Απολογιστική & Καταστατική Γενική Συνέλευση

Καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Γενικών Συνελεύσεων του καταστατικού του ΙΟΠ τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μέλη του σωματείου μας σε Απολογιστική, αλλά και Καταστατική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Γενικών Συνελεύσεων του καταστατικού του ΙΟΠ σε συνδυασμό με αυτές περί σωματείων του ΑΚ, του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4726/2020, του άρθρου 45 του ν.4778/2021 και τέλος τα άρθρα 1,2 και 3 της με αριθμό 72664/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 719 /24-02-2021) τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μέλη του σωματείου μας σε Απολογιστική, αλλά και Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 07:00 διαδικτυακά μέσω ψηφιακής εφαρμογής υποστήριξης ταυτόχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο (πλατφόρμα zoom) σύμφωνα με όσα προβλέπονται και επιτρέπονται στις ανωτέρω διατάξεις νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων και με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Ταμειακός (οικονομικός απολογισμός) Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα
από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 (01-01-2020 / 31-12-2020).
3. Διοικητικός Απολογισμός (πεπραγμένα) Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα
από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 (01-01-2020 / 31-12-2020).
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2020
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 (01-01-2020 / 31-12-2020).
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διοικητικού και οικονομικού απολογισμoύ
και διά ψηφοφορίας απαλλαγή ή μη των μελών ΔΣ.
6. Υποβολή προς έγκριση προϋπολογισμού επόμενης χρήσης (2021).
7. Ανακήρυξη κ.κ. Στέλιου Μπόνα (OLY) και Σπύρου Γιαννιώτη (OLY) ως επιτίμων μελών του Ομίλου.
8. Εισήγηση ΔΣ και απόφαση ΓΣ για την τροποποίηση του Καταστατικού του Ομίλου και
την εναρμόνισή του στην κείμενη αθλητική νομοθεσία, τον εκσυγχρονισμό και την
λειτουργικότητά του με βάση τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης του Ομίλου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της, κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας (1/2 των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μελών) κατά την αρχικά οριζόμενη ημεροχρονολογία διεξαγωγής της ΓΣ, η ΓΣ θα επαναληφθεί, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης στις 27/06/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σχετικός Σύνδεσμος (link) διαδικτυακής συμμετοχής καθώς και σχέδιο προτεινομένων εκ μέρους του ΔΣ τροποποιήσεων καταστατικού θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) έγκαιρα προς ενημέρωσή σας πριν την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το προσχέδιο του καταστατικού με e-mail παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην γραμματεία του ομίλου ή κατεβάστε το PDF παρακάτω: