Πειθαρχικός Κανονισμός

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΟΙΝΕΣ


ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ,
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού αποτελούν:

α) κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού Νόμου,
β) του Καταστατικού και των τεχνικών και εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου του ΙΟΠ,
γ) κάθε πράξη που αντιβαίνει στην αθλητική αξιοπρέπεια,
δ) η ασυμβίβαστη προς το φίλαθλο πνεύμα συμπεριφορά,
ε) η δια έργων ή λόγων στον όμιλο συμπεριφορά των μελών του η οποία κρίνεται επιζήμια για τους σκοπούς, την εμφάνιση τη δράση και την αξιοπρέπεια του Ομίλου και ως εκ τούτου και η παραμονή τους ως μελών να κρίνεται ασύμφορη,
στ) προσβολή της προσωπικότητας από δυσμενή σχόλια μεταξύ μελών του Ομίλου δια ζώσης ή μέσω ΜΜΕ ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Top

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Υπόχρεοι τήρησης του Πειθαρχικού Κανονισμού είναι οι εξής:

Τα επίτιμα μέλη του Ομίλου, τα τακτικά μέλη του Ομίλου και οι αθλητές. Δεν είναι υπόχρεοι τήρησης του Πειθαρχικού Κανονισμού το προσωπικό του Ομίλου το οποίο απασχολείται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου και δεν αποτελούν μέλη του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου.

Top

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

α) η με οποιονδήποτε τρόπο δυσφήμιση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας.
β) η με οποιονδήποτε τρόπο προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ατόμου η οποία συντελείται με δημόσιες προσβλητικές ή υβριστικές κρίσεις σε βάρος των μελών του ΔΣ, των μελών, των αθλητών και των προπονητών του Σωματείου.
γ) η βιαιοπραγία, η απόπειρα βιαιοπραγίας, η απειλή, η εξύβριση, η εκβίαση, σε βάρος των μελών του ΔΣ, των μελών, των αθλητών και των προπονητών του Σωματείου.

Top

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.1 Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη και δύο αναπληρωματικά τα οποία εκλέγονται από τη ΓΣ κατά το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εντός πέντε ημερών από την εκλογή της μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους. Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ένα μέλος.
4.2 Σε περίπτωση κατά την οποία η Πειθαρχική Επιτροπή δεν συνέλθει για εκδίκαση υπόθεσης που παραπέμφθηκε σε αυτή από το ΔΣ εντός μηνός, μη αιτιολογημένα, το ΔΣ μπορεί να συγκροτήσει με απόφαση του, ληφθείσας με σχετική πλειοψηφία, έκτακτη Πειθαρχική Επιτροπή από πέντε (5) τακτικά μέλη του Ομίλου, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο αρ. 71 και ειδικά για την συγκεκριμένη υπόθεση.
4.3 Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής οφείλουν να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα να παραστεί θα εκπίπτει από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Προ της λήψεως της αποφάσεως το εν λόγω μέλος καλείται εγγράφως να παραστεί ειδικά στην συνεδρίαση αυτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις απουσίες του. Εάν δεν παραστεί ή εάν οι εξηγήσεις του δεν κριθούν επαρκείς και ικανοποιητικές, το μέλος διαγράφεται.
4.4 Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται των παραβάσεων είτε με πρόταση του ΔΣ του Σωματείου, είτε αυτεπάγγελτα, είτε με πρόταση άλλων επιτροπών του Σωματείου, είτε κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης καταγγελίας παντός έχοντος έννομο συμφέρον προς διασφάλιση των αναφερομένων στα άρθρα του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού.
4.5 Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση του σε απολογία. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση της παραβάσεως συμπληρωματικά στοιχεία από άλλο πρόσωπο ή φορέα όταν κρίνεται απαραίτητο, και υποχρεούται να καλέσει τον απολογούμενο να δώσει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, καταθέτοντας σχετικό απολογητικό υπόμνημα και να προσκομίσει κάθε σχετικό έγγραφο για την υπεράσπιση του. Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που η Πειθαρχική Επιτροπή λάβει γνώση της καταγγελίας, προς τον εγκαλούμενο με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα και ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Σωματείου το αργότερο εντός (30) ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης. Ο Απολογούμενος μπορεί να ζητήσει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, οπότε η Πειθαρχική Επιτροπή τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα της εκδίκασης με κοινοποίηση προ δέκα πέντε (15) ημερών. Ο απολογούμενος έχει το δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ή να εκπροσωπείται από αυτόν με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. Μετά την απολογία, η Πειθαρχική Επιτροπή, αποφαίνεται αυθημερόν ή αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης όταν η υπόθεση δεν είναι ώριμη για την έκδοση αποφάσεως.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης μπορούν να παραστούν και πρόσωπα τα οποία θα καταθέσουν ως μάρτυρες των οποίων οι μαρτυρίες εκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή.
Κατά την εκδίκαση κάθε υπόθεσης τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής.
Κατά των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν προβλέπεται έφεση ενώπιον ανώτερου ιεραρχικά οργάνου παρά μόνο η προσφυγή ενώπιον της ΓΣ όταν πρόκειται για προσωρινή ή οριστική διαγραφή μέλους του Σωματείου η οποία θα συζητηθεί στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνέλευση της. Η προαναφερόμενη προσφυγή υποβάλλεται στο ΔΣ του Σωματείου και σε προθεσμία εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης του Πειθαρχικής Επιτροπής στον ενδιαφερόμενο.
4.6 Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται με τη συμπλήρωση τριετίας από την τέλεση τους. Η γνωστοποίηση της κλήσεως σε απολογία στον εγκαλούμενο συνιστά διακοπή της παραγραφής και την παράταση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά δύο έτη. Οι πειθαρχικές ποινές διαγράφονται από τον φάκελο του ελεγχόμενου τρία έτη μετά την έκδοση αποφάσεως.

Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής γνωστοποιούνται άμεσα στο ΔΣ του Σωματείου το οποίο επιλαμβάνεται κατά περίπτωση για την εκτέλεση τους.

 

Top

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΙΝΕΣ

Ποινές που μπορούν να επιβληθούν από την Πειθαρχική Επιτροπή και είναι υποχρεωτικώς εκτελεστέες από το ΔΣ είναι:

α. Προφορική σύσταση.
β. Έγγραφη επίπληξη.
γ. Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της στα μέλη.
δ. Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες ή τις Εγκαταστάσεις ή τα Εντευκτήρια ή και αμφότερα.
ε. Προσωρινή Διαγραφή και
στ. Διαγραφή από τα μητρώα των μελών του ομίλου.

Στην περίπτωση της περίπτωσης (γ) η ποινή ανακοινώνεται στα μέλη του Σωματείου με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου.
Ο παρόν Κανονισμός αποτελείται από 5 άρθρα, αποτελεί τον Πειθαρχικό Κανονισμό του ΙΟΠ, εναρμονισμένο με τον Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και με το καταστατικό του ΙΟΠ, τον οποίο ενέκρινε η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 του ΙΟΠ η οποία διεξήχθη στις 27 Ιουνίου 2021.

 

Top