Προσωρινά αποτελέσματα Optimist

Προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας optimist Κύπελλο Χιόνων 2017

Μεγάλα

11χρονα

ΦΕΚ ειδικού τέλους για πλοία αναψυχής

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος Υπ’ Αριθμ. 4504/2017 με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του παρόντος νόμου θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει:
α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και
β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «Παραδοσιακά πλοία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 και τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:
αα. για τα ολικού μήκους από επτά (7) έως οκτώ (8) μέτρα, σε δεκαέξι(16) ευρώ ανά μήνα,
ββ. για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μήνα
γγ. για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα,
δδ. για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ, ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%), για τα σκάφη της περίπτωσης δδ΄, ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση, ορίζονται τα ειδικά κριτήρια, ο τρόπος απόδειξής τους, για την παροχή της έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. Η προπληρωμή πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο ή εντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.

Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και για κάθε τρέχοντα μήνα που τα σκάφη προτίθενται να παραμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέχον έτος και για μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιμενική Αρχή, ή στην Τελωνειακή Αρχή, στην περίπτωση πλοίων αναψυχής υπό σημαία χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (transitlog).

e-forologia

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Προκύρυξη – Κύπελλο Χιόνων 2017

O Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, διοργανώνει Ιστιοπλοϊκούς αγώνες με την επωνυμία «Κύπελλο Χιόνων 2017» για την κατηγορία OPTIMIST (Αγοριών – Κοριτσιών, Παίδων – Κορασίδων).

30 Νοεμβρίου  2017        18:00 Λήξη ορίου συμμετοχών
02 Δεκεμβρίου 2017       09:00 – 10:30 Εγγραφή
12:00 Ιστιοδρομίες
03 Δεκεμβρίου 2017       11:00 Ιστιοδρομίες

Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες.

Δεν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες ανά ημέρα.

Την τελευταία μέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά τις 15:30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΙΟΠ για την Βασιλεία Καραχάλιου

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς εδώ και 80 χρόνια έχει σαν σκοπό του “τη διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας και των ναυτικών αγωνισμάτων, την υποστήριξη των ναυταθλητικών ιδεωδών, την πραγματοποίηση Ναυταθλητικών εκδηλώσεων, τη συστηματική άθληση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αθλούμενων μελών για την αθλητική επίδοση και διάκριση, αλλά και την καλλιέργεια σεβασμού και αγάπης προς το θαλάσσιο περιβάλλον”.

Με αυτούς του σκοπούς και τις αξίες οι Διοικήσεις του Ομίλου κατάφεραν στην θητεία τους να βγάλουν Πρωταθλητές Ελλάδος, Ευρώπης, Παγκόσμιους Πρωταθλητές, 8 Ολυμπιονίκες και 1 Παραολυμπιονίκη, που μέχρι σήμερα πρόσφεραν στην Ελλάδα, αμέτρητα Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά, Πρωταθλήματα, πολλά Παγκόσμια, Ολυμπιακά μετάλλια και διακρίσεις.

Η συμμετοχή της αθλήτριας μας Βασιλείας Καραχάλιου είναι σχεδόν σίγουρη στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020 και μάλιστα με μεγάλες ελπίδες μεταλλίου, αφού ήδη έχει κατακτήσει στην καριέρα της Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ποιος λοιπόν είναι ο πραγματικός λόγος της επαπειλούμενης τιμωρίας της;

Η ζημιά που θα γίνει στο άθλημα θα είναι τεράστια.
Θα πρόκειται για κατάφωρη αδικία εις βάρος μίας αθλήτριας 20 ετών, η οποία προσπαθεί εδώ και ένα χρόνο να δίνει τον καλύτερο της εαυτό, με έξοδα αποκλειστικά και μόνον της οικογένειάς της, χωρίς να επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Το άθλημά μας χρειάζεται δουλειά, αγάπη, συμπαράσταση και ενότητα.
Ειδικά σε μια εποχή, που παρά την οικονομική καταστροφή της χώρας έχουμε αθλητές που σηκώνουν την σημαία μας ψηλά και μαθαίνουν σε όλο τον κόσμο τον εθνικό μας ύμνο.

Ελπίζουμε, πως δεν θα υπάρξει καμία άδικη συμπεριφορά εις βάρος της αθλήτριας μας, που το μόνο της “παράπτωμα” ήταν να δεχτεί την ευγενική χορηγία ιδιωτικής εταιρίας για τα έξοδα της προετοιμασίας της.

Εν έτει 2017 δε νοείται, για ασήμαντα ή ανύπαρκτα παραπτώματα, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στην Ιστιοπλοΐα με ελπίδα ενός Ολυμπιακού μεταλλίου να απειλείται με αποκλεισμό … διότι δε συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις.
Eίναι, τουλάχιστον, προσβλητικό για την αθλήτρια, το άθλημα και την χώρα μας, να υπονοούν κάποιοι ότι θα την διευκολύνουν να αλλάξει ιθαγένεια.

Οι υπεύθυνοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Βασιλεία Καραχάλιου δεν καρπώθηκε κανένα προνόμιο ως μέλος της Εθνικής Ομάδας (του οποίου και μόνο θα μπορούσε να αποστερηθεί στην περίπτωση που είχε διαπράξει παραπτώματα, σύμφωνα με τον κανονισμό Εθνικών Ομάδων) αλλά αποκλειστικά με δική της καθημερινή επίπονη προπόνηση στο εξωτερικό, συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις με δικά της έξοδα, η οποία μέσα σε όλα αυτά κατάφερε να φτάσει στην 3η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης, τιμώντας έτσι την Ελληνική ιστιοπλοΐα και την πατρίδα μας.

Η ίδια εξάλλου έχει ξεκαθαρίσει σε ανακοίνωσή της ότι “μέχρις τελευταίας ρανίδας θα εξακολουθώ να είμαι Ελληνίδα και θα εξαντλήσω κάθε προσπάθεια να τιμήσω την πατρίδα μου, αντιστεκόμενη με κάθε μέσο και τρόπο, που ο νόμος μου χορηγεί, σε οποιαδήποτε ενέργεια αντιτίθεται σε αυτό”.

Το άθλημα δεν μπορεί να προοδεύσει με διωγμούς και ακατανόητες συμπεριφορές.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς με τα 80 χρόνια ιστορίας του, στήριζε και θα στηρίζει όλους τους Έλληνες αθλητές, έξω από κάθε πολιτικές, στην προσπάθεια τους για την κατάκτηση Ολυμπιακών μεταλλίων, κάτι το οποίο ξέρει πολύ καλά να κάνει.

Αλλαγές στο τέλος παραμονής πλοίων

Με νέα ρύθμιση που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που τέθηκε σε διαβούλευση εισάγονται αλλαγές στο «Τέλος παραμονής και πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών» ώστε το επιβαλλόμενο στα εν λόγω πλοία τέλος υπέρ του Δημοσίου, να είναι ορθολογικότερο, δικαιότερο και συμβατό προς τους κανόνες του διεθνούς Δικαίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις νέες διατάξεις το ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.) θα βαρύνει τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος η τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής
– Για τα ολικού μήκους από (7) επτά έως (8) μέτρα σε δεκαέξι (16) ανά μήνα.
– Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μήνα.
– Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα.
– Για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις θα παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι 20%, για τα σκάφη ανω των 12μέτρων εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα 12 μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. Η προπληρωμή πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο ή εντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος.

Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και για κάθε τρέχοντα μήνα που τα σκάφη προτίθενται να παραμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέχον έτος και για μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιμενική Αρχή, ή στην Τελωνειακή Αρχή στην περίπτωση πλοίων αναψυχής υπό σημαία χώρας εκτός ΕΕ, οπότε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (transitlog).

Η απόδειξη καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και επιδεικνύεται στις Λιμενικές, Τελωνειακές, Φορολογικές Αρχές, όποτε ζητηθεί.

Εάν από Λιμενική, Φορολογική, ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., απαγορεύεται ο απόπλους του σκάφους μέχρι την πληρωμή του.

Για τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. επί πλέον της πληρωμής του τέλους, επιβάλλεται από την Aρχή που τη διαπιστώνει και πρόστιμο ως εξής:
– Για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων έως και οκτώ (8) μέτρα, εκατόν ενενήντα (190) ευρώ.
– Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ.
– Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, τετρακόσια (400) ευρώ.
– Για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, χίλια εκατό (1100) ευρώ.

Τυχόν αναχώρηση του σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.

Σε περίπτωση επανεισόδου του σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.

Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι: α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων.

Του Αντωνόπουλου Γιώργου

Χάλκινο η Καραχάλιου στην Ιαπωνά

Αμέσως μετά το WORLD CUP SERIES που διεξήχθη στην Ιαπωνία όπου η Βασιλεία Καραχάλιου μετά μαύρη σημαία στο medal race βήκε από την 1η θέση που ήταν και κατέκτησε τελικά την 4η θέση, ήρθε η σειρά για το Χάλκινο μετάλλιο στην Olympic Week στο Olympic venue του ΤΟΚΥΟ2020 στην Ιαπωνία το οποίο ήταν ένα από τα test event των Ολυμπιακών αγώνων του ΤΟΚΥΟ.

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε

Το μαγικό και ταυτόχρονα μακρινό ταξίδι για την PyeongChang ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα, με την Τελετή Αφής να διεξάγεται σήμερα στην ιερή γη της Αρχαίας Ολυμπίας.
Παρά τον βροχερό καιρό, η Τελετή διεξήχθη κανονικά με την Πρωθιέρεια Κατερίνα Λέχου να επιτελεί και πάλι με άψογο τρόπο τα καθήκοντά της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου αλλά και του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Τόμας Μπαχ, τους οποίους υποδέχθηκε στο Αρχαίο Στάδιο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος.

Επιβλητικό ήταν το τελετουργικό του χορού, που εμπνεύστηκε η Χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου, υπό τους ήχους της μουσικής του συνθέτη Γιάννη Ψειμάδα, με τις Ιέρειες και τους Χορευτές να κλέβουν την παράσταση, φορώντας τις παραδοσιακές ενδυμασίες που σχεδίασε η Ελένη Κυριάκου.
Πρώτος Λαμπαδηδρόμος, ήταν ο πρωταθλητής της χιονοδρομίας Απόστολος Αγγέλης που μεταλαμπάδευσε τη Φλόγα στον πρώην ποδοσφαιριστή Park Ji Sung που εκπροσώπησε την Οργανωτική Επιτροπή της PyeongChang.

Η Τελετή ξεκίνησε με τους μαθητές των σχολείων της περιοχής να σχηματίζουν τους πέντε Ολυμπιακούς κύκλους αλλά και να παρελαύνουν κρατώντας τις σημαίες όλων χωρών που ανήκουν στην Ολυμπιακή οικογένεια.
Την Τελετή παρακολούθησαν επίσης, ο πρώην Πρόεδρος της ΔΟΕ Jacques Rogge, αλλά και οι εκπρόσωποι των Οργανωτικών Επιτροπών των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων, PyeongChang 2018 Lee Hee beom, Tokyo 2020 Tsunekazu Takeda, Beijing 2022 Zaiqing Yu, Paris 2024 Denis Masseglia, Los Angeles 2028 Lawrence Probst III, σε μία κίνηση ενότητας και ομοψυχίας των λαών μέσω του Ολυμπιακού κινήματος και οι οποίοι φωτογραφήθηκαν στο τέλος με τους κ.κ. Μπαχ και Καπράλο, με τον πρώτο Λαμπαδηδρόμο και την Πρωθιέρεια.

Παρέστησαν επίσης, τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Anita de Frantz, Gunilla Lindberg, Ser Miang Ng, Guy Drut, Jean Christophe Rolland, Alex Gilady, Lambis Nikolaou, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός, ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Μανώλης Κολυμπάδης.

Ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος Απόστολος Αγγέλης δήλωσε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος. Αυτή η στιγμή νομίζω ότι είναι η κορυφαία στη ζωή ενός αθλητή και εγώ είχα την τιμή να την ζήσω. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για το προνόμιο να είμαι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος.»

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ επισήμανε:
“Οι Ολυμπιακοί αγώνες σήμερα, όπως και τότε, είναι ένα σύμβολο ελπίδας και ειρήνης. Αυτήν ακριβώς την κληρονομιά τιμούμε σήμερα. Δεν κοιτάζουμε όμως μόνο το παρελθόν. Με τη σημερινή τελετή, μεταφέρουμε την αρχαία παράδοση στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο, ο οποίος με τη σημερινή του παρουσία εδώ επιδεικνύει τη δέσμευση της σύγχρονης Ελλάδας στις αιώνιες Ολυμπιακές Αξίες. Θα ήθελα ακόμα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας στον Δήμαρχο της Ολυμπίας Ευθύμιο Κοτζά και στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο για τη διατήρηση της ιερής αυτής κληρονομιάς για τις επόμενες γενεές. Σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου Έλληνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ιεροί και παγκόσμιοι. Στέκονται ψηλότερα και πέρα από τις διαφορές που μας χωρίζουν. Στον ευάλωτο κόσμο μας, που μοιάζει να κατακερματίζεται, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν τη δύναμη να ενώνουν την ανθρωπότητα, μέσα σε όλη της την πολυμορφία της. Στον ευάλωτο κόσμο μας, όπου η απομόνωση και η επιφυλακτικότητα αυξάνονται, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάντα χτίζουν γέφυρες και φιλία. Τώρα, όπως και τότε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα σύμβολο ελπίδας και ειρήνης.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος είπε:
«Η σημερινή Αφή της Φλόγας για τους Αγώνες που θα γίνουν στη Νότια Κορέα, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για το Ολυμπιακό και το αθλητικό κίνημα, να επικεντρωθούν στο παγκόσμιο και τόσο διαχρονικό αίτημα για ειρήνη ειδικά σε μία εποχή που τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυστυχώς δυνατά σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Φλόγα διαχρονικά έχει περίοπτη θέση στην καρδιά των Ελλήνων. Νιώθουμε ότι μεταφέρει κάθε φορά στο μακρινό της ταξίδι κι ένα κομμάτι της πατρίδας μας. Και μακάρι η Ολυμπιακή Φλόγα που σύντομα θα φτάσει στην PyeongChang κύριε LEE Hee-beom, Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, να μεταφέρει και να διαδώσει μηνύματα φιλίας, υπενθυμίζοντας στους ανθρώπους τις αιώνιες αξίες του Ολυμπιακού κινήματος που όλοι μοιραζόμαστε.»

Εκ μέρους τους Οργανωτικής Επιτροπής “PyeongChang”, o Πρόεδρος Lee Hee Beom τόνισε:
«Η Ολυμπιακή Φλόγα συμβολίζει τις Ολυμπιακές αξίες που έχουν γίνει τόσο σημαντικές στον σημερινό κόσμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κορέα. Οι χειμερινοί Αγώνες της PyeongChang αποτελούν τους Ολυμπιακούς της ειρήνης και της αρμονίας. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο στην PyeongChang και να διαδώσουμε το μήνυμα. Θα θέλαμε η διεθνής κοινότητα να κατανοήσει ότι έχουμε δεσμευτεί να φιλοξενήσουμε ασφαλείς χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλες οι χώρες έχουν προσκληθεί από τη ΔΟΕ να συμμετάσχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της PyeongChang με τη μεγαλύτερη ως σήμερα συμμετοχή. Η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Κορέα για να εορταστούν οι 100 μέρες από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Έχουμε την πεποίθηση και τον ενθουσιασμό ότι θα ανάψουμε το πάθος για τους Αγώνες. Αυτή είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για μας να βρεθούμε όλοι μαζί και να μοιραστούμε τη στιγμή. Ζητάμε τη συνεχή υποστήριξή σας σε αυτό το ταξίδι».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Ευθύμιος Κοτζάς στον χαιρετισμό του είπε:
«Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και η λαμπαδηδρομία που θα ακολουθήσει σε λίγο για την PyeongChang θα μεταφέρει για μια ακόμα φορά τα μηνύματα της Ολυμπίας. Είναι οι αξίες του ανθρωπισμού, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων του πλανήτη Γη. Σήμερα στην πιο κρίσιμη ίσως διεθνή συγκυρία, στέλνουμε το Ολυμπιακό Φως να συνεγείρει και πάλι τους νέους του κόσμου, ώστε να εργαστούν για την παγκόσμια ειρήνη και προκοπή Το Ολυμπιακό Φως θα περάσει σήμερα από τον Πύργο, την Αμαλιάδα, την Αρχαία Ηλιδα τα Καλάβρυτα και θα διανυκτερεύσει στην Πάτρα».

Προσωρινά Αποτελέσματα διασυλλογικού αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΧΙ 2017.

Προσωρινά Αποτελέσματα διασυλλογικού αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΧΙ 2017.

LASER 4.7

LASER RDL

LASER STD

420

470

OMEGA

Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας

Στις 24 Οκτωβρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «PyeongChang 2018».
Μετά το πέρας της επταήμερης λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, το Ολυμπιακό Φως θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Νότιας Κορέας, στις 31 Οκτωβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο 24χρονος Απόστολος Αγγέλης, που ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της PyeongChang 2018, θα είναι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος κατά την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου στην αρχαία Ολυμπία.

Το Ολυμπιακό Φως θα γεννηθεί στο ναό της Ήρας με τον παραδοσιακό όπως πάντα τρόπο, απευθείας από τις ακτίνες του ηλίου, με παρόντες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον Πρωθυπουργό της Νοτίου Κορέας Nak-Yon Lee, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ, τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη, στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής «PyeongChang 2018» και σύσσωμη τη νέα Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τονΠρόεδρό της Σπύρο Καπράλο.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα η επιλογή μου ως πρώτου λαμπαδηδρόμου των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2018. Πρόκειται πραγματικά για μια μοναδική στιγμή που αναμένω με μεγάλη αγωνία. Νιώθω πραγματικά πολύ υπερήφανος και με μοναδικά συναισθήματα χαράς στην ψυχή μου»
λέει ο Απόστολος Αγγέλης.

Η τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι με Πρωθιέρεια την ηθοποιόΚατερίνα Λέχου και χορογράφο την Αρτέμιδα Ιγνατίου. Το σύμβολο του Ολυμπισμού, αμέσως μετά, θα διανύσει συνολικά επί ελληνικού εδάφους 2.129χλμ πριν καταλήξει στις 30 Οκτωβρίου στην Ακρόπολη.

Στη λαμπαδηδρομία θα μετάσχουν 505 λαμπαδηδρόμοι και συνολικά θα πραγματοποιηθούν 36 τελετές υποδοχής σε 20 Δήμους επί οκτώ ημέρες.

Η τελετή Παράδοσης στην Οργανωτική Επιτροπή «PyeongChang 2018» θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό στάδιο στις 31 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί.

Το βιογραφικό του Απόστολου Αγγέλη
Ο Απόστολος Αγγέλης γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1993 στα Ιωάννινα.

Είναι αθλητής των δρόμων αντοχής και του διάθλου. Έχει ύψος 1.84 και βάρος 76κ. Ανήκει στον ΕΟΣ Μετσόβου, έναν σύλλογο με μεγάλη παράδοση στα χειμερινά σπορ στην Ελλάδα.

Είναι πρωταθλητής επί σειρά ετών σε όλες τις κατηγορίες και έχει αναδειχθεί βαλκανιονίκης. Μιλάει αγγλικά και σαν χόμπι έχει το μπάσκετ και τη μουσική.

Το 2014 μετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι.

Έχει ήδη πετύχει τη πρόκρισή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της PyeongChang και ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή του στο θεσμό.

Πρόγραμμα Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας “PyeongChang 2018”
ΠΟΛΕΙΣ

1η ημέρα ΤΡΙΤΗ 24/10/17
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΠΑΤΡΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

2η ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/17
ΠΑΤΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΡΙΟ ΣΤΑΣΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΡΤΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

3η ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 26/10/17
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΟΖΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

4η ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/17
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΔΕΣΣΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΕΛΕΤΗ
TOYMΠΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΟΛΥΜΠIAKO ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

5η ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΛΕΤΗ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΤΕΛΕΤΗ
ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΛΕΤΗ
ΔΡΑΜΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΝΑΟΥΣΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

6η ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/17
ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΕΛΕΤΗ
ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

7η ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/17
ΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΕΛΕΤΗ
ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

8η ημέρα ΤΡΙΤΗ 31/10/17
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

Μεταγραφές 2017 – 2018

Η Επιτροπή Μετεγγραφών Ε.Ι.Ο που συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ι.Ο και συνεδρίασε στις 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο, Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας για να αποφανθεί επί των υποβληθεισών αιτήσεων μετεγγραφών.

Η Επιτροπή Μετεγγραφών έλαβε υπόψη τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών της ΕΙΟ όπως αυτός συντάχτηκε βάσει του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999(ΦΕΚ 121Α) και εγκρίθηκε από την 2η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΙΟ που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2000.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες, σκέφθηκε κατά νόμο και αποφάσισε:

Μεταγραφές που εγκρίθηκαν προς τον ΙΟΠ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΟΤΚ)
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΟΤΚ)
ΚΟΣΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ (ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ)
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΑΡΘΑ‐ΚΩΝ/ΝΑ (ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ)
ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ (ΝΑΟ ΒΟΥΛΑΣ)
ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ ΔΑΝΑΗ (ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ)
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΟΤΚ)
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)
ΣΥΡΙΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΝΟΒΣ)

Μεταγραφές που εγκρίθηκαν από τον ΙΟΠ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (SAILABILITY HELLAS)
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)