Σκοπός της Ε.Ο.Ε.

Η Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει ως σκοπούς:

α) Να εποπτεύει και να μεριμνά για την ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος, του αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύματος και της εξωσχολικής σωματικής αγωγής μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Ολυμπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του Ελληνικού Αθλητισμού και να ασκεί εποπτεία στα ολυμπιακά αθλήματα.

β) Να μεριμνά για τη σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

γ) Να διαδίδει στη νεολαία, την αγάπη του αθλητισμού και το σεβασμό του αθλητικού πνεύματος.

δ) Να οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές ομοσπονδίες, την προετοιμασία των αθλητών και να προβαίνει, με αποκλειστική ευθύνη της, στην τελική επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν της Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς και σε ηπειρωτικούς και σε διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

ε) Να ελέγχει και να εποπτεύει την οργάνωση των παραπάνω αγώνων όταν τελούνται στην Ελλάδα.

στ) Να διατυπώνει προτάσεις προς την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σε ότι αφορά τους κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και των ερμηνευτικών διατάξεών του, το Ολυμπιακό Κίνημα γενικά, καθώς και την οργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

ζ) Να συνεργάζεται με την Πολιτεία και με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς για την προαγωγή υγιούς πολιτικής στον αθλητισμό.

η) Να εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό που εποπτεύει την Ε.Ο.Ε. τη λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών της.

θ) Να διοικεί και να διαχειρίζεται τις κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάγονται σε αυτήν. Ειδικότερα να διοικεί και να διαχειρίζεται το στάδιο “Γ. Καραϊσκάκης”, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο με τις κάθε είδους εγκαταστάσεις και παραρτήματά τους και όλους τους περιβάλλοντες αυτά δημόσιους χώρους, επίσης να συντηρεί και να μεριμνά για τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, να συντηρεί το Ολυμπιακό Μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και κάθε άλλη αθλητική εγκατάσταση που παραχωρείται στην Επιτροπή. Να συντηρεί την Αφετηρία του μαραθωνίου δρόμου. Να μετέχει με εκπρόσωπούς της στη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), κατά το άρθρο 17 του 2433/1996 (ΦΕΚ 180Α).

ι) Να μεριμνά για τη συγγραφή, εκτύπωση και διάδοση ειδικών εκδόσεων που αφορούν την ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας και της ιστορίας του Ολυμπισμού, της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού γενικά, καθώς και για την έκδοση ενημερωτικού υλικού της Ε.Ο.Ε. και κάθε είδους εντύπων προς επίτευξη των σκοπών της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

ια) Να ιδρύσει Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), σκοπός της οποίας, εκτός των άλλων, είναι η διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΘΝ.Ο.Α. θα αποτελεί ειδική επιτροπή της Ε.Ο.Ε. στην οποία είναι δυνατόν να συμμετέχουν και προσωπικότητες κύρους, οριζόμενες και επιλεγόμενες από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με πλειοψηφία πάντως των μελών της Ε.Ο.Ε.

ιβ) Να μεριμνά για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία για τους Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, για την οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα. Επίσης να μεριμνά για την Αφή της Φλόγας για όποιες άλλες περιπτώσεις αποφασίζει η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.