Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως Μελών

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης μελών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, με απόφασή του στην υπ΄αριθ. 2141 συνεδρίασή του στις 11/01/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του και την κείμενη νομοθεσία, συγκαλεί Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 5 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 07:00 π.μ. στο Εντευκτήριό του, στο Μικρολίμανο με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός Απολογισμός (πεπραγμένα) περιόδου από 1/2/2022 έως 31/01/2023.
3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου από 1/1/2022 έως 31/12/2022.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση από 1/1/2022 έως 31/12/2022.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση ή Μη Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού και δια ψηφοφορίας απαλλαγή ή μη των μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
6. Υποβολή προς έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων έτους 2023.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά συν ένα από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς ενήμερα  μέλη του, τα οποία θα μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, οπότε και θα τελεί σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.