Περί “Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η)

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας σχετικά με την δημοσίευση της υπ'Αριθμ. ΠΟΛ 1210 (ΦΕΚ 5170/2018 Β’) περί “Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η).

Α. Γίναμε αποδέκτες διαμαρτυριών από πολλούς ομίλους σχετικά με προβλήματα ενη-μέρωσης τόσο των μελών τους, όσο και των Λιμεναρχείων (πιστοποιητικά ακινησίας) με αποτέλεσμα η διαδικασία εμπρόθεσμης εξόφλησης του τέλους να καθίσταται δυσχερής. Επιπλέον η προβλεπόμενη ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-δων που θα διατίθετο στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr για τη χορήγηση του κωδικού αριθμού πληρωμής όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της εν λόγω ΠΟΛ.1210 δεν είχε ενεργο-ποιηθεί και συνεπώς οι οφειλέτες αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους καθίσταντο αυτόματα εκπρόθεσμοι.

Β. Υπήρξε συνεχής επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά και η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης / ΕΙΟ απέστειλε την 23/11/18 με αριθμ. Πρωτ. 181123003 έγγραφο αί-τημα παράτασης της προθεσμίας, το οποίο έγινε αποδεκτό. Σας επισυνάπτουμε τη σχετική επιστολή, καθώς και την απόφαση μετάθεσης της έναρξης ισχύος της ΠΟΛ.1210/2018, με την ΠΟΛ 1214/2018 (ΦΕΚ 5263/2018) όπου ορίζεται πλέον η 2-4-2019 ως ημερομηνία κα-ταβολής του τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η). https://www.e-nomothesia.gr/kat-naytilia-nausiploia/koine-upourgike-apophase-pol-1214-2018.html

Γ. Επιπλέον έχει τεθεί ερώτημα στην ΑΑΔΕ αναφορικά με το τι προβλέπεται για τα ι-διόκτητα σκάφη των ομίλων. Η απάντηση είναι ότι αναμένονται οι διευκρινιστικές αποφά-σεις που θα εκδοθούν σχετικά. Παρακαλούμε ενημερώστε τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

Αναλυτικά το αίτημά παράτασης προς το Υπουργείο οικονομικών.