ’ οιονδήποτε τρόπον.
Το Πειθαρχικόν Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν αποφάσεως αυτού διορισμένον θέμα. Τούτο συνερχόμενον εντός δέκα ημερών από την εκλογή του, εκλέγει, τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον και Γενικό Γραμματέα αυτού, συνεδριάζει δε εγκύρως, παρισταμένων τουλάχιστον του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέως και ενός μέλους. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν δύνανται να μετέχωσι της Διοικήσεως του Ι.Ο.Π.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τη προτάσει του Δ.Σ. :
α) Επιλαμβάνεται της ανακρίσεως και εκδικάσεως τελεσιδίκως των αθλητικών παραπτωμάτων, των παραβάσεων του Καταστατικού ή κανονισμών του Ι.Ο.Π. και προς την αθλητικήν αξιοπρέπεια αντιβαινουσών πράξεων, κατόπιν εγγράφου καταγγελίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέσω αυτού, μέλους του Ομίλου.
β) Δικάζει πρωτοβαθμίως, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του Δ.Σ. τακτικά και δόκιμα μέλη του Ομίλου, των οποίων η δια έργων ή λόγων συμπεριφορά εις τον Όμιλο κρίνεται ως επιζήμια εις τους σκοπούς, την εμφάνισιν, την δράσιν και αξιοπρέπειαν  του Ομίλου και ως εκ τούτου και η παραμονή των ως μελών του Ομίλου, ως ασύμφορος.
Ποιναί δυνάμενα να επιβλιθώσι παρά του Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε τελεσιδίκως, είτε πρωτοβαθμίως δικάζοντος και υποχρεωτικά δια το Διοικητικό Συμβούλιο είναι :
Α. – 1) Προφορική σύστασις, 2) έγγραφος επίπληξις, 3) έγγραφος επίπληξις μετά ανακοινώσεως εις τα μέλη, 4) Πρόστιμον, 5) προσωρινός αποκλεισμός εκ των αγώνων ή των Εγκαταστάσεων και Εντευκτηρίων ή και αμφοτέρων και 6) Προσωρινή Διαγραφή.
Β. – Διαγραφή εκ των μητρώων των μελών του ομίλου.
Προκειμένου περί διαγραφής τακτικού ή δόκιμου μέλους, το Πειθαρχικόν Συμβούλιο συντάσσει την απόφασιν αυτού επαρκώς αιτιολογημένη εν πρακτικώ υπογραφομένω παρά πάντων των παριστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών αυτού, το οποίον ανακοινούται εις το Δ.Σ.
Η απόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. και μόνον ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να γίνει προσφυγή υπό του ενδιαφερόμενου, εντός μηνός από της κοινοποιήσεως αυτώ της αποφάσεως. Η προσφυγή κοινοποιείται εις το Δ.Σ., το οποίον υποχρεούται όπως εισαγάγει το θέμα εις την πρώτην συγκληθησομένην τακτικήν ή έκτακτην Γενικήν Συνέλευσιν.
Η Γενική Συνέλευσης δύναται να τροποποιήσει ή και να άρει την επιβληθείσαν ποινήν, αποφασίζει δε πάντοτε δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών και δια μυστικής ψηφοφορίας.
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δεν συνέλθει προς εκδίκασιν υποθέσεως παραπεμφθείσης αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προ μηνός, άνευ αποχρώντος λόγου, το Δ.Σ. δύναται να συγκροτήσει δια αποφάσεως της ολομέλειας του ληφθείσης δια σχετικής πλειοψηφίας έκτακτον Πειθαρχικόν Συμβούλιον εκ πέντε (5) τακτικών μελών του Ομίλου συμφώνως τη παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου 65 και ειδικώς για την εν λόγω υπόθεσιν.

Top

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 67
Περίζητήματος μη προβλεπόμενου υπό του παρόντος Καταστατικού ή εν περιπτώσει ασάφειας άρθρου τινός αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευσις δι’ απολύτου πλειοψηφίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2725/1999, του Α.Σ. και της Σωματειακής Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 68
Τροποποίησις του παρόντος καταστατικού δύναται να γίνει κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή παρά του ενός τετάρτου 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, αποφασίζεται δε αυτή δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ήτις συγκαλείται ειδικώς προς τον σκοπό τούτο και απαρτίζεται από το ήμισυ τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
Η διάλυσις του Ι.Ο.Π. αποφασίζεται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, συγκαλούμενης της Γεν. Συνελεύσεως προς τον σκοπόν τούτο. Εν περιπτώσι διαλύσεως του Ι.Ο.Π. άπασα η κινητή και ακίνητος περιουσία αυτού περιέρχεται εις την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ (Ε.Ι.Ο.) με την υποχρέωσιν ως φροντίσει δια την ίδρυσιν ομοειδούς σωματείου εν Πειραιεί εις περίπτωσιν δε αδυναμίας της πραγματοποιήσεως τούτου, δια την ενίσχυσίν των ιστιοπλοϊκών τμημάτων Πειραϊκών Ναυτικών Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 69
Απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξις του Ι.Ο.Π. ως σωματείου εις την πολιτικήν ή εις έργα αλλότρια προς τους υπό του Κεφ. 1 άρθρου 2 καθοριζόμενους σκοπούς αυτού.

ΑΡΘΡΟ 70
Η είσοδος και παραμονή εις τα εγκαταστάσεις και Γραφεία του Ι.Ο.Π. καθώς και η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ομίλου απαγορεύεται εις μη μέλη, εκτός αν συνοδεύονται υπό μελών του Ομίλου ή αν έχον πρόσκλησιν υπογεγραμμένην παρά του Εφόρου Εντευκτηρίου και Δημοσίων Σχέσεων. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησης ή η επιβίβασης μη μελών εις ιδιόκτητα σκάφη του Ομίλου έστω και αν συνοδεύονται υπό μελών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 71
Ο Όμιλος έχει ιδίον σήμα, το οποίον επαίρεται υποχρεωτικώς εις τας εγκαταστάσεις και τα ιδιόκτητα σκάφη του Ομίλου, ως και τα σκάφη των μελών.
Ωσαύτως ο Όμιλος έχει σφραγίδα κυκλική, φερούσα γύρωθεν τα λέξεις «ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1937» και εις το κέντρον το σήμα του Ομίλου το οποίον παριστάνει τριγωνικήν σημαίαν καυανή φέρουσα εις το κέντρον το ανεμολόγιον χρώματος κιτρίνου. Η σφραγίς αποτυπούνται επί παντός έγγραφου του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 72
Ιδρυταί του Ομίλου θεωρούνται οι υπογράψαντες την 31ην Μαρτίου 1937 το πρακτικόν της ιδρύσεως του, ως και το Κατασταικόν του και οι οποίοι ήσαν οι κάτωθι :

ΤΣΙΜΕΝΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ Γ.
ΜΠΑΤΣΗΣ Α. ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Α.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ Γ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Δ.
ΠΟΥΤΟΥΣ Ι. ΓΚΕΛΗΣ Π. ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΥΤΣΗΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ι.
ΒΕΝΑΡΔΟΣ Γ. ΚΩΠΑΚΑΚΗΣ Γ. ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ Ι.
ΣΤΑΗΣ Ι. ΚΟΣΚΟΡΟΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Α.
ΜΠΑΧΑΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι. ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ Ι.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΒΡΑΙΛΑΣ Σ.
ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ Γ. ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Γ.
ΚΑΤΡΑΚΗΣ Θ.

Τα ονόματα των ιδρυτών αναγράφονται εις τον ίδιον πίνακα αναρτημένον εις το Κατάστημα του Ομίλου.
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενον από εβδομήντα δύο (72) άρθρα, εψηφίσθη κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών, της 24 Φεβρουαρίου 1999.

Top

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ