Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, με απόφασή του στην υπ΄αριθ. 2109 συνεδρίασή του στις 15-12-2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Καταστατικού (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) και την κείμενη νομοθεσία, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 6 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 07:00 π.μ. στο Εντευκτήριό του, στο Μικρολίμανο με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, γραμματέα και ενός (1) μέλους των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκθεση απερχόμενου ΔΣ για Διοικητικό Απολογισμό περιόδου από 1/1/2021 έως 31/01/2022 και συνολικά για τη θητεία του απερχόμενου ΔΣ από 19/01/2020 έως 31/01/2022. (Οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν γίνει σε παλαιότερες ΓΣ).

3. Έκθεση απερχόμενου ΔΣ για Οικονομικό Απολογισμό περιόδου από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και συνολικά για τη θητεία του απερχόμενου ΔΣ από 19/01/2020 έως 31/12/2021. (Οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν γίνει σε παλαιότερες ΓΣ).

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για διαχείρισης εκ μέρους του απερχομένου ΔΣ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και συνολικά για όλη τη θητεία του ΔΣ ήτοι από 19/01/2020 έως 31/12/2021. (Οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν γίνει σε παλαιότερες ΓΣ).

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή Μη Διοικητικών και Οικονομικών Απολογισμών και απαλλαγή μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.

6. Υποβολή προς έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2022.

7. Εκλογή μελών για εφορευτική επιτροπή προς διενέργεια αρχαιρεσιών. Το μέλος που θα προεδρεύει της Εφορευτικής θα είναι δικηγόρος-διορισμένος από το δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

8. Διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή:
α/ νέου Προέδρου ΔΣ

β/ δέκα (10) τακτικών μελών και λοιπών τεσσάρων (4), κατά σειρά εκλογής, ως αναπληρωματικών μελών για το ΔΣ.

γ/ τριών (3) τακτικών και λοιπών, κατά σειρά εκλογής,  ως αναπληρωματικών μελών, για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

δ/ πέντε (5) τακτικών και λοιπών, κατά σειρά εκλογής,  ως αναπληρωματικών μελών, για την Πειθαρχική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξής της, κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτουμένης απαρτίας (1/2 συν ένα των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μελών) η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης στις 6 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο οπότε και θα τελεί σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Στα γραφεία και στον ιστότοπο του Ομίλου έχει αναρτηθεί κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Τα μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει μπορεί να τακτοποιούνται μέχρι τη μέρα της ΓΣ.

2) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας βάσει του Καταστατικού, έχουν τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους ως μέλη. Τακτικά μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους για τα ανωτέρω όργανα, πρέπει να το καταθέσουν εγγράφως στον Όμιλο, το αργότερο έως την Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 20:00.

3) Προτείνεται στα μέλη η συμμετοχή ως υποψηφίων, κατά το δυνατόν και από τα δύο φύλα, λόγω διάταξης του νόμου που προβλέπει υποχρεωτική υποψηφιότητα 1/3 κατ’ ελάχιστο του αριθμού των εκλεγομένων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του (της) Προέδρου.

4) Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και τον περιορισμό της νόσου Covid-19. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της ενδημούσης πανδημίας Covid-19 και αδυναμίας πραγματοποίησής της με φυσική παρουσία, το Δ.Σ. του ομίλου δύναται με νεότερη απόφασή του, που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του, να τροποποιήσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς, 14/01/2022

O Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Παπαδημητρίου   Σπυρίδων Πάσχος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για την υποψηφιότητα  εδώ
Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας  εδώ

Σημ. Υποβολή έως την Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 20:00


Για το καταστατικό του ομίλου δείτε εδώ

Για τη λίστα μελών εδώ